Манометър

Отново за манометрите и метрологичната им проверка

Изненадан съм приятно – публикацията ми “Манометърът на компресора за гуми и връзката му с безопасността” бе посрещната с голям интерес. Очевидно на не една и две фирми са давани предписания за проверка на манометри. Ето защо днес ще се опитам да доразвия темата със съдебна практика.

Като се замисля… в много цехове и работилници има машини и съоръжения, работещи с флуиди (газове, течности…) под налягане. А за “визуализиране” на това налягане са монтирани манометри.

СПО - манометър

Важен е въпросът какво е предназначението на тези манометри – за измерване на налягане (например при извършване на регулирането му) или само за индикация.

Да си припомним текста на чл. 173 от Наредба 7 / 23.09.1999г. за минималните изисквания за здравословни и безопасни условия на труд на работните места и при използване на работното оборудване (можете да ползвате безплатното й копие в нашия “ЗБУТ – Хипермаркет“):

Чл. 173. (1) Не се допуска експлоатация на работно оборудване с липсващи или неизправни системи за контрол, защита, сигнализация и автоматизация, свързани с безопасността на труда.
(2) (Изм. – ДВ, бр. 43 от 2003 г.) Средствата за измерване, свързани с безопасността на труда, се осигуряват метрологично.
(3) Скалите на контролно-измервателните средства допълнително се маркират с установените за безопасна работа стойности на измерваната величина, като се създават условия за точното отчитане на показанията им.

Както се вижда, формулировката на алинея 2 е твърде обща и подлежи на широко тълкуване.

KUT-2

Прочетете внимателно текста на алинея 3 от чл. 189 (Раздел Х) на Наредба за средствата за измерване, които подлежат на метрологичен контрол:

(3) Изискванията на този раздел се прилагат към манометри, използвани в съоръжения под налягане и в железопътния транспорт, с обхват на измерваното налягане от минус 100 kРа до 160 MРa, с изключение на такива, които се използват като индикатори.

Обърнахте ли внимание – индикаторните манометри не подлежат на метрологична проверка по тази наредба!

Що е то “манометър, ползван като индикатор“?

Обяснявам го простичко – имате машина (например малка пневматична преса), която работи със сгъстен въздух. Преди да я включите, трябва да сте сигурни, че на входа й е подаден въздух. Най-често това става посредством монтиране на манометър – индикатор: ако въздух е подаден, стрелката му е отклонена. Ако не – стрелката е на нулевото деление. При отсъствие на такъв манометър работещият няма да е наясно по каква причина пресата не функционира – поради повреда или защото няма сгъстен въздух.

Съдебна практика

Ако сте прочели настоящата публикация до тук, определено “манометричната” тема представлява интерес за вас. Ето защо ви предлагам да се запознаете и с показателно съдебно решение от 2013г. И в него става дума за проверка на манометри.

В резюме:

Инспекция по труда извършва проверка в цех за хранителни продукти. На част от машините са монтирани манометри. В протокола от проверката се дава предписание те да се “осигурят метрологично”.  Основанието – както се досещате – е познатият член от  Наредба 7 / 23.09.1999г. Предприятието не изпълнява предписанието, защото в него не е конкретизирано кои манометри трябва да се проверят – някои от тях имат функция на индикатори. Неизпълнението е санкционирано с акт и наказателно постановление за имуществена санкция в размер на 1500 лв. Санкцията е отменена от съда, обжалването на отмяната от инспекцията по труда също е в полза на предприятието.

Пълният текст на решението е качен в “ЗБУТ – Хипермаркет“, секция “Полезна информация“.

Кратък “коментар на водещия”.

Вече споменах, че манометри са монтирани на много машини и съоръжения. Предназначението им е различно. Разбираемо е желанието на инспекторите от Д “ИТ” да заострят вниманието на работодателите върху всички аспекти на безопасността, в т.ч. и върху проверката на средствата за измерване. Но членовете на нормативните документи не следва да се четат буквално (мое мнение!). Защото буквалният прочит нерядко може да извади очи, вместо са изпише вежди.

Случай от практиката – предписание за проверка на манометър, отказ от специалистите по метрология да го проверят, защото не подлежи на проверка… Изправен пред опасността да бъде санкциониран за неизпълнение на задължително предписание (минималната санкция е 1500 лв.), работодателят просто демонтира манометъра и затапва отвора му със заглушка. При повторната проверка от ИТ са доволни – нарушение няма… Следва резонният въпрос – повишихме ли безопасността с това предписание?

Още по темата:

Манометърът на компресора за гуми и връзката му с безопасността.

Съоръжения с повишена опасност.