Химични агенти

Химични агенти

Бои, лакове, разтворители, масла, горива, почистващи и перилни препарати… Както в трудовата ни дейност, така и в бита ежедневно се сблъскваме с множество химични агенти.

Използването им изисква внимание – те могат да бъдат опасни за здравето и живота ни. Особено ако не познаваме спецификите им. Ето защо изискванията към работодателите за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд – ЗБУТ включват отговорности и по отношение на химичните  агенти / вещества.

Опасни химични агенти

Химични агенти – що е то?

За обикновения човек думата “агент” звучи плашещо и … загадъчно. Обикновено се свързва с разузнаването и шпионажа, където “добрите” разказват играта на “лошите”.

В трудовата безопасност химичен агент е “всяко химично вещество и съединение, самостоятелно или в смес, което присъства в естествено състояние или се произвежда, използва или отделя, включително като отпадък при производствената дейност, независимо от това дали е или не е произведено и дали е пуснато на пазара“.

Определението е взето от основната наредба, регламентираща изискванията за безопасност и здраве при работа с такива агенти – НАРЕДБА № 13 от 30.12.2003 г. за защита на работещите от рискове, свързани с експозиция на химични агенти при работа.

Naredbi-ZBUT

Химични агенти – задължения на работодателя.

За тези от вас, които са запознати с публикациите за обученията и оценката на риска от поредицата “ЗБУТ – Азбука“, със сигурност отговорът е ясен.

На останалите ще припомня, че работодателят трябва да:

 • установи наличието на опасни химични агенти на работното място;
 • извърши оценка на рисковете, които тези агенти представляват за здравето и безопасността на работещите (тук се взема под внимание времето на работа, концентрацията на агента, специфичните опасности, изложените лица…);
 • минимизира рисковете чрез подходящо оборудване, предпазни средства, намаляване на времето, през което лицата са изложени на въздействие (т.н. експозиция) и др.;

Опасни химични вещества

 • изготви и периодично проиграва план за действие за предотвратяване и ликвидиране на аварии, инциденти и злополуки, свързани с опасни химични агенти на работното място;
 • осигури на работещите обучение и информация (в т.ч. и такава от информационния лист за безопасност на продукта – ИЛБ);
 • обозначи контейнери, тръбопроводи и др. за опасните химически агенти;
 • осигури при необходимост здравно наблюдение на ангажираните лица.

MP-2

Опасни химични агенти.

Опасни ли са химичните агенти? Ще се позова на известния учен от средновековието Филип Ауреол Теофраст Бомбаст фон Хохенхайм (по-известен като Парацелз): “Дозата прави отровата”.

Ако изпуснем малко газ от запалката, едва ли ще взривим помещението (не пушите в офиса, нали?). Но ако прекалим с пиенето дори и на обикновена вода, можем да увредим организма си необратимо.

Най-общо опасен химичен агент е този, който може да създаде риск за безопасността и здравето на работещите.

За търсещите по-подробна информация – детайлно класифициране на вещества и смеси е направено в Регламент (ЕО) № 1272 / 2008. Там се съдържат и изисквания за етикиране и опаковане на веществата.

Normativna_uredba-1

Приложенията на НАРЕДБА № 13 от 30.12.2003 г. за защита на работещите от рискове, свързани с експозиция на химични агенти при работа нормират т.н. гранични стойности на химичните агенти във въздуха на работната среда, които не бива да се превишават. Например ако работите с амоняк, концентрацията му във въздуха при 8-часов работен ден не може да превишава 14,0 милиграма на кубичен метър, а за 15 минути тази стойност може да стигне до 36,0 милиграма на кубичен метър. При работа с ацетон биологичната гранична стойност за натрупване на този химичен агент в организма (при изследване в края на работната смяна) е 80 милиграма на литър (доказва се чрез анализ на урина).

Опасни химични агенти – графични символи.

До м. юни 2015г. обозначаването на опасностите ставаше посредством седем оранжеви знака.

След тази дата се въведоха девет пиктограми (знака), които станаха задължителни след м. юни 2017г.

Опасни химични агенти - обозначения

Пиктограмите означават:

Химични агенти - пиктограми - 1

 1. Опасност от взрив;
 2. Опасност за околната среда, токсичност на водната среда;
 3. Газ по налягане, охладен газ;

Химични агенти - пиктограми - 2

 1. Силно токсично вещество (при контакт с кожата, вдишване или поглъщане);
 2. Опасност при вдишване, канцерогенност, мутагенност;
 3. Оксидиращо вещество (може да предизвика или подсили огън или взрив);

Химични агенти - пиктограми - 3

 1. Запалимо вещество;
 2. Корозивно вещество (предизвикващо тежки кожни изгаряния и увреждане на очите);
 3. Опасност (обозначава присъствие на една или няколко опасности, в т.ч. дразнене на кожата, очите, дихателните пътища, наркотично действие, разрушаване на озоновия слой и др.).

Важно е да се отбележи, че освен с пиктограмата опасните химични агенти се характеризират и със т.н. “сигнални думи”. Те са две:

Опасно (Danger) – ако опасността е голяма;

Внимание (Warning) – ако опасността е по-малка.

Опасни химични агенти – етикиране.

В общия случай съгласно чл. 17 на Регламент (ЕО) № 1272 / 2008 всяко вещество или смес, класифицирано като опасно и съдържащо се в опаковка, трябва да има етикет със следните елементи:

А / данни за доставчика;

Б / количество в опаковката;

В / идентификатор на продукта (наименование, код…);

Г / сигнална дума (Опасно / Внимание);

Д / пиктограма (една или няколко) за опасност;

Е / предупреждения, препоръки, допълнителна информация.

Опасни химични вещества - етикет

Опасни химични агенти – информационен лист за безопасност (ИЛБ).

Информационният лист за безопасност (ИЛБ) съдържа подробна информация за продукта. Той е много по-изчерпателен от етикета. Всеки доставчик би трябвало да предостави актуална версия на ИЛБ при поискване.

Съдържанието му е нормативно регламентирано и в общия случай съдържа 16 раздела: наименование, състав, опасности, мерки за оказване на първа помощ, мерки за пожарна безопасност, изисквания при работа и съхранение, свойства, токсикологична информация, опазване на околната среда…

Довеждането на информацията от ИЛБ до лицата, работещи с конкретния химичен агент, е важен елемент от осигуряването на ЗБУТ в предприятието.

Информационен лист за безопасност - ИЛБ

В заключение – дори и да ползвате безопасен на пръв поглед битов препарат, не пропускайте да прочетете етикета или да изискате информационния лист за безопасност (ИЛБ)!  Има какво още да научите (знаехте ли, че бензинът е канцерогенен?).

Сигурно помните, но да напомня и аз – работещите с опасни химически вещества трябва да преминават ежедневен инструктаж по безопасност и здраве при работа.

Още по темата:

Опасни вещества