Към приятелите на сайта

ЗБУТ - азбука

Здравейте, приятели на трудовата безопасност!

В „ЗБУТ за начинаещи и не само за тях“ ще намерите много полезна информация.

Сайтът е ориентиран основно към специалистите в малки предприятия. Но е сигурно, че всички останали също ще открият нещичко по темите, които ги интересуват. Независимо дали са работодатели, работещи, или лица, проявяващи интерес към осигуряването на безопасност и здраве при работа.

Специален акцент е поставен върху материали, изясняващи на достъпен език основни понятия и изисквания при осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд. Можете да ги ползвате в раздела  „ЗБУТ – Азбука“…           

<< Още за psnedev.com >>

Актуално

В Кодекса на труда отново са направени някои малки промени.
Те са обнародвани в Държавен вестник, бр. 44 от 13.05.2020г. чрез Преходните и заключителни разпоредби на Закона за изменение и допълнение на Закона за здравето (§ 15, §16, §17).
Промените:
– Навсякъде след думите “обявено извънредно положение” се добавя “или обявена извънредна епидемична обстановка”.
– Неплатеният отпуск по чл. 160, ал. 1 от Кодекса на труда до 60 работни дни, ползван през 2020 г., се зачита за трудов стаж.
– До 31 декември 2020 г. по предложение на кмета нa общината ръководителят на социалните услуги, които са делегирани от държавата дейности и местни дейности, може без съгласието на работник или служител, който е част от персонала в социалната услуга, да му възлага извършване на работа в друга социална услуга на територията на съответната община.

Копие на Кодекса на труда, актуализирано с горните промени, можете да ползвате безплатно в нашия „ЗБУТ – Хипермаркет“, секция „Нормативни документи“.

Най-новото в сайта

В раздел От дата
 Блог 28.04.2020
 Полезни статии 26.05.2020
 ЗБУТ – Хипермаркет 18.05.2020
 ЗБУТ – Азбука 29.07.2019
 ЗБУТ – Видеоклуб 30.08.2018

ЗБУТ – Още по темата

Най-новото в блога

ЗБУТ – Съдебна практика

Избрано от: Пожарна безопасност за начинаещи

Зона за релаксация

ЗБУТ - релаксация