ЗБУТ - работодател

Работодател

Преди да изясня задълженията и отговорностите на работодателя за осигуряване на ЗБУТ (здравословни и безопасни условия на труд) е резонно да се запитаме що е работодател? Шефът на фирмата? Или самата фирма? Директорът на училището и болницата? Финансовият мениджър работодател ли е?

Точно определение можем да намерим в Кодекса на труда. Накратко – това е всеки, който самостоятелно наема хора по трудово правоотношение, включително за извършване на надомна работа и работа от разстояние. Работодател е и този, който изпраща лица на работа в предприятия – ползвател. Работодателят може да е физическо или юридическо лице, както и друго организационно и икономически обособено образувание (например дружество, стопанство, заведение, кооперация…).

Да доизясня: ако имате кафене и като физическо лице наемате сервитьорка, която да помага, работодателят сте вие. Но ако имате фирма, която стопанисва кафенето, работодателят е фирмата ви.

R-tel-0
Работодателят носи отговорност при осигуряване на здравословните и безопасни условия на труд (ЗБУТ) за работещите.

Трите главни стълба на тази дейност са:

  1. Превенция на рисковете;
  2. Предоставяне на информация и обучение;
  3. Създаване на необходимата организация и осигуряване на средства.

Задължение на работодателя за превенция на рисковете.

На първо място, работодателят трябва да предприема действия за избягване на рисковете там, където е възможно. Налага се да преместим едрогабаритен товар с голяма площ, използвайки автокран, но очакваме рязко влошаване на времето. Не е ли по-добре да отложим работата за следващия ден?

R-tel-1

При почистване използваме агресивни препарати, неправилната употреба на които може да предизвика химично изгаряне на ръцете. Възможно ли е да ги заменим с по-безопасни?

Когато рисковете не могат да се избягнат, работодателят трябва да ги оцени. Това означава да сме наясно какво може да се случи и как да избегнем или минимизираме вредата. Ще извършваме дейности в дълбока траншея – един от рисковете е свързан със затрупване на работещите. Следователно трябва да се предвиди укрепване на стените или прилагане на откоси.

R_tel-2

Рисковете се ограничават при източника на възникването им.  Ако предпазният капак на машината е повреден, трябва да извършим ремонт, а не да налагаме ползване на допълнителни предпазни средства.

Трябва да приспособим работата към работещия. Счетоводителката е много ниска? Доставяме ергономични мебели, съобразени с нейния ръст, за цел обезпечаване на оптимална работна поза.

Op-5

Привеждане в съответствие с техническия прогрес. Да искаме ли от работещия ръчно вдигане на тежест от тезгяха и поставяне на количката ниско долу чрез навеждане? Не е ли по-добре да закупим хидравлична количка с повдигащ се плот?

R_tel-3

Замяна на опасното с безопасно или по-малко опасно.  Тя е особено актуална при ползване на опасни химически вещества и смеси.

Опасните места задължително се обозначават.  Помещението е от категория “Повишена пожарна опасност” или “Експлозивна опасност”? Входът му трябва да е обозначен със съответните знаци, за да не влезем случайно със запалена цигара.

R-tel-4

Колективните средства за защита са с предимство пред личните. В случай, че дадена машина е шумна, трябва ли да раздадем антифони на всички в цеха? Не е ли по-добре да поставим шумоизолиращи прегради около машината? Ако спецификата на работата го изисква, осигуряването на лични предпазни средства (ЛПС) е задължително – няма как да заваряваме без маска, ръкавици и специално защитно облекло.

Задължение на работодателя за предоставяне на информация и обучение.

Основно правило тук е, че не може да се разчита на природната интелигентност на работещия и за елементарни на пръв поглед неща. У дома всеки си носи отговорността, ако ползва ъглошлайфа неправилно. Във фирмата отговорността е… досещате се чия.

Дори и за работа с популярни инструменти / пособия персоналът трябва да е обучен, а обучението – документирано.

Помнете: документ работник не пази, но тежко на работодателя, ако документът липсва! В случай на злополука или друг тежък инцидент от инспекциите по труда по правило най-напред търсят: А/ оценка на риска; Б/ доказателство, че работещият е обучен

По-горе бе споменато за осигуряването на ЛПС. Ползването им разгледах в отделна тема, сега само ще напомня – има нормативно изискване ползващите такива средства също да бъдат обучени (вкл. и практически) за употребата им. За да не се окаже, че Иван е поставил дихателната си маска, но вместо химически филтър е завил към нея противопрахов…

R_tel-5

Инструктажите са елемент от системата за обучение и информираност на персонала. Не бива да се допуска формално провеждане, а да се използват за допълване на познанията относно трудовата безопасност.

Още за информираността – работодателят трябва да предоставя на КУТ / ГУТ и работещите изчерпателна информация относно осигуряването на ЗБУТ в предприятието – трудов травматизъм, резултати от проверки на контролни органи, измервания – на ФРС и по електробезопасност, професионални рискове и мерки за предотвратяването им. И да бъде отворен за предложения и дискусии.

Задължение на работодателя за създаване на необходимата организация и осигуряване на средства.

За много от изброените по-долу елементи на ЗБУТ съм предвидил отделни публикации. Тук се акцентира на върху отговорността на работодателя за обезпечаването на ЗБУТ (организационно и финансово).

Режим на труд и почивка. Организацията на трудовия процес е тясно свързана с безопасността. Ред дейности изискват нервно-психическо натоварване, наложен ритъм (например работа на поточна линия), принудителна работна поза, монотонност и др. По силата на нормативни изисквания в такива случаи се въвежда т.н. физиологичен режим на труд и почивка, способстващ своевременно възстановяване / поддръжка на нормалната работоспособност. Накратко – регламентират се допълнителни почивки като част от работното време.

R-tel-6

Безплатна храна. За работещи в предприятия със специфичен характер и организация на дейностите работодателят осигурява безплатна храна и / или добавки към нея. Основание – Наредба № 11 от 21.12.2005 г. за определяне на условията и реда за осигуряване на безплатна храна и / или добавки към нея  (можете да ползвате безплатно копие на наредбата от нашия ЗБУТ – Хипермаркет). Тук спадат работа под земя, под вода, работа при среднодневни температури под +10°С и над +30°С през повече от половината от максимално установеното  работно време, някои дейности в лечебни завесения, при производство на чугун, оловни акумулатори и много други. При полагане на нощен труд на ангажирания персонал безплатно се осигуряват тонизиращи или ободряващи напитки.

Служба по трудова медицина (СТМ). Има дейности, свързани със ЗБУТ и изискващи по-специфична компетентност. Ето защо работодателят е длъжен да сключи договор за обслужване на персонала от служба по трудова медицина. Те са негови консултанти и могат да решат много проблеми.

R-tel-8

Медицински прегледи. Поредно задължение на работодателя. Контролът върху здравословното състояние на работниците и служителите дава изпреварваща информация за превенция на някои професионални заболявания. Анализът на данните от тях е в правомощията на лекаря от СТМ.

Трудови злополуки. Колкото и да не ни се иска, в някои ситуации могат да възникнат.  И те са предмет на отделна публикация, но тук ще акцентирам върху задълженията на работодателя:

  • да разследва и регистрира всяка злополука (укриването им е недопустимо и се санкционира);
  • да има готовност за бърза реакция в подобни ситуации (наличие на аптечки с превързочни материали и медикаменти, обучен собствен персонал за оказване на долекарска медицинска помощ, допълнителни пособия – шини, носилки…).

R_tel-7

Аварийни ситуации. Попадането в такава също е елемент от трудовото ежедневие. В зависимост от характера на обекта / дейността и числеността на персонала е необходима разработка на някои документи – план за евакуация, авариен план, инструкция за пожарна безопасност Изисква се и тяхното проиграване (учебни тренировки)… За да не се окаже, че в отдалечен край на сградата работят лица, които никой не се сеща да оповести. Осигуряват се и резерв от ЛПС, ползвани само при аварии (например изолиращи дихателни апарати). И за кой ли път ще повторя думата обучение – знаем ли как да действаме при земетресение в предприятието? В каква последователност да изключим работещото оборудване, откъде се спират електрозахранването и газта…

R_tel-8

Полезна информация относно административните услуги, които Изпълнителна агенция „Главна инспекция по труда“ (ИА ГИТ)  предлага на работодателите, ще намерите в издаденото от агенцията ръководство „Информация за работодатели“. Можете да го ползвате в нашия „ЗБУТ – Хипермаркет“, секция „Ръководства и добри практики“, както и от сайта на ИА ГИТ.

Ще научите много полезни неща и от другите публикации в рубриката “ЗБУТ – Азбука” 🙂