СТМ

Служба по трудова медицина

Осигуряването на ЗБУТ (здравословни и безопасни условия на труд) за работещите налага извършване на определени дейности и изисква специфични познания, включително и медицински. Ето защо от началото на 1998г. работодателите у нас бяха задължени да осигурят обслужване на персонала си от служба по трудова медицина (СТМ).

STM-1

Какво да разбираме под “трудова медицина”?  Определението е доста всеобхватно, но не го помествам тук, защото едва ли ще го прочетете докрая ;).  В синтезиран вид – това е комплекс от дейности, имащи за цел укрепване здравето на работещите, стимулиране на безопасен труд, опазване на работоспособността, водене на социален и икономически продуктивен живот…

Важно е да се знае, че обслужване от служба по трудова медицина (СТМ) се изисква за всички работещи.  Имате зеленчуков магазин, художествена галерия или произвеждате банички? Ако наемете дори и едно лице, трябва да осигурите такова обслужване!

Служба по трудова медицина (СТМ) – нормативни изисквания.

Законодателните изисквания за работа на СТМ са дадени в Закона за здравословни и безопасни условия на труд. Обнародвана е и специална наредба – Наредба № 3 от 25.01.2008 г. за условията и реда за осъществяване дейността на службите по трудова медицина.

KUT-2

Изисквания към службите по трудова медицина (СТМ).

Законодателят у нас е дал широки възможности за регистриране и работа на СТМ.

  1. Те могат да се създават от:
  • конкретен работодател;
  • съвместно от няколко работодатели;
  • самостоятелно от физически или юридически лица, имащи регистрация за обслужване на работещи.
  1. Минимален състав на служба по трудова медицинатрима души както следва:
  • лице –  магистър по медицина с придобита специалност “трудова медицина”;
  • лице с висше техническо образование и три години професионален опит в областта на БЗР;
  • лице – технически изпълнител с образование не по-ниско от средно.

STM-3

  1. Задължителна регистрация – от Министерството на здравеопазването.

Накратко – ако голяма фирма има възможности, подготвен персонал и желание – може да регистрира ведомствена служба по трудова медицина (СТМ). В болшинството случаи обаче работодателите сключват договор с външна служба.

Тъй като работата и възможността за оценка на тези служби към момента не са прецизно регламентирани, в края на 2017г. с промяна в Закона за здравословни и безопасни условия на труд се въведе изискване за разработка на стандарти за качество на дейността им.

STM-4

Какво да очакваме от службата по трудова медицина (СТМ) ?

Добрата служба разполага с компетентни специалисти и може да помогне на работодателя за много неща. Най-общо службата по трудова медицина (СТМ) консултира и оказва съдействие за превенцията на професионалните рискове и управление на дейностите по ЗБУТ.

Основни сфери на дейност:

Наблюдение, анализ и оценка на здравното състояние във връзка с условията на труд. Службите по трудова медицина (СТМ) съставят здравни досиета на персонала и обработват информацията от предварителните и периодичните медицински прегледи и от други медицински документи (в т.ч. болнични листи, експертни решения на лекарски комисии и т.н.). На тази основа те изготвят заключения и консултират работодателя относно пригодността на дадено лице да заема определена длъжност / извършва определена работа.

Съдействие при организацията и провеждането на задължителните периодични прегледи (на тези прегледи е посветена друга тема от рубриката “ЗБУТ – Азбука). За да няма спорове и недоразумения, подчертавам – съдействие, а не провеждане! СТМ не са здравни заведения и нямат правомощия и компетентност да извършват медицински прегледи! Но могат да ги организират…

STM-5A

Участие в оценяването на производствените рискове в предприятието. Тук отговорността е на работодателя, а екипът на службата по трудова медицина (СТМ) може да окаже неоценима помощ (например като предложи мерки за предотвратяване, отстраняване или намаляване на рисковете, оцени ефективността на предприетото от работодателя до момента…). Или на практика да изготви цялата оценка на риска “от кора до кора”, ако фирмата е малка и никой “не е в час” с материята.

Изготвяне на препоръки за преустройство на работни места или промяна в условията на труд на лица в неравностойно положение. Предстои трудоустрояване на заболял член на колектива ви на друга длъжност? Задължително потърсете писмено становище от обслужващата служба по трудова медицина (СТМ).

STM-6

Разработка на програми за обучение по правилата на ЗБУТ и провеждане на обучения (вкл. и по оказване на долекарска медицинска помощ).

Предоставяне информация на заетите лица за здравните рискове и проведените медицински прегледи. Не се притеснявайте да търсите техни специалисти за консултации по мейла или телефона.

STM-7

Съдействие при изготвяне на вътрешни регламентиращи документи (правила, инструкции и т.н.) за осигуряване на безопасност и здраве при работа. Вероятно специалистите от службата по трудова медицина не са на “ти” с тънкостите в дейността ви, но биха предложили примерни документи, които да ползвате за основа при разработка на вашите.

Консултиране на КУТ и ГУТ, даване на съвети и препоръки на работещите. Можете да ангажирате СТМ и за обучение на КУТ (начално и ежегодно).

Как да изберем добра служба по трудова медицина (СТМ)?

Въпрос за 100 000лв.! В някои европейските държави съществуват големи СТМ с многочислен персонал, включващ специалисти в различни сфери. У нас към края на януари 2018г. са регистрирани над 620 служби по трудова медицина.  За съжаление почти навсякъде изборът се свежда до възможно най-ниската цена, предлагана за едно обслужвано лице. Което води до своеобразен дъмпинг на пазара…

STM-8

Ето защо не се наемам да давам препоръки. Ефективна система за оценка и класация на предлаганото от тях към момента няма. И да имаме финансиране, няма как да отсеем тези с 5-звездно обслужване от мъждукащите с една звезда…

На пръв поглед е логично да изберем служба, предпочетена от много клиенти. Но ако обслужваните от тях фирми наистина са много, а персоналът на СТМ – малоброен, дали ще имат физическа възможност да ви обърнат достатъчно внимание? По мое мнение – не винаги. Никоя служба по трудова медицина няма да откаже нов договор за обслужване, дори ако се налага да ви праща информация по мейла в 02,30ч. в неделя срещу понеделник. Всеки договор е приход, а пазарната икономика има своите закони.

STM-9

И все пак? Която и служба по трудова медицина (СТМ) да изберете, постарайте се да си заработва парите. Проявявайте инициатива и ги търсете често за консултации. Още нещо – не е задължително да договаряте всичко, което могат да предложат, особено ако имате компетентен орган по БЗР

Запознахте ли се и с другите публикации в рубриката “ЗБУТ-Азбука” ?