Наредбата за осигуряване на ЗБУТ в черната и цветната металургия вече е обнародвана

В публикацията „Проект на наредба за осигуряване на ЗБУТ в черната и цветната металургия“ ви информирах за започналото обществено обсъждане на текстовете в тази нова наредба.

Честито – наредбата вече е обнародвана в Държавен вестник, бр. 19 / 08.03.2022 г.

Пълното й наименование е Наредба № РД-06-3 от 23 февруари 2022 г. за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд в черната и цветната металургия.

Влиза в сила от 09.09.2022г. – шест месеца след обнародването, така че ще имате достатъчно време за прилагане на изискванията в нея.

Нормативен документ за металургичните производства не е издаван от 1970г. Наредбата е всеобхватна, а екипът, ангажиран с разработката й, се е постарал в нея да бъдат застъпени всички специфични характеристики на металургичните производства. Отчетени са и някои от забележките на „ЗБУТ за начинаещи“, които бяха направени чрез страницата за обществени консултации.

Авторите – Министерството на труда и социалната политика и Министерството на икономиката и индустрията, очакват спазването на изискванията в наредбата да подобри условията на труд, а оттам и привлекателността на сектора.

Структурата на нормативния документ включва три глави:

ГЛАВА ПЪРВА – „Общи положения“;
ГЛАВА ВТОРА – „Специфични изисквания за здравословни и безопасни условия на труд в черната металургия“;
ГЛАВА ТРЕТА – „Специфични изисквания за ЗБУТ в цветната металургия. Обработване на цветни метали чрез пластична деформация за получаване на продукти и изделия от тях“.

Всяка глава съдържа по няколко раздела.

Наредба № РД-06-3 обръща специално внимание на необходимостта от спазване на изискванията в нормативните актове относно:

При оценяване на рисковете трябва да се отчитат всички специфични рискове, като например:

 • опасността от експозиция на шум и вибрации;
 • опасността от пожар и взрив;
 • опасността от експозиция на химични агенти;
 • опасността от експозиция на канцерогени / мутагени;
 • опасността от експозиция с течен метал, вкл. инфрачервено и ултравиолетово излъчване;
 • потенциалното въздействие на източниците на топлина;
 • въздействието на механични и електростатични влияния и нейонизиращи лъчения при използване на високо честотно оборудване;
 • работни процеси, при които работниците са изложени на по-висока степен на опасност;
 • всеки възможен ефект върху здравето и безопасността на работещите, които се нуждаят от специална закрила, вкл. и тези с намалена работоспособност, бременни жени и кърмачки, трудоустроени работещи и др.

Специално внимание е отделено на санитарното и битово обслужване. В предприятия за производство и обработване чрез пластична деформация на метали, съгласно изискванията на нормативните актове, съобразени с технологичния процес и броя на работещите, работодателят осигурява:

 • душови и умивални помещения;
 • тоалетни;
 • столова или помещения за хранене;
 • стая за хигиена на жената.

В зависимост от големината на предприятието, вида на работата и честотата на трудовите злополуки трябва да се осигурят една или повече стаи за първа помощ. Стаите за първа помощ се обзавеждат с необходимите средства и оборудване за оказване на първа помощ и трябва да са леснодостъпни при използване на носилки…

Спирам до тук. С пълния текст на Наредба № РД-06-3 от 23 февруари 2022 г. за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд в черната и цветната металургия можете да се запознаете от този линк.

Не отлагайте днешната работа за утре – прочетете наредбата още сега, защото 6-месечният период до влизането й в сила ще отлети много бързо.

Още по темата:

Нова наредба за осигуряване на ЗБУТ при леене на метали