Обсъжда се нов пакет промени в КТ

През 2021г. Кодексът на труда (КТ) бе оставен да си почине – не бе променян. Но 2022г. явно няма да е толкова спокойна за него. Както ви информирах в страницата „Полезна информация накратко“, в Държавен вестник, бр. 25 / 29.03.2022г. бе обнародвана несъществена промяна в чл. 187(2) от КТ. Но… това е само за аперитив. В края на миналата седмица бе предложен за публично обсъждане нов, много по-голям пакет с изменения и допълнения на този кодекс.

Каква е целта и какво обхващат промените?

Поставените цели са две:

  1. насърчаване на сигурността и предвидимостта на трудовото правоотношение;
  2. подобряване на възможностите за съвместяване на трудовите и семейните задължения.

Ето някои от предложенията за изменения и допълнения.

  • Досега работодателят бе длъжен да уведомява работещия за изменения в трудовото правоотношение при първа възможност или най-късно до един месец след влизането в сила на изменението. Предлага се това да става най-късно до влизане в сила на изменението.
  • При необходимост от проверка на годността на работника или служителя да изпълнява работата, за която е назначен, досега регламентираният максимален срок на изпитване бе 6 месеца. Сега в определени случаи (когато за работата е определен срок, по-кратък от 1 година) се предлага този изпитателен срок да не надвишава 2 месеца.
  • Ограничава се възможността на основния работодател да отказва съгласие за работа на друго място. Това ще става при уговорена забрана в индивидуалния трудов договор на лицето по основното му трудово правоотношение, но единствено поради защита на търговска тайна и избягване на конфликт на интереси. Друга причина за отказ не се допуска.
  • Въвеждат се допълнителни текстове относно измененията в трудовото правоотношение с писмено съгласие на страните. Например работникът или служителят вече ще има право да предложи на работодателя си изменение на трудовия си договор за непълно време или определен срок в трудов договор за неопределено време и/или за работа на пълно работно време. Работодателят ще трябва да приеме, или да отхвърли предложението, но с мотивиран писмен отговор в срок от един месец.
  • Работодателят ще бъде задължен да предоставя информация за условията и реда за прекратяване на трудовия договор, както и информация за осигурявани обучения, свързани с поддържане и повишаване на професионалната квалификация и подобряване на професионалните умения.
  • Със специални нови текстове ще се регламентира отпуск за отглеждане на дете до 8-годишна възраст от бащата (осиновителя). Размерът на този отпуск е 2 месеца, ползван при определени условия.

  • Осигурява се право на работника и служителя да предложи изменение на трудовото правоотношение с цел по-лесното съвместяване на трудовите и семейните задължения. Това ще засяга продължителността и разпределението на работното му време, възможността му да премине към работа от разстояние и т.н. Такава възможност ще се предвижда както за родители / осиновители на деца до 8 години, така и при полагане на грижи за родител, дете, съпруг, брат, сестра и родител на другия съпруг или други роднини по права линия, поради медицински или други сериозни причини. Разбира се, ако в предприятието не съществува възможност, работодателят има право да откаже, но ще трябва писмено да информира за решението си работещия в 14-дневен срок. При постъпване на работа за първи път в предприятието, работникът или служителят ще може да се възползва от гореописаните права, когато придобие най-малко 4 месеца трудов стаж.
  • Уточняват се и изискванията при организиране на обучения за поддържане и повишаване професионалната квалификация на работниците и служителите. Предлага се да бъде записано, че обучението трябва да се отчита като работно време, а когато е възможно, да се провежда в рамките на установеното работно време на обучаваните лица…

В същия проектозакон са включени за обсъждане и изменения и допълнения на Кодекса за социално осигуряване (основно засягащи някои обезщетения при отглеждане на деца).

По-подробно с новите предложения за изменения и допълнения в Кодекса на труда можете да се запознаете в Портала за обществени консултации на Министерски съвет. Напомням –  там свободно можете да правите коментари и да давате мнения и препоръки.

Краен срок на обсъждането – 03.05.2022г.