Изпълнителна агенция Главна инспекция по труда

Инспекция по труда

Едва ли има лица, упражняващи трудова дейност, които не са чували за инспекцията по труда.

Идвали ли са на проверка във фирмата ви? Не? Щастливци! Но това не означава, че можете да сте спокойни – все някой ден ще се отбият и при вас.

Нормативни изисквания.

Законът за здравословни и безопасни условия на труд (ЗЗБУТ) възлага специализираната контролна дейност по изпълнение на неговите изисквания и тези в други нормативни актове на Изпълнителна агенция „Главна инспекция по труда (ИА „ГИТ“). Тя е подчинена на Министъра на труда и социалната политика.

Контролът за спазване на трудовото законодателство е регламентиран в Глава XIX на Кодекса на труда.

Normativna_uredba-1

Структура на Изпълнителна агенция „Главна инспекция по труда“.

Изпълнителна агенция „Главна инспекция по труда“ се ръководи от изпълнителен директор. Включва в състава си няколко дирекции, сред които е Главна дирекция „Инспектиране на труда“. На подчинение на ИА „ГИТ“ са 28 териториални дирекции „Инспекция по труда“ (Д „ИТ“). В тях се трудят инспекторите, които евентуално ще проверят и вашето предприятие.

Структурата и регионите за работа на териториалните дирекции можете да видите на тази страница. Чрез кликане / тапване върху името на областния град ще получите информация за съответната дирекция (адрес, работно време, начин за контакти и др.).

Rab-8

Права и задължения на инспекторите от дирекции „Инспекция по труда“.

Контролните органи от съответната инспекция по труда имат право да:

 • посещават по всяко време предприятия, работни места, помещения и др.;
 • изискват от намиращите се там лица да се легитимират с документ за самоличност;
 • изискват обяснения, сведения, документи, книжа и заверени копия от тях;
 • се осведомяват пряко от работещите по всички въпроси, свързани с проверката;
 • изискват от работещите да декларира писмено факти и обстоятелства, свързани с осъществяване на трудовата дейност, в т.ч. и с информация относно заплащането на труда;
 • вземат проби, мостри, и др. за изследвания;
 • извършват измервания посредством апаратура и други технически средства;
 • установяват причини и обстоятелства за възникнали трудови злополуки.

Шум - прибор за измерване

Инспекторите по труда при извършване на проверка са длъжни:

 • да пазят в тайна сведенията (поверителни и за служебно ползване), които са им станали известни в хода на проверката;
 • да не разкриват източника, от който са получили сигнал за нарушение.

Задължения на работодателите при проверки от дирекции „Инспекция по труда“.

Най-общо – да оказват пълно съдействие на контролните органи, като им предоставят изискваните документи, информация, достъп до работни места, възможност за разговори с работещите и т.н.

В Кодекса на труда (чл. 403а) е регламентирано изискване работодателят да държи на разположение на контролните органи:

 • екземпляр от правилника за вътрешния трудов ред;
 • списък на работниците и служителите, изпратени от предприятие, което осигурява временна работа (ако има такива);
 • документи, свързани с разпределението на работното време и организацията на работа: заповеди за полагане на извънреден труд, за дежурство, за времето на разположение, за установяване на непълно работно време и поименни графици за работа за периода, за който е установено сумирано изчисляване на работното време.

Blog-instruktazi

Тънкият момент: тези документи трябва да са налични „в предприятието, в неговите поделения, обекти и работни площадки, както и на други места, на които се полага наемен труд“… Буквалният прочит означава, че ако например екип от водоснабдително дружество отстранява авария на дадена улица, някой „перфектен“ инспектор може да изиска посочените документи и там, защото това е „работна площадка“ или „място, на което се полага наемен труд“… Остава или да обзаведем с папки с документи всички мобилни групи, магазини, сергии и т.н., или… да се надяваме, че това няма да ни се случи.

И още един важен текст от посочения чл. 403а на КТ: „Работодателят е длъжен писмено да определи длъжностни лица в предприятието, в неговите поделения, обекти и работни площадки, както и на други места, на които се полага наемен труд, които да го представляват пред контролните органи на инспекцията по труда“.

rab_mesta-trudoustr-1

Ключовото понятие тук е „длъжностни лица“. Напомням: съгласно Кодекса на труда длъжностно лице е „работник или служител, на когото е възложено да упражнява ръководство на трудовия процес в предприятието, в неговите поделения и низови звена, както и работник или служител, който изпълнява работа на специалист във функционалните и обслужващите звена на предприятието“. Казано по-ясно, продавачка в магазин няма как да е „длъжностно лице“. Различните инспектори от дирекции „Инспекция по труда“ тълкуват различно и текста „писмено да определи…“. За повечето, с които съм работил, заповед на работодателя е достатъчна. Но има и такива, които търсят нотариално заверено пълномощно, защото… „как иначе законосъобразно ще връча акт на това лице?“. Все пак в КТ думичката „пълномощно“ я няма.

Отговорност за нарушение на трудовото законодателство.

Проверките на инспекцията по труда приключва с протокол. В него са описани констатациите от проверката. Ако са открити нарушения, за отстраняването им се дават задължителни предписания със срокове за изпълнението им.

Ако предписанията не се изпълнят в срок, или ако нарушенията са сериозни (преценката е на инспекторите), може да има и санкции. Те са:

 • глоба – за физически лица;
 • имуществени санкции – за юридическите лица, едноличните търговци и др.

Банкноти

Размерът им е указан също в Кодекса на труда и към момента на писане на настоящата статия са:

 • глоба – от 100 до 500 лв.;
 • имуществена санкция – от 1500 до 15000 лв., а виновното длъжностно лице от фирмата се глобява в размер от 1000 до 10000 лв.

При повторно нарушение сумите са по-големи.

Има и глоби / санкции за работодател, който противозаконно пречи на контролен орган да изпълни служебните си задължения. Размерът им никак не е малък – 20000лв. (10000 за длъжностно лице). През 2020г. в Кодекса на труда въведоха и санкции за лица, които не оказват съдействие на контролен орган за спазване на трудовото законодателство при изпълнение на неговите функции.

С две думи – сериозно си помислете преди да затръшнете вратата под носа на инспекторите!

Какво да очакваме при проверка от инспекцията по труда?

Краткият отговор е „всичко“! Зависи каква е причината за проверката – рутинна или по сигнал. Зависи и от дейността на фирмата (наличие на специфични рискове, например работа с опасни химични вещества), от това дали проверката е първа или вече сте проверявани…

Няма да се разминете без контрол на трудови договори (обикновено на новоназначените лица), инструктажни книги, оценка на риска, ведомости или други документи, удостоверяващи изплащането на трудовите възнаграждения, правилник за вътрешния трудов ред, договор със служба по трудова медицина, протоколи от измерване на фактори на работната среда, предоставяне на лични предпазни средства… Имайте готовност да им попълните и т.н. „идентификационна карта“ с много и различни данни за предприятието, която ще ви предоставят.

Ако имате предварителна информация за датата на проверката, поканете за участие в нея и представител на службата ви по трудова медицина – повярвайте, ще ви бъде от помощ.

ЗБУТ - работодател

Помнете – инспекторите са живи хора с техните настроения, емоции… и тълкувания на нормативната уредба. Бъдете дружелюбни, усмихвайте се и предоставяйте това, което ви искат. Ако нещо не ви е ясно – не се притеснявайте да ги попитате. Старите хора казват: „Блага дума железни врати отваря“ – конфронтацията, високомерието, повишеният тон няма да ви помогнат, по-скоро обратното. Но това не означава, че не можете аргументирано да се защитавате, ако инспекторът не е прав (нерядко съм спорил в подобни ситуации и сме стигали до консенсус).

Как приключва проверката на инспекцията по труда?

В повечето случаи инспекторите ще ви посъветват или консултират. Както споменах по-горе, до няколко дни след проверката ще изготвят протокол с резултати и предписания, които са задължителни за изпълнение (ако всичко е наред, предписания няма да има, но това се случва много, много рядко…).  Протоколът се връчва на работодателя или упълномощено от него лице (тук вече се изисква лицето, получаващо протокола, да има пълномощно!).

Протокол Д "ИТ" заглавна страница

Изпълнението на предписанията трябва да е преди указания срок. Задължително трябва писмено да ги уведомите, когато сте ги изпълнили. Ако не сте съгласни с някое предписание, можете да го оспорите (начинът на оспорване би трябвало да е описан в протокола), но не и да откажете да го изпълните!

Протокол Д "ИТ"

Ако установените нарушения на трудовото законодателство са сериозни – очаквайте глоби или имуществени санкции. Те също могат да се обжалват, но сроковете за това са кратки.

Важно е да знаете, че инспекторите не са длъжни предварително да обсъждат с вас санкциите и предписанията си (някои го правят, но… от добро сърце). Ще ги узнаете от протокола / акта. Ето защо трябва да разбирате какво искат и да им го предоставяте. Ако се затруднявате – потърсете помощ от ваш компетентен колега, преди да отговорите „нямаме такъв документ“, и да ви санкционират за това (а през това време документът да си кротува в някоя папка)…

Възможно ли е обикновен работник да подаде сигнал до инспекцията по труда?

Да, ако има данни за нарушение на трудовото законодателство във фирмата ви от всякакъв характер (например укриване на трудова злополука, неосигуряване на предпазни средства, несключване на трудов договор и т.н.). Припомням, че инспекторите не трябва да разкриват източника, от който са получили сигнал за нарушение.

Можете да подадете сигнал лично или по друг начин в съответната териториална дирекция, или на някой от националните телефони на ИА „ГИТ“.

Какви административни услуги предлагат инспекциите по труда на работодатели и работещи?

Полезна информация за административните услуги, които Изпълнителна агенция „Главна инспекция по труда“ предлага на работодателите и работещите, ще намерите в издадените от агенцията ръководства „Информация за работодатели“ и „Информация за работещи“. Можете да ги ползвате в нашия ЗБУТ – Хипермаркет, секция „Ръководства и добри практики“, както и от сайта на ИА ГИТ.

Ще ми се да завърша с “Това е…”, но… темата за инспекцията по труда е неизчерпаема. Така че – това е… засега.

Ще отделите време и за останалите публикации от поредицата “ЗБУТ – Азбука“, нали?

 

Още по темата:

113 години Главна инспекция по труда

Честит 115-ти рожден ден на ГИТ