Съоръжения с повишена опасност

Както показва името им, съоръженията с повишена опасност (СПО) са съоръжения, които при определени условия могат да представляват опасност за здравето и живота на ползвателите им.
Всички те отговарят на специфични изисквания, с цел осигуряване на безопасната им експлоатация.
Основно изискване при тях е необходимостта от задължителен технически надзор, който да удостоверява периодично тяхното състояние. Това гарантира спазването на изискванията за ЗБУТ (здравословни и безопасни условия на труд) при експлоатацията им.

Нормативният документ, регламентиращ видовете СПО, е НАРЕДБА за условията и реда за издаване на лицензии за осъществяване на технически надзор на съоръжения с повишена опасност и за реда за водене на регистър на съоръженията (можете да свалите безплатно копие от нашия ЗБУТ – Хипермаркет).

Viska-1

Съоръжения с повишена опасност (СПО) – кой може да извършва технически надзор?

Съгласно цитираната наредба СПО се делят на:
– съоръжения с повишена опасност, чиито технически надзор се осъществява от председателя на Държавната агенция за метрологичен и технически надзор (ДАМТН) чрез Главна дирекция “Инспекция за държавен технически надзор” (ГД “ИДТН”);

СПО - ДАМТН

– съоръжения с повишена опасност, чиито технически надзор се осъществява от лица или структурнообособени части на предприятия или организации, получили лицензия за това.

Съоръжения с повишена опасност (СПО) – класификация.

Основните съоръжения са изброени в Приложение 1 на наредбата. Това приложение има две точки:

  • в т. 1  са включени СПО, които се проверяват от ГД “ИДТН”;
  • в т. 2 са СПО, контролирани от т.н. лицензирани лица (фирми, които имат право да извършват тази дейност).

Най-общо СПО се класифицират по следния начин:

– котли – парни и водогрейни;
– съдове за флуиди под налягане;
– пълначни станции;
– тръбопроводи за гореща вода и пара;
– газопроводи, газови съоръжения и инсталации за природен газ и втечнени въглеводородни газове;
– ацетиленови уредби;
– повдигателни съоръжения (кранове, телфери, подемници, асансьори…);
– въжени линии и ски влекове.

СПО-

Регламентиращи документи.

За различните видове съоръжения с повишена опасност са разработени отделни нормативни документи, определящи изискванията за експлоатация и поддръжка.

Някои от тях:

 – НАРЕДБА за безопасната експлоатация и техническия надзор на повдигателни съоръжения;
НАРЕДБА за устройството, безопасната експлоатация и техническия надзор на съоръжения под налягане;
НАРЕДБА за устройството, безопасната експлоатация и техническия надзор на газовите съоръжения и инсталации за втечнени въглеводородни газове;
НАРЕДБА за устройството и безопасната експлоатация на преносните и  разпределителните газопроводи и на съоръженията, инсталациите и уредите за природен газ;
НАРЕДБА за безопасната експлоатация и техническия надзор на асансьори.

Naredbi-ZBUT

Съоръжения с повишена опасност (СПО) – изисквания за експлоатация.

Ако ползвате съоръжения с повишена опасност, трябва да определите едно или повече лица, които да отговарят за безопасната им експлоатация и да ви представляват пред органите за технически надзор.
Лицата, работещи със СПО, трябва да са обучени (първоначално и периодично обучение) съгласно изискванията в конкретната наредба. За някои съоръжения е необходима правоспособност (управление на кран, подвижна работна площадка, обслужване на парни и водогрейни котли с топлинна мощност над 116,3 kW и др.).

СПО - котел

За всяко съоръжение с повишена опасност (СПО) се изготвя инструкция за работа, съобразена с особеностите както на съоръжението, така и на обекта. Тя се предоставя срещу подпис на лицата, отговорни за безопасната експлоатация и обслужване.
Ако имате монтиран котел, телфер, или друго СПО, но нямате обучен персонал, не можете да го експлоатирате. Не може да ползвате и СПО, нерегистрирано пред съответния орган за надзор. (Или регистрирано, но непреминало в срок регламентираните изпитвания и проверки.)
Манометрите, по които се следи състоянието на съоръжения под налягане, периодично трябва да се предоставят за метрологична проверка от компетентни лица по реда на Закона за измерванията.

СПО - манометър

На проверка подлежат и предпазните клапани на съоръженията под налягане.
Ремонти на съоръжения с повишена опасност (СПО) могат се извършват само от лица, вписани в специален регистър. Ако ремонтът изисква заваряване, заварчикът трябва да има документ (сертификат) за правоспособност за извършване на такива дейности.

Съоръжения с повишена опасност (СПО) – технически прегледи и проверки.

Преди пускане в експлоатация всяко СПО се регистрира пред органите за технически надзор.
Всички проверки се документират в т.н. ревизионна книга на съответното съоръжения.

СПО - ревизионна книга

Най-общо прегледите от органите за технически надзор се делят на първоначални, периодични и периодични с изпитване. Трябва да заявите преглед и след ремонт, преустройство, както и ако съоръжението е било спряно от експлоатация над определен срок (най-често 12 месеца). Може да изисквате извънредна проверка. Очаквайте и внезапни проверки.
Сроковете за проверки са различни в зависимост от вида на СПО.

Например при водогрейните котли с топлинна мощност над 116,3 kW срокът за периодична проверка е 4 години, а срокът на периодична проверка с изпитване – 8 години.
Изпитването на повдигателните съоръжения зависи от срока на експлоатация. Ако имате електрически телфер, експлоатиран до 10 години, периодичните проверки се правят на 2 години, ако телферът е на възраст над 10 години – ежегодно. (До 05.02.2021г. имаше изискване при ползване над 20 години да го заявявате за периодичен технически преглед на всеки 6 месеца, но това изискване отпадна).

Телфер-електрически

Не трябва да се пропускат и сапаните (също и куките и другите товарозахвати). След 05.02.2021г. изискването за проверка на сапаните от лицензиран орган за технически надзор отпадна, но ползвателят трябва да осигурява тяхната безопасна експлоатация и следи за наличие на неизправност и / или липса на маркировка.

СПО - Сапани

Ако предприятието ползва газови уреди за готвене, отопление, охлаждане, производство на топла вода и др., те се проверяват от технически надзор веднъж на 2 години, ако горивото е природен газ, и най-малко веднъж на 1 година, ако за гориво се използват втечнени въглеводородни газове (пропан, пропен, бутани, бутени и смесите им).
Не забравяйтетехническият надзор на съоръженията с повишена опасност (СПО) е ваше задължение – вие трябва да следите сроковете на периодичните проверки и да каните писмено надзорните органи (представители на ГД “ИДТН” или лицензирано лице в зависимост от вида на съоръжението)!

Няколко думи за асансьорите.

Асансьорите за превоз на хора, включително и в жилищните сгради,  също са съоръжения с повишена опасност (СПО). Ползвателите са длъжни да сключват писмени договори за поддържането, преустройването и ремонтирането им само с лица, вписани в специален регистър и притежаващи удостоверение за това. Можете да сключвате договор с друго лице по всяко време. Но не можете да се возите на асансьора без сключен договор.

СПО - асансьор

Лицата, отговорни за поддръжката, трябва да ви инструктират срещу подпис за условията за безопасната им експлоатация. Тяхно задължение е да осигуряват 24-часово аварийно обслужване с време за реакция не повече от 1 час.
Всяка проверка / ремонт на асансьора се регистрира в дневник, който се съхранява в машинното помещение или таблото за управление. Асансьорите с неизправности (включително счупени стъкла, незаключващи се врати, шум в редуктора и др.) се спират от експлоатация до отстраняване на неизправностите.

В заключение – носталгично намигване към съоръженията с повишена опасност от “онези” години:

Табела-ЗБУТ-СПО

Ще научите още много полезни неща и от другите публикации от поредицата “ЗБУТ – Азбука” 🙂