Нова наредба за осигуряване на ЗБУТ при леене на метали и метални сплави

Едно от високорисковите производства е леенето на метали и метални сплави. С цел регламентиране на изискванията за безопасност и здраве при работа в тази сфера на индустрията е разработен специален нормативен документ – НАРЕДБА № РД-06-4 ОТ 2 МАРТ 2021г. за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд при леене на метали и метални сплави.

Важно е да отбележим, че тя не се прилага при производството на първични метали или вторични метали, предназначени за пластични деформации (валцуване, щамповане и др.).

Издадена е от министъра на труда и социалната политика и министъра на икономиката. Обнародвана е на 19.03.2021г. в Държавен вестник бр. 23. Влиза в сила шест месеца след обнародването – от 20.09.2021г. С този срок се дава възможност на работодателите да предприемат всички необходими дейности за привеждане на производствата си в съответствие с изискванията. А тези изисквания не са малко.

 Основното в НАРЕДБА № РД-06-4 ОТ 2 МАРТ 2021г.

Раздел I регламентира някои общи изисквания. Изготвянето на указания за прилагането им е възложено на министъра на труда и социалната политика.

Акцентира се върху оценката на специфичните рискове при леене на метали и метални сплави, като се отчита най-малко:

 • опасността от експозиция на шум и/или вибрации в работната среда;
 • опасността от пожар и взрив;
 • опасността от експозиция на химични агенти;
 • опасността от експозиция на канцерогени или мутагени;
 • потенциалното въздействие на източниците на топлина;
 • въздействието на механични и електростатични влияния;
 • работни процеси, при които работещите са изложени на по-висока степен на опасност;
 • всеки възможен ефект върху здравето и безопасността на работещите, които се нуждаят от специална закрила, включително и тези с намалена работоспособност, бременни жени и кърмачки, трудоустроени работещи и др.

И тук, както и при други аналогични дейности, от работодателя се изисква да:

 • информира работещите за възможните рискове;
 • провежда обучения и инструктажи по безопасност и здраве при работа и оказване на първа долекарска помощ;
 • утвърждава инструкции за безопасност и здраве при работа;
 • осигурява на работещите лични предпазни средства, включително специално работно облекло и периодични проверки за изправността им;
 • разработва и въвежда физиологични режими на труд и почивка по време на работа, съобразени с технологичния процес.

Специално внимание е отделено върху предприемането на подходящи мерки за осигуряване на отопление, климатизация и вентилация на работните места и работните помещения, предпазването от топлинно облъчване, осигуряването на въздухообмен и др.

Работодателите трябва да разработят и утвърдят допълнително писмени инструкции и / или правила за специфичните изисквания за безопасна експлоатация на съоръженията, както и при работа с електро- и пламъчни пещи, леене на магнезиеви сплави и други цветни метали и сплави, работа с формовъчни и сърцеви материали, изработка на леярски форми и сърца и т.н.

Като задължение на работодателите е записано и осигуряването на санитарно-битови помещения към леярските цехове и участъци при следните минимални изисквания:

 • душове, като се предвижда един душ на 5 човека;
 • умивални помещения, като се предвижда по една мивка за 15 човека;
 • тоалетни – в цеха или непосредствено до цеха;
 • столова или помещение за хранене;
 • стая за хигиена на жената;
 • помещение за оказване на първа долекарска помощ.

За всеки работещ трябва да се предвиди индивидуален гардероб.

За работещите в леярските производства се осигурява питейна вода.

В следващите девет раздела на НАРЕДБА № РД-06-4 ОТ 2 МАРТ 2021г. са регламентирани специфичните изисквания за безопасност при:

 • подготовка на металната шихта;
 • приготвяне на формовъчна и сърцева смес;
 • изработване на леярските форми и сърца;
 • изработване на черупкови форми;
 • заливане на леярските форми;
 • избиване на отливките от формите, очистване и изсичане на отливките;
 • леене в метални форми със или без използване на допълнително налягане;
 • прецизно леене по стопяеми модели;
 • леене в черупкови форми.

За тези раздели указания за прилагане на наредбата по компетентност може да дава министърът на икономиката.

С пълния текст на новата НАРЕДБА № РД-06-4 ОТ 2 МАРТ 2021г. можете да се запознаете ТУК.