Проект на наредба за осигуряване на ЗБУТ в черната и цветната металургия

На Портала за обществени консултации на Министерски съвет е предложен за обществено обсъждане проект на Наредба за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд в черната и цветната металургия.

Причина за изготвянето й – съществуващата нормативната база по здравословни и безопасни условия на труд е почти неприложима. Основната част от действащите правилници са създадени през 1970 година и в голямата си степен вече са неактуални.

Наредбата е доста подробна – включва 246 члена и 5 приложения. Ще се прилага във всички предприятия и места, където се осъществява трудова дейност съгласно чл. 2, ал. 1 и 2 от Закона за здравословни и безопасни условия на труд и се извършва производство и обработване чрез пластична деформация на метали.

Какво съдържа тази наредба?

ГЛАВА ПЪРВА – „Общи положения“ – включва:

 • Раздел I – Oбщи изисквания към оценката на рисковете, персонала, работните места, работното оборудване, микроклимата, личните предпазни средства и работното облекло.
 • Раздел II – Изисквания към територията на предприятието, производствените площадки и цеховете.
 • Раздел III – Изисквания към агрегати, съоръжения и друго работно оборудване.
 • Раздел IV – Санитарно и битово обслужване.

ГЛАВА ВТОРА – „Специфични изисквания за здравословни и безопасни условия на труд в черната металургия“ е със следните раздели:

 • Раздел I – Изисквания за здравословни и безопасни условия на труд при добив на течна стомана.
 • Раздел II – Изисквания за здравословни и безопасни условия на труд при обработване  на черни метали чрез пластична деформация и при производство на прокат и изделия.

ГЛАВА ТРЕТА – „Специфични изисквания за ЗБУТ в цветната металургия. Обработване на цветни метали чрез пластична деформация за получаване на продукти и изделия от тях“ съдържа:

 • Раздел I – Изисквания за здравословни и безопасни условия на труд при производството на мед.
 • Раздел II – Изисквания за здравословни и безопасни условия на труд при производството на олово, цинк, кадмий и благородни метали.
 • Раздел III – Изисквания за здравословни и безопасни условия на труд при производство на сярна киселина.
 • Раздел IV – Изисквания за здравословни и безопасни условия на труд при производство на прокат от тежки цветни метали и сплави (мед и медни сплави).
 • Раздел V – Изисквания за здравословни и безопасни условия на труд при производство на прокат от леки цветни метали и сплави (алуминий и алуминиеви сплави).

Но това не е всичко. Както вече споменах, в Наредбата за осигуряване на ЗБУТ в черната и цветната металургия са включени 5 приложения.

ПРИЛОЖЕНИЕ 1 – Изисквания за здравословни и безопасни условия на труд при поддръжка и ремонт на технологичното и спомагателното оборудване в предприятията на черната и цветна металургия. Тук са разгледани общите изисквания при ремонтните дейности, както и изискванията при механоподдръжка и ремонт и електроподдържане и ремонт.

ПРИЛОЖЕНИЕ 2 – Изисквания за здравословни и безопасни условия на труд при анализ и контрол на суровини, материали, вещества и проби от добивания и обработван метал. Включва изисквания за осъществяване на качествен контрол на метала в производствените цехове и при работа в лаборатории.

ПРИЛОЖЕНИЕ 3 – Изисквания за здравословни и безопасни условия на труд в складовете за готова продукция.

ПРИЛОЖЕНИЕ 4 – Изисквания за здравословни и безопасни условия на труд при вътрешнозаводски транспорт. Разглежда осигуряването на безопасно придвижване на работещите и другите лица, които ще посещават производствените звена на предприятието (пешеходци), както и правилата за безопасна експлоатация на камиони, транспортни кранове, кари, самодвижеща се платформа (тележка) и пътно-строителни машини (фадрома, багер, паяк и др.).

ПРИЛОЖЕНИЕ 5 – Изисквания за здравословни и безопасни условия на труд при експлоатация и поддръжка на пречиствателни съоръжения за отпадъчни газове и води.

С пълния текст на наредбата и другите материали можете да се запознаете ТУК.

Срокът за обсъждане и даване на мнения и препоръки е до 12.12.2021г.

Още по темата:

Наредбата за осигуряване на ЗБУТ в черната и цветната металургия вече е обнародвана