Извънреден инструктаж при няколко основания

В статията “Инструктажи” от поредицата “ЗБУТ – Азбука” бяха разгледани подробно изискванията за провеждане на обучения и инструктажи на работниците и служителите.

Напомням, че основният нормативен документ, регламентиращ тези дейности, е НАРЕДБА № РД-07-2  за условията и реда за провеждането на периодично обучение и инструктаж на работниците и служителите по правилата за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд (достъпна е за безплатно ползване в нашия “ЗБУТ – Хиперматркет).

Specialist

Член 16 на цитираната наредба определя в кои случаи се провежда извънреден инструктаж:

  • след пожар, авария, бедствие, както и след трудова злополука по чл. 55, ал. 1 от Кодекса за социално осигуряване (това е злополука, станала през време и във връзка или по повод на извършваната работа);
  •  ако в звеното (цех, бригада, отдел…) е констатирано грубо нарушаване на правилата за осигуряване на безопасност и здраве при работа;
  •  при промени в трудовия процес, технологията или организацията на работата, ако е въведена в експлоатация нова машина или съоръжение…;
  •  по предписание на контролен орган.

В същия член 16, но в алинея 4 четем, че извънредният инструктаж се провежда по програма,  която се определя в зависимост от причината, наложила неговото провеждане.

ЗБУТ - инструктажи

Възниква основателният въпрос колко инструктажа трябва да проведем, ако причините са няколко? Един общ инструктаж или отделни инструктажи? В един ден или в последователни дни? Как ще регистрираме тези инструктажи в книгата – с един запис или с по няколко записа за всяко лице?

Логично е инструктажът да е един, а програмата да обхваща различните теми. Но ако имаме трудова злополука? Нормативният текст изисква инструктаж след всяка злополука…

Нека пак да надникнем в рубриката “Въпроси и отговори” на МТСП.

ЗБУТ - мнения на МТСП

Там е зададен сходен въпрос: ако станат две поредни трудови злополуки, колко извънредни инструктажа следва да бъдат проведени – един или два? Отговорът на експертите от Дирекция “Трудово право, обществено осигуряване и условия на труд”: няма пречка инструктажът да е един, ако това е отразено в програмата му и ако са обхванати всички лица, които следва да го преминат.

С пълния текст на въпроса и отговора можете да се запознаете в нашия “ЗБУТ – Хипермаркет“, секция “Полезна информация“.

Отново е уместно да спомена, че становищата в тази рубрика на МТСП са отговори на  конкретни въпроси и нямат юридическа сила. И все пак е добре да ги вземем под внимание, когато решаваме аналогични казуси в нашето предприятие.

Още по темата:

Инструктажи

Документиране на инструктажите