Работно време

Днес в „ЗБУТ – Видеоклуб“ ще си припомним някои основни изисквания към работното време.

Работното време е всеки период, през който работникът е длъжен да изпълнява работата, за която се е уговорил с работодателя си.

Редовно работно време.

Това е работно време с нормална продължителност, която през деня е до 8 часа. Работната седмица е 5-дневна, с нормална продължителност до 40 часа.

Разпределението на работното време се определя от работодателя в т.н. Правилник за вътрешния трудов ред, с който трябва да ви запознаят.

Възможно е със заповед да бъде въведено и т.н. сумирано изчисляване на работното време. Към него също има специални изисквания – срок, работни графици, продължителност…

Извънреден труд.

Такъв може да се полага само по изключение. Тези изключения са изчерпателно описани в Кодекса на труда (КТ).

Полагането му е ограничено от КТ, като са регламентирани максималният допустим брой часове за календарна година, календарен месец, календарна седмица и два последователни дни. Заплаща се с увеличение.

Задължително се изисква издаване на писмена заповед от работодателя.

Определени категории персонал (например майки с деца до 6-годишна възраст) могат да полагат извънреден труд само ако дадат предварително съгласие за всеки конкретен случай.

Удължено работно време.

Въвежда се от работодателя по производствени причини. Работният ден не може да продължава повече от 10 часа.

Удълженото работно време за едни дни се компенсира с намаляване в други за период до 4 месеца.

И тук има ограничения за максимален брой часове / дни през една календарна година, една работна седмица, един работен ден.

Намалено работно време.

То е с по-малка продължителност от нормалната. Не се договаря, а е определено в Кодекса на труда и други нормативни актове (например при работа с олово, азбест, йонизиращи лъчения…).

Счита се за пълно работно време и работещите имат право на целия размер на трудовото си възнаграждение.

Непълно работно време.

То също е с по-малка продължителност. Може да се въведе:

  • по договореност между работник и работодател;
  • едностранно от работодателя.

Работодателят може да прибегне към непълно работно време при намаляване обема на работата.

Ненормирано работно време.

Това е работно време с определени граници, което при настъпване на определени обстоятелства може да бъде продължено.

Установява се за конкретни длъжности и работи след проведени консултации между работодателя и синдикатите / представителите на работещите.

Отработеното време над времевата норма се компенсира с допълнителен платен отпуск. През празничен или почивен ден се заплаща като извънреден труд.

Повече информация по темата ще намерите в издаденото от Изпълнителна агенция „Главна инспекция по труда“ (ИА ГИТ) ръководство „Работно време и почивки“. Можете да го ползвате в нашия „ЗБУТ – Хипермаркет“, секция 2 „Ръководства и добри практики“, както и от сайта на агенцията.

В популярен вид информацията е представена и в краткото видео:

Информационните материали по-горе са част от кампанията „Достоен труд – от теб зависи“ на Изпълнителна агенция „Главна инспекция по труда“. Тази кампанията е насочена към повишаване информираността на работодатели и работещи за правата и задълженията им съгласно трудовото законодателство.

Разработени са в рамките на трансграничния проект DFPO-1.002-0002-C02 „Сътрудничество за достойни условия на труд“, в който България е партньор на Норвегия.