Промени в Кодекса на труда във връзка с извънредното положение

Времето на парламентарните спорове и консултации отмина. Новият Закон за мерките и действията по време на извънредното положение, обявено с решение на Народното събрание от 13 март 2020 г. вече е факт. Обнародван е в извънреден брой 28 на Държавен вестник от 24.03.2020г.

В неговите Преходни и заключителни разпоредби е включен § 4, с който се внасят изменения и допълнения в Кодекса на труда.

Те включват специални текстове относно надомната работа при извънредно положение, непълно работно време и преустановяване на работа при извънредно положение, ползване на отпуск и трудово възнаграждение при извънредно положение.

ЗБУТ - Кодекс на труда

Какво съдържат измененията и допълненията на Кодекса на труда?

 1. Създава се чл. 120 б:

„Възлагане на надомна работа и работа от разстояние при обявено извънредно положение“

Чл. 120б. (1) Работодателят може при обявено извънредно положение да възлага на работника или служителя без негово съгласие да извършва временно надомна работа и/или работа от разстояние. В този случай се изменя само мястото на работа, без да се променят другите условия по трудовия договор.

(2) Промяната по ал. 1 се извършва със заповед на работодателя, в която се определят условията по чл. 107в, ал. 2 и/или чл. 107и, ал. 2.

 1. Създава се чл. 120 в:

„Преустановяване на работата при обявено извънредно положение”

Чл. 120в. (1) При обявено извънредно положение работодателят може със заповед да преустанови работата на предприятието, на част от предприятието или на отделни работници и служители за целия период или за част от него до отмяната на извънредното положение.

(2) Когато при обявено извънредно положение работата на предприятието или на част от него е преустановена със заповед на държавен орган, работодателят е длъжен да не допуска работниците или служителите до работните им места за периода, определен в заповедта.

 1. В чл. 138 а:

а) създава се нова ал. 2:

„(2) В предприятието или в негово звено работодателят може да установи за целия период на обявено извънредно положение или за част от този период непълно работно време за работниците и служителите, които работят на пълно работно време.“;

б) досегашната ал. 2 става ал. 3 и в нея след думите „по ал. 1“ се добавя „и по ал. 2“;

в) досегашната ал. 3 става ал. 4.

 1. Създава се чл. 173 а:

„Ползване на отпуск при обявено извънредно положение”

Чл. 173а. (1) Когато поради обявено извънредно положение със заповед на работодателя или със заповед на държавен орган е преустановена работата на предприятието, на част от предприятието или на отделни работници и служители, работодателят има право да предостави платения годишен отпуск на работника или служителя и без негово съгласие, включително на работник или служител, който не е придобил 8 месеца трудов стаж.

(2) Работодателят е длъжен да разрешава ползването на платен годишен отпуск или на неплатен отпуск при обявено извънредно положение по искане на:

 1. бременна работничка или служителка, както и на работничка или служителка в напреднал етап на лечение ин-витро;
 2. майка или осиновителка на дете до 12-годишна възраст или на дете с увреждане независимо от възрастта му;
 3. работник или служител, който е самотен баща или осиновител на дете до 12-годишна възраст или на дете с увреждане независимо от възрастта му;
 4. работник или служител, който не е навършил 18-годишна възраст;
 5. работник или служител с трайно намалена работоспособност 50 и над 50 на сто;
 6. работник или служител с право на закрила при уволнение по чл. 333, ал. 1, т. 2 и 3.

(3) Времето, през което се ползва отпуск по ал. 1 и 2, се признава за трудов стаж.

 1. Създава се чл. 267а:

„Трудово възнаграждение при преустановяване на работата при обявено извънредно положение”

Чл. 267а. За времето на преустановяване на работата в случаите по чл. 120в работникът или служителят има право на брутното си трудово възнаграждение.

Със закона се правят изменения и допълнения и в много други нормативни актове.

Някои от промените:

 • Пенсиите на лицата, които имат придобит осигурителен стаж след 31 декември 2018 г., но нямат подадено заявление по чл. 102, ал. 3 от Кодекса за социално осигуряване през 2019 г. и/или заявление по чл. 102, ал. 1 и 3 от Кодекса за социално осигуряване в периода от 1 януари 2020 г. до 13 март 2020 г., се преизчисляват служебно, считано от 1 април 2020 г., с придобития от тях осигурителен стаж, положен след пенсионирането или след последното преизчисляване на пенсията. Тоест, не е необходимо да се посещава НОИ и да се подават документи за преизчисляване.
 • В Закона за държавния служител се регламентира редът за работа от разстояние и ползването на отпуск при обявено извънредно положение.
 • Експертните решения на ТЕЛК и НЕЛК за определяне на трайно намалена работоспособност / вид и степен на увреждане, при които срокът на инвалидност, съответно срокът на годност изтича по време на действието на този закон, продължават действието си по време на извънредното положение и два месеца след неговата отмяна.
 • В Закона за здравето се регламентират изискванията при задължителна изолация, включително и санкциите при отказ от изследване и нарушение на изолацията.
 • До отмяната на извънредното положение спират да текат някои срокове по Данъчно-осигурителния процесуален кодекс, включително и при принудително изпълнение.
С пълния текст на закона можете да се запознаете ТУК.

В допълнение – информация за още няколко промени в Кодекса на труда. Те са обнародвани в Държавен вестник, бр. 44 от 13.05.2020г. чрез Преходните и заключителни разпоредби на Закона за изменение и допълнение на Закона за здравето (§ 15, §16, §17).
Новите текстове:
– Навсякъде след думите “обявено извънредно положение” се добавя “или обявена извънредна епидемична обстановка”.
– Неплатеният отпуск по чл. 160, ал. 1 от Кодекса на труда до 60 работни дни, ползван през 2020 г., се зачита за трудов стаж.
– До 31 декември 2020 г. по предложение на кмета нa общината ръководителят на социалните услуги, които са делегирани от държавата дейности и местни дейности, може без съгласието на работник или служител, който е част от персонала в социалната услуга, да му възлага извършване на работа в друга социална услуга на територията на съответната община.

Актуализираното копие на Кодекса на труда можете да ползвате безплатно в нашия “ЗБУТ – Хипермаркет” , секция “Нормативни документи”.

И още нещо важно относно Кодекса на труда. 

От 19.06 до 19.07.2020г. се проведе обществено обсъждане на поредни промени в този важен нормативен документ. Какви са предложенията за изменения и допълнения можете да научите от публикацията “Обсъждат се важни промени в Кодекса на труда”. Какво е новото в актуализирания КТ след приемането на тези предложения за промени съм представил в публикацията от 18.12.2020г. “Обнародваха изменения и допълнения на Кодекса на труда”.

Още по темата:

Първи промени в Закона за извънредното положение

Обнародваха изменения и допълнения на Кодекса на труда