Полезна информация накратко

Замисълът на тази страничка е малко по-специален. В нея ще ви запознавам с информация за промени в нормативни актове, на които не съм се спрял в нарочна публикация. И … не само с това. Казано накратко, това е страничка с продължение. Сериал без край. Вярвам, че ще ви бъде от полза! Най-новото ще помествам най-отгоре – така ще го откривате по-лесно. Ще се постарая да му отделям място и във фейсбук-страницата на „ЗБУТ за начинаещи“.

 

 

02.08.2023г.

В бр. 66 / 01.08.2023г. на Държавен вестник е обнародвано допълнение на Кодекса на труда. То е направено през §8 от Преходните и заключителни разпоредби на Закона за държавния бюджет на Република България за 2023г. Въвежда се нова алинея 4 към чл. 270 с текст „Независимо от ал. 3, когато се изплаща трудово възнаграждение от работодател по чл. 3, ал. 1, т. 3 от Закона за ограничаване на плащанията в брой, изплащането му се извършва само чрез превод или внасяне по платежна сметка в посочена от работника или служителя банка в страната“. Допълнението влиза в сила от 01.09.2023г.

========

16.06.2023г.

И през настоящата 2023 г. с активизирането на земеделския сезон Изпълнителна агенция „Главна инспекция по труда“ (ИА ГИТ) традиционно ще засили контрола в селското стопанство. Акцент при проверките ще бъде законосъобразното възникване на трудовите правоотношения.

Добре е да си припомним възможността за сключване на трудови договори за краткотрайна сезонна селскостопанска работа с продължителност един ден.

========

04.04.2023г.

От ИА „ГИТ“ информират, че крайният срок за подаване на Декларацията по чл. 15, ал.1 от ЗЗБУТ през 2023г. е до 02.05.2023г., тъй като 30.04 е почивен ден.

По електронен път тези декларации могат да се подават чрез утвърден от ИА ГИТ програмен продукт, който има вградена функция за подписване с квалифициран електронен подпис и електронно подаване.

Декларации, изпратени по електронна поща, няма да се считат за приети.

Още за декларацията – в публикацията „Декларация по чл. 15 от ЗЗБУТ“.

========

10.02.2023г.

Въпреки негативните коментари от страна на някои работодателски и синдикални организации, новата методика за определяне на минималната работна заплата вече е факт.

В изменения чл. 244 от Кодекса на труда е записано, че минималната работна заплата за страната за следващата календарна година се определя до 1 септември на текущата година в размер на 50 на сто от средната брутна работна заплата за период от 12 месеца, който включва последните две тримесечия на предходната година и първите две тримесечия на текущата година.

И още нещо важно – определената по този начин минимална заплата не може да е по-ниска от определената за предходната година.

Промяната е въведена чрез Закон за изменение и допълнение на Кодекса на труда и е обнародвана в Държавен вестник бр. 14 / 10.02.2023г. с Указ № 35 / 07.02.2023г.

Актуализираното копие на Кодекса на труда можете да ползвате в „ЗБУТ – Хипермаркет“, секция „Нормативни документи“.

========

03.02.2023г.

В алинея 2 на чл. 344 от Кодекса на труда е направено важно допълнение. Досега работодателят можеше и по свой почин да отмени заповедта за уволнение до предявяването на иск от работника или служителя пред съда. След 01.07.2024г. това вече ще може да става и след предявяването на иска и до влизането в сила на съдебното решение, но с писменото съгласие на работника или служителя.

Допълнението е обнародвано в ДВ, бр. 11 от 02.02.2023г. през $8 от Заключителните разпоредби на Закона за изменение и допълнение на Закона за медиацията.

========

06.01.2023г.

В бр. 104 / 30.12.2022г. на Държавен вестник е обнародвано ново изменение на Кодекса на труда (КТ).

То е направено през $ 11 от Закона за прилагане на разпоредби на Закона за държавния бюджет на Република България за 2022 г., Закона за бюджета на държавното обществено осигуряване за 2022 г. и Закона за бюджета на Националната здравноосигурителна каса за 2022 г.

Съдържание на измененията:

– В чл. 163 ал. 10 се изменя така:

„(10) Със съгласието на майката след навършване на 6-месечна възраст на детето, отпускът по ал. 1 за остатъка до 410 дни може да се ползва вместо нея от бащата или от един от родителите на майката или на бащата, когато работят по трудово правоотношение.“

– В чл. 164б ал. 2 се изменя така:

„(2) Когато детето е осиновено от съпрузи, отпускът по ал. 1 със съгласието на осиновителката може да се ползва вместо нея от осиновителя или от един от родителите на осиновителката или на осиновителя след изтичане на 6 месеца от деня на предаване на детето за осиновяване, но не по-късно от навършване на 5-годишната му възраст, когато работят по трудово правоотношение.“

Измененията са в сила от 01.01.2023г.

Актуализираното копие на Кодекса на труда можете да ползвате в „ЗБУТ – Хипермаркет“, секция „Нормативни документи“.

========

16.12.2022г.

В бр. 100 / 16.12.2022г. на Държавен вестник е обнародвано изменение и допълнение на Закона за здравословни и безопасни условия на труд (ЗЗБУТ).

Допълнена е алинея 3 на член 2 относно местата, в които законът не се прилага поради спецификата на дейностите им: добавени са Държавна агенция “Технически операции” и Държавна агенция “Национална сигурност”.

Актуализираното копие на закона можете да ползвате в „ЗБУТ – Хипермаркет“, секция „Нормативни документи“.

========

02.09.2022г. 

В Държавен вестник, бр. 71 / 02.09.2022г. е обнародванa дълго чаканата Наредба за изменение на Наредба 4 от 2017г. за нормиране и заплащане на труда, определяща нови минимални размери на основните месечни работни заплати на педагогическите специалисти. Измененията влизат в сила от 01.09.2022г.

========

02.08.2022г. 

В Държавен вестник, бр. 58/23.07.2022г. е обнародвано поредно изменение на Кодекса на труда (КТ). То е направено през § 2 от заключителните разпоредби към Закона за здравето.

Изменението засяга чл. 162, ал. 1 от КТ. Разширява се правото за ползване на отпуск за гледане на дете. Там думите „върнато от детско заведение поради карантина в заведението или на детето“ се заменят с „до 12-годишна възраст, върнато от детско заведение или училище, поради карантина на заведението или на училището, или на отделна група или клас в него, или поради карантина на детето“.

========

04.07.2022г.

В бр. 51 / 01.07.2022г. на Държавен вестник отново е обнародвано несъществено допълнение на Кодекса на труда (КТ).

Този път то е направено през $ 25 от Закона за публичното предлагане на ценни книжа.

Промените пак засягат алинея 2 на член 187 от КТ. Текстът на допълнението: “в чл. 187, ал. 2 след думите “отмяна на Директива 2003/71/ЕО (ОВ, L 168/12 от 30 юни 2017 г.)” се поставя запетая и се добавя “Регламент (ЕС) 2020/1503 на Европейския парламент и на Съвета от 7 октомври 2020 г. относно европейските доставчици на услуги за колективно финансиране на предприятията и за изменение на Регламент (ЕС) 2017/1129 и на Директива (ЕС) 2019/1937 (ОВ, L 347/1 от 20 октомври 2020 г.)”.

Актуализираното копие на Кодекса на труда можете да ползвате в нашия „ЗБУТ – Хипермаркет“, секция „Нормативни документи“.

========

30.03.2022г.

В бр. 25 / 29.03.2022г. на Държавен вестник е обнародвано несъществено изменение и допълнение на Кодекса на труда (КТ).

То е направено през $ 86 от Закона за изменение и допълнение на Закона за пазарните инструменти.

Промените са редакционни и засягат алинея 2 на член 187 от КТ. Накратко – там думите “и инвестиционните посредници” се заличават, а след думите “Директива 2003/71/ЕО (ОВ, L 168/12 от 30 юни 2017 г.)” се поставя запетая и се добавя “Регламент (ЕС) 2019/2033 на Европейския парламент и на Съвета от 27 ноември 2019 г. относно пруденциалните изисквания за инвестиционните посредници и за изменение на регламенти (ЕС) № 1093/2010, (ЕС) № 575/2013, (ЕС) № 600/2014 и (ЕС) № 806/2014 (ОВ, L 314/1 от 5 декември 2019 г.)”.

Актуализираното копие на Кодекса на труда можете да ползвате в нашия „ЗБУТ – Хипермаркет“, секция „Нормативни документи“.

========

16.03.2022г.

От 15.03. до 31.05.2022г. Главна инспекция по труда (ГИТ) ще проведе национална кампания, свързана с превенцията на мускулно-скелетните смущения (МСС) на работното място.

Акцент на кампанията е инспекционната дейност и прилагането на превантивни мерки за ограничаване разпространението на този вид смущения.

Сектори, в които се очакват проверки в рамките на кампанията:

  • строителство;
  • хранително-вкусова промишленост.

========

07.03.2022г.

Съгласно чл. 160, ал. 3 от Кодекса на труда неплатеният отпуск до 30 работни дни в една календарна година се признава за трудов стаж, а над 30 работни дни – само ако това е предвидено в този кодекс, в друг закон или в акт на Министерския съвет.

За 2022г. този размер е увеличен до 90 работни дни.

Основанието:

В Държавен вестник, бр. 14 / 04.03.2022г. е обнародван Законът за бюджета на държавното обществено осигуряване за 2022 г.

В параграф 8 от неговите Преходни и заключителни разпоредби е записано, че:

(1) Неплатеният отпуск по чл. 160, ал. 1 от Кодекса на труда до 90 работни дни, ползван през 2022 г., се зачита за трудов стаж.

(2) През 2022 г. за осигурителен стаж по чл. 9, ал. 2, т. 3 от Кодекса за социално осигуряване се зачита времето на неплатения отпуск до 90 работни дни.

===================

08.01.2022г.

На 31.12.2021 г. изтече давността на отпуска от 2019 г.

Всички дни платен годишен отпуск могат да се ползват до края на двегодишната им давност, независимо дали са отложени, или не за следващата календарна година.

Част от отпуска може да бъде отложен за следващата календарна година по искане на работниците и служителите и със съгласието на работодателя.

Още информация по темата можете да намерите ТУК.

===================

26.11.2021г.

Три седмици след приключване на общественото обсъждане, в Държавен вестник, бр. 99 / 26.11.2021г. вече са обнародвани измененията и допълненията на важен нормативен документ – НАРЕДБА № 3 от 19.04.2001 г. за минималните изисквания за безопасност и опазване на здравето на работещите при използване на лични предпазни средства на работното място. Какво съдържат тези  изменения и допълнения можете да прочетете ТУК. Актуализираното копие на Наредба 3 е достъпно за безплатно ползване в секция „Нормативни документи“ на нашия „ЗБУТ – Хипермаркет“.

===================

22.11.2021г.

Подготвя се голяма промяна в НАРЕДБА за устройството, безопасната експлоатация и техническия надзор на съоръжения под налягане. Предлаганите изменения и допълнения са над 80, като всяко от тях засяга няколко члена и алинеи.

Документът е достъпен за преглед и обсъждане на Портала за обществени консултации на МС.

===================

13.05.2021г.

Измененията и допълненията в Наредба № 8121з-647 от 2014 г. за правилата и нормите за пожарна безопасност при експлоатация на обектите вече са факт – обнародвани са в Държавен вестник, бр. 37 / 07.05.2021г.

Повече информация ще намерите в сайта ми „Пожарна безопасност за начинаещи“.

А актуализираното копие на Наредба № 8121з-647 от 2014 г. можете да ползвате в секция „Нормативни документи“ на нашия „ЗБУТ – Хипермаркет“.

===================

15.04.2021г.

ИА “ГИТ” информира, че Фирмите, притежаващи електронен подпис от доставчика „Информационно обслужване“ АД, издаден или подновен през 2021 г., е възможно да срещнат затруднения с подаването на декларациите по чл. 15 от Закона за здравословните и безопасни условия на труд по електронен път поради актуализация на сертификатите.

Очаква се процесът по актуализация да приключи най-късно до 20.04.2021 г.
Не са установени проблеми с подаването на декларацията с електронни подписи, издадени от други доставчици.

===================

11.03.2021г.

В портала за обществени консултации на Министерски съвет е публикуван за обсъждане проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 8121з-647 от 2014 г. за правилата и нормите за пожарна безопасност при експлоатация на обектите.

Някои акценти:

– Съгласно действащата редакция на чл. 34, ал. 1, т. 4, по време на експлоатация на обектите не се разрешава поставяне на горими материали по пътищата за евакуация. Обаче не са регламентирани конкретни изисквания относно разполагането в коридорите на детски градини, ясли, училища и центрове за подкрепа за личностно развитие на метални ученически или детски шкафчета, които са негорими, но тяхното съдържание включва горими материали (дрехи, учебници, раници и др.). Сега се въвеждат правила за поставянето на такива шкафчета.

– Изрично се указва, че пожарогасителите, пожарните кранове и т.н. трябва да са поддържани и обслужени през целия експлоатационен срок на обекта.

Шахтите и въздухопроводите за скари, фритюрници и други подобни също ще трябва да се почистват от сажди и отлагания в началото на отоплителния период и периодично при необходимост.

С всички предлагани промени можете да се запознаете ТУК.

Срокът за представяне на мнения и препоръки е до 19.03.2021г.

===================

23.12.2020г.

След някои важни и широко коментирании промени в Кодекса на труда, малко преди празниците отново „пипнаха“ този нормативен документ. Това стана чрез Преходните и заключителни разпоредби на Закона за изменение и допълнение на Закона за резерва на въоръжените сили на Република България (обн. ДВ, бр. 109 / 22.12.2020г.).

Измененията засягат чл. 158, регламентиращ отпуска по време на военна служба.

Накратко:

– Ако активната служба в доброволния резерв продължава повече от 25 календарни дни (досега този срок бе 15 календарни дни), работникът или служителят има право на два календарни дни неплатен отпуск преди заминаването и два дни след завръщането;

– За времето на изпълнение на срочна служба в доброволния резерв работникът или служителят има право на два календарни дни неплатен отпуск преди заминаването и два дни след завръщането.

===================

08.12.2020г.

С § 89 от Закона за изменение и допълнение на Закона за данък върху добавената стойност е направена поредна промяна в Кодекса на труда. Обнародвана е в Държавен вестник, бр. 104 / 08.12.2020г.

Промяната засяга допълнителните условия за работещите по трудово правоотношение в държавната администрация и в частност случаите, когато се получава / не се получава възнаграждение.

Новият текст на чл. 107(2) гласи: Служителят може да участва като представител на държавата или общината в органите на управление или контрол на юридическите лица, създадени със закон, в съвети, комитети, одитни комитети, комисии, работни или експертни групи, органи на управление или контрол на фондове, сметки и други, които не са юридически лица, за което не получава възнаграждение. Служителят може да участва като представител на държавата или общината в органите на управление или контрол на търговските дружества с държавно или общинско участие в капитала, на държавните предприятия, създадени със специални закони на основание чл. 62, ал. 3 от Търговския закон, както и в органите на управление или контрол на дъщерните им дружества, за което получава възнаграждение.

Влиза в сила от 12.12.2020г.

=============

24.11.2020г.

Коронавирусът стана причина и за първата промяна в Наредба № 5 от 1999 г. за реда, начина и периодичността на извършване на оценка на риска.

Добавена е нова т. 3 към чл. 11, ал. 2 със съдържание: „3. при извънредна епидемична обстановка”.

Напомням, че чл. 11 регламентира кога трябва да се извърши преразглеждане на оценката на риска.

Промяната е обнародвана в Държавен вестник, бр. 100 / 24.11.2020г. чрез изменение на заключителните разпоредби на друг нормативен акт (в случая – $14 от Наредба № 4 от 14 октомври 2002 г. за защита на работещите от рискове, свързани с експозиция на биологични агенти при работа).

В същия брой на ДВ се правят изменения и на цитираната по-горе Наредба № 4 от 14 октомври 2002 г. С тях можете да се запознаете ТУК.

=============

18.11.2020г.

В бр. 98 / 17.11.2020г. на Държавен вестник е обнародван Закон за изменение и допълнение на закона за мерките и действията по време на извънредното положение, обявено с решение на народното събрание от 13 март 2020 г., и за преодоляване на последиците.

Създава се нова алинея 3 към чл. 7, с изискване за преминаване към надомна работа или работа от разстояние на близки контактни на потвърден случай на COVID-19:

Работник или служител, който е близък контактен по смисъла на акт на орган по чл. 61 от Закона за здравето на потвърден случай на COVID-19, преминава към работа от разстояние или надомна работа, ако работата позволява това, за определения в акта срок, като писмено декларира пред работодателя, съответно органа по назначаване настъпилото обстоятелство. Условията и редът за преминаване, изпълнение и контрол се определят със заповед на работодателя или органа по назначаване.

=============

01.11.2020г.

На портала за обществени консултации на Министерски съвет на 31.10.2020г. е предложен за обсъждане проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 4 от 14.10.2002 г. за защита на работещите от рискове, свързани с експозиция на биологични агенти при работа.

Предлагат се промени в Приложение 1 и Приложение 2 във връзка с изменения в европейски директиви. Добавени са определен брой биологични агенти, вкл. „коронавирус 2, свързан с тежък остър респираторен синдром“ или накратко  „SARS-CoV-2“.

Срокът на обсъждането е до 13.11.2020г.

Линк към страницата за обсъждане.

=============

В бр. 66 / 24.07.2020г. на Държавен вестник е обнародвано изменение на чл. 8 от Наредба за организацията на работната заплата.

Съгласно това изменение за всеки отработен нощен час или за част от него между 22,00 ч. и 6,00 ч. на работниците и служителите се заплаща допълнително трудово възнаграждение за нощен труд в размер не по-малък от 0,15 на сто от минималната работна заплата, установена за страната, но не по-малко от един лев.

Изменението влиза в сила от 01.01.2021г.

=============

С Постановление № 130 от 18 юни 2020 г. за допълнение в Наредбата за работното времепочивките и отпуските се добавя нова алинея 4 към чл. 42:
“Размерът на обезщетението за неизползван платен годишен отпуск по чл. 224, ал. 1 от КТ се определя пропорционално на времето, което се признава за трудов стаж в предприятието към деня на прекратяването на трудовото правоотношение.”
Постановлението е обнародвано в Държавен вестник, бр.56 от 23 Юни 2020г.