Размисли относно използването на работната площадка

Днес реших да коментирам една от любимите ми теми – относно т.н. използване на обект, работно помещение или оборудване, работна площадка или работно място от няколко предприятия.

При осъществяване на трудовата дейност често са налице случаи, когато работещи от няколко предприятия трябва да изпълняват задълженията си на обща площадка, обект и т.н. Тези условия на работа са регламентирани в два текста на Закона за здравословни и безопасни условия на труд (ЗЗБУТ):

  • съгласно чл. 16, ал. 1, т. 8 при осъществяване на дейността за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд работодателят е длъжен да предприеме необходимите мерки за координация на действията за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд, когато на един обект или работна площадка се извършват работи или дейности от работещи и на други работодатели;
  • съгласно чл. 18 когато един обект, работно помещение или оборудване, работна площадка или работно място се използват от няколко предприятия или организации, работодателите съвместно по писмена договореност осигуряват здравословни и безопасни условия на труд, информират се взаимно за рисковете при работа и координират дейностите си за предпазване на работещите от тези рискове.

Въпрос за 10000 лева: какво следва да се разбира под извършване на работи или дейности на обект / работна площадка и какво – под използване на обект / работна площадка?

Би трябвало да има разлика, щом за това са предвидени отделни законови текстове… Обикновено такива понятия се изясняват в допълнителните разпоредби на нормативните документи. Такива разпоредби съдържа и ЗЗБУТ, но дефиниция що е то използване на обект и т.н., уви, няма.

Въпросът с изясняване на тази разлика не е маловажен. Ако няколко предприятия заедно използват например работна площадка, работно помещение и т.н., се изисква писмена договореност между работодателите им, включително и относно начина за оценка на риска. А ако на един обект, работна площадка или работно място се извършват работи и дейности от няколко предприятия или организации, се изгражда общ комитет (група) по здравословни и безопасни условия на труд (съгласно чл. 31, ал. 2 от ЗЗБУТ)…

Извършването на трудовата дейност ежедневно ни сблъсква с какви ли не ситуации…

…Автомобил на куриерска фирма ни доставя палет с товар. Инструктираме куриера, съпровождаме автомобила му до нашия цех / склад, наш мотокарист разтоварва палета, оформяме документите… Или може би трябва да държим куриера на портала, докато не се яви управителят на куриерската фирма и не подпишем писмена договореност по чл. 18 от ЗЗБУТ?

…Предстои монтаж на битов климатик в една от канцелариите на предприятието, където на счетоводителката Пенка и е все топло или студено. Работа за час – два. Посрещаме колата на фирмата за климатици, инструктираме и съпровождаме техниците им, предупреждаваме нашия персонал, не допускаме преминаващи, докато от фирмата окачват външното тяло… Какво всъщност правят тези техници – извършват работа в помещението / на площадката, или използват помещението / площадката? Ще изграждаме ли с тях общ КУТ / ГУТ или ще подписваме с работодателя им писмена договореност относно начина за оценка на риска?

Могат да се дадат десетки подобни примери, мога да цитирам казуси от проверки на ИТ… Но едва ли има смисъл.

Опитах се да получа информация относно разликата между работа / дейност на работна площадка и използване на работна площадка, като направя запитване до Министерството на труда и социалната политика (МТСП) чрез страницата им за въпроси и отговори (въпрос ID 980 / 25.11.2022г.). Помолих ги да изяснят какво следва да се разбира под използване на обект, работно помещение или оборудване, работна площадка или работно място съгласно чл.18 от ЗЗБУТ. Както очаквах, не се ангажираха с категорично мнение. А може би са се ангажирали, но аз не съм го разбрал? Нека всеки прецени сам – с пълния текст на въпроса и отговора можете да се запознаете в нашия „ЗБУТ – Хипермаркет“, секция „Полезна информация“.

Внимание

PS: За да не се остане с грешни впечатления от разсъжденията по-горе, уточнявам – никой не оспорва, че (цитат от отговора на МТСП): „Условията на всеки обект са специфични и в такива случаи е необходимо да се вземат предвид всички аспекти от дейностите на работодателите, като основен акцент следва да бъде превенцията на риска за живота и здравето на всички работещи на площадката“. Но целта е това да се прави професионално и най-вече оперативно. И да има ясни критерии при тълкуването на нормативни изисквания, валидни както за работодателите, така и за контролните органи.