Каска - предпазване

Защитни каски

В настоящата публикация ще ви запозная с личните предпазни средства (ЛПС) за защита на главата / черепа – защитните каски.

Оценката на риска за много дейности указва необходимостта от ефективна защита на главата. Най-общо това са дейностите, при които е възможно:

 • нещо да падне отвисоко върху главата ни;
 • да ударим главата си при работа (на височина, в труднодостъпни места…);
 • да бъдем засегнати от летящи или движещи се с голяма скорост материали, изделия и др.

Rabotesti

На тези опасности са изложени  основно лица, работещи в строителството (при дейности на няколко нива – на или в близост до скелета, в дълбоки изкопи, при монтажни и товаро-разтоварни работи, разрушаване на сгради и др.), в кариери, открити или закрити рудници, силози,  при леене или обработка на метали, корабостроене, ползване на механично задвижвани инструменти, взривни работи и много други.

Защитни каски – устройство.

Защитните каски за обща употреба трябва да съответстват на стандарт БДС EN 397:2012+A1:2013 “Защитни каски за индустрията” (предстои преработка на стандарта).

Основните им съставни части са корпусът (т.н. черупка) и околожката.

През годините материалът, от който се изработва корпусът, многократно се е променял. Днес най-масово се прилагат корпуси от различни пластмаси.

Околожката е от гъвкав материал. Може да бъде монолитна или съставна, включваща захващаща лента за главата и няколко защитни ленти, преминаващи над темето. Закрепя се към вътрешната част на корпуса.

Каска - устройство

Предвидено е регулиране на размера с цел стабилно закрепване към главата. При правилно монтиране и поставяне, главата на работещия трябва да контактува само с лентите на околожката, а каската да не пада при навеждане.

Защитният ефект на каската се гарантира от:

 • здравината на корпуса (черупката) при удар;
 • енергопоглъщащите свойства на системата “черупка – околожка” вследствие мекото (пружиниращо) захващане и специфичната конструкция на околожката.

Rabotesti-1

Защитни каски – класификация.

Индустриалните каски се изработват с различни класове и типове.

Типове на каските – моделите от I тип защитават ефективно от падане на предмет върху главата, а тези от II тип – и от страничен удар.

Класове на каските – те характеризират степента на защита при попадане под електрическо напрежение:
Клас C – не осигуряват защита при контакт с електрически проводници под напрежение;
Клас Е – осигуряват защита при високи напрежения (изпитват се при напрежение 20 000V);
Клас G – намаляват опасността при контакт с проводници под ниско напрежение (изпитват се при 2000 V).

Типът и класът са маркирани трайно върху корпуса (обикновено от долната страна на козирката).

Видове.

В зависимост от условията на работа производителите предлагат на пазара различни модели каски:

 • форма на черупката – може да е с по-голяма, по-малка или липсваща козирка / периферия (по-малката козирка подобрява видимостта и обзора, но намалява защитната зона на каската откъм лицето на работещия);
 • наличие / отсъствие на вентилационни отвори на черупката – те подобряват условията на работа при високи температури, но намаляват защитата от високо напрежение при ползване в електрически уредби;

Каска - вентилационни отвори

 • наличие / отсъствие на странични отвори или места на черупката за монтиране към каската на допълнителни ЛПС и аксесоари (например антифони, предпазни щитове и др.);

Каска - отвори за монтаж на ЛПС

 • брой точки за закрепване на околожката към каската: прилага се 4-точково, 6-точково, а при някои модели – и 8-точково закрепване;

Каска - закрепване на околожката

 • вид на материала, от който е изработена черупката: HDPE (полиетилен с висока плътност), поликарбонат със стъклени фибри, ABS (акрилонитрил-бутадиен-стирен)…;
 • вид на материала, от който е изработена околожката: текстил, полиетилен…
 • механизъм на регулиране – с една или с две ръце.

Каска - регулиране

При избор на модел трябва добре да преценим комплекта ЛПС, които работещият ще ползва заедно с каската. Ако ще се работи с каска например в шумна среда, трябва да подберем антифони за каска, а самата каска да позволява закрепване на такива антифони.

Срок на експлоатация.

Срокът на нормална експлоатация, определен от производителя, зависи от материала на черупката. Обикновените HDPE каски най-често са с 3-годишен срок, докато тези от поликарбонат с фибри са с 10-годишен.

Каска - маркиране на дата на производство

Корпусите на каските се маркират трайно с датата на производство (подчертавам – дата на производство, а не срок на годност!). Обикновено това са месец и година, в случая на снимката по-горе каската е произведена през октомври 2015г. Срокът на експлоатация се посочва в съпроводителните им документи (обикновено той е 3 или 5, а за по-специалните модели – 10 години след датата на производство при ползване в нормални условия).

Важно е да помним, че всяка каска трябва да се бракува веднага след силен удар или друго екстремно механично въздействие върху нея, независимо от остатъчния срок на износване и липсата на видими повреди.

Защитни каски – аксесоари.

Аксесоарите към каските повишават безопасността при работа и комфорта при ползване.

Най-голямо приложение намират:

 • подбрадник – закрепва се към двете страни на каската и минава под брадата, намалява риска от падане на каската при работа в променяща се поза (необходимост от гледане нагоре или надолу);
 • челна лента (начелник) – закрепва се към околожката и служи за поемане на потта и осигуряване на удобство при контакт на челото с предната част на пластмасова околожка (особено при работа в условия на висока температура).

Каска - захващане на подбрадника

Подбрадникът може да бъде с двуточково или четириточково (т.н. Y – образно) закрепване към каската.

Челната лента е сменяема, изработва се от плат, дунапрен или други материали.

За работа при ниски температури се препоръчва под каската да се носи специална зимна качулка.

Каска - защита срещу студ

Към оборотните каски за посетители от хигиенна гледна точка е добре да се предлагат бонета за еднократна употреба, които да се носят на главата под каската.

Защитни каски за работа на височина.

При работа на височина (например на стълбове или други специфични места) трябва да се спазват допълнителни изисквания за безопасност. Освен традиционните опасности тук има и специфични, свързани с възможността за страничен удар на главата, закачане на каската в елемент на конструкцията и с необходимостта от постоянно гледане нагоре и надолу…

Каска за работа на височина

Каските за работа на височина са леки, със специална конструкция и подбрадник с Y-образно (4-точково) закрепване (за избягване на недоразумения уточнявам – 4-точково е закрепването на подбрадника, а не на околожката към корпуса!).

Изискванията към тези каски са регламентирани в стандарт БДС EN 12492:2012.

Защитни каски – изисквания и поддръжка.

За правилна защита каската трябва да се носи единствено с козирка, насочена напред. Лентата на околожката трябва да е добре регулирана така, че каската да не пада от главата на работещия при навеждане.

Производителите препоръчват почистване с топла вода и сапун. Не трябва да се ползват разяждащи агенти или абразивни почистващи препарати.

Не се допуска промяна в оригиналната конструкция (пробиване на вентилационни отвори и др.).

Да не се съхраняват при екстремни температури. Да не се натоварват механично (например чрез ползване като столче за сядане). Да не се хвърлят и пускат от височина.

Преди начало на работа задължително се прави оглед. При видими дефекти или съмнение за такива (пукнатини, отчупване на парчета, скъсване на ленти и т.н.) каската трябва да се предава за бракуване. Задължение на работодателя е да ни предостави годна.

Още по темата:

Предпазната шапка не заменя каската

Предпазни средства