Технологично оборудване

Технологично оборудване в неработещо предприятие

Нормативната уредба за осигуряване на ЗБУТ (здравословни и безопасни условия на труд) у нас поставя редица изисквания пред работодателите и работещите с цел осигуряване на безопасност и здраве при работа с машини, съоръжения и друго технологично оборудване.

Основен регламентиращ документ тук е НАРЕДБА № 7 от 23.09.1999 г. за минималните изисквания за здравословни и безопасни условия на труд на работните места и при използване на работното оборудване (можете да ползвате безплатното й копие в нашия ЗБУТ – Хипермаркет). Тя съдържа цяла глава (по-конкретно Глава 6),  с правила и изисквания при експлоатация на работно оборудване.

Specialist

В сайта нееднократно съм се спирал на много от тази правила, но все пак нека припомня, че е необходимо:

  • поддръжка на оборудването в добро експлоатационно състояние;
  • използване само по предназначение;
  • обслужване от обучен / правоспособен персонал;
  • оценяване на рисковете при работа;
  • осигуряване на предпазни средства и т.н.

Дадени са изисквания към помещенията, средствата за включване и управление на оборудването, контролните прибори и др. Специално внимание е отделено на съоръженията с повишена опасност (СПО).

Телфер-електрически

Всичко това е задължително за изпълнение, ако в предприятието се осъществява трудова дейност. Но ако се спре работа за продължителен период от време? Трябва ли например да осигуряваме технически преглед на електрически телфер от орган за технически надзор, ако фирмата ни няма да работи една година?

Отново ще ви представя случай от съдебната практика.

Казусът:

През 2018г. от Дирекция “Инспекция по труда” извършват проверка на фирма за производство на брикети. Констатирано е, че гумено-транспортната лента на технологичната производствена линия не е съоръжена с устройство за аварийно спиране, отговарящо на вида на оборудването. По този начин не се гарантира нормалното й спиране, с което не са осигурени здравословни и безопасни условия на труд. За нарушението е издадено наказателно постановление и е наложена имуществена санкция в размер на 1500 лв. Ръководството обаче представя доказателства, че към момента на проверката има действаща заповед на РИОСВ за спиране на производството и оборудването е било в процес на демонтаж.

Съдът отменя наложената санкция.

Мотиви:

Цитат

Съгласно чл. 1. (1)  от Наредба № 7 от 23.09.1999 г. за минималните изисквания за здравословни и безопасни условия на труд на работните места и при използване на работното оборудване, с тази наредба се определят минималните изисквания за здравословни и безопасни условия на труд: 1. на всяко работно място; 2. при използване на работното оборудване. Систематичното място на чл. 181 от Наредбата е в Глава шеста Използване на работното оборудване. В чл. 2. (1) (Изм. – ДВ, бр. 40 от 2007 г.) от ЗЗБУТ  този закон се прилага във всички предприятия и места, където се осъществява трудова дейност или се провежда обучение… По делото не са събрани доказателства в проверявания обект да е осъществяван трудов процес и да е използвано работното оборудване… Наредба № 7 и ЗБУТ се прилагат при реален трудов процес и при използване на работното оборудване, което не се установи по делото…

Какви изводи можем да направим от това решение? Нормативно регламентираните правилата за осигуряване на ЗБУТ трябва да се спазват, ако с оборудването се работи. Но ако то е спряно от експлоатация, не би трябвало да ни санкционират за несъответствия с нормативни изисквания.

OR-4

Да се върнем на телфера, за който споменах по-горе.

Ако той е монтиран някога, но вече не ни е нужен, го спираме от експлоатация (за определен период или за постоянно). Спирането (извеждането) от експлоатация трябва да е документирано, например със заповед на ръководителя на фирмата. Добра практика е в заповедта да се опишат мерките, които трябва да се вземат за предотвратяване използването на съоръжението – например поставяне на табели и знаци, прекъсване на електрозахранването, блокиране или заключване на пусковите устройства и др.

И още: телферът е повдигателно съоръжение, т.е. съоръжение с повишена опасност (СПО). В случай, че спирането е за повече от 6 месеца, в 10-дневен срок ползвателят е длъжен да уведоми за това органа за технически надзор, пред който съоръжението е регистрирано.

Внимание

Кратък “коментар на водещия”.

Едва ли трябва да го казвам, но все пак ще споделя: Спирането от експлоатация на машини, съоръжения, оборудване и др. в никакъв случай не трябва да е само формален параван за заобикаляне на нормативни изисквания! Спрели сме телфера, не плащаме за технически надзор, не го поддържаме / проверяваме, не правим ежегодно обучение (инструктаж) на работещите с него – край с използването му! Нямаме право да го включваме дори и за пет минутки годишно!

 

Запознайте се и с други интересни казуси от категорията “ЗБУТ – Съдебна практика”.