Към приятелите на сайта

ЗБУТ - азбука

Здравейте, приятели на трудовата безопасност!

В „ЗБУТ за начинаещи и не само за тях“ ще намерите много полезна информация.

Сайтът е ориентиран основно към специалистите в малки предприятия. Но е сигурно, че всички останали също ще открият нещичко по темите, които ги интересуват. Независимо дали са работодатели, работещи, или лица, проявяващи интерес към осигуряването на безопасност и здраве при работа.

Специален акцент е поставен върху материали, изясняващи на достъпен език основни понятия и изисквания при осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд. Можете да ги ползвате в раздела  „ЗБУТ – Азбука“…           

<< Още за psnedev.com >>

Актуално

В бр. 66 / 24.07.2020г. на Държавен вестник е обнародвано изменение на чл. 8 от Наредба за организацията на работната заплата.

Съгласно това изменение за всеки отработен нощен час или за част от него между 22,00 ч. и 6,00 ч. на работниците и служителите се заплаща допълнително трудово възнаграждение за нощен труд в размер не по-малък от 0,15 на сто от минималната работна заплата, установена за страната, но не по-малко от един лев.

Изменението влиза в сила от 01.01.2021г.

=============

С Постановление № 130 от 18 юни 2020 г. за допълнение в Наредбата за работното време, почивките и отпуските се добавя нова алинея 4 към чл. 42:
“Размерът на обезщетението за неизползван платен годишен отпуск по чл. 224, ал. 1 от КТ се определя пропорционално на времето, което се признава за трудов стаж в предприятието към деня на прекратяването на трудовото правоотношение.”
Постановлението е обнародвано в Държавен вестник, бр.56 от 23 Юни 2020г.

Най-новото в сайта

В раздел От дата
 Блог 20.06.2020
 Полезни статии 26.05.2020
 ЗБУТ – Хипермаркет 24.07.2020
 ЗБУТ – Азбука 29.07.2019
 ЗБУТ – Видеоклуб 30.08.2018

ЗБУТ – Още по темата

Най-новото в блога

ЗБУТ – Съдебна практика

Избрано от: Пожарна безопасност за начинаещи

Зона за релаксация

ЗБУТ - релаксация