Инструктажи

В настоящата публикация ще разгледам един от важните елементи на ЗБУТ – инструктажите.
Какво следва да разбираме под инструктаж?
Категорично нямам предвид инструктажа, който съпругата дава на своята половинка преди тръгване за работа ( на път за в къщи купи хляб, олио, два килограма картофи, провери за новия брой на сп. “Дамски истории” и вземи домакинска хартия).

Нито указанията към съпругата (идната събота съм поканил Маринови на гости, постарай се да не останат гладни като миналия път поради съмнителните ти готварски експерименти).

Нито инструкциите на гореизброените към любимата дъщеря – тийнейджърка (да си тук най-късно до 21ч. и си избий от главата мисълта, че ще излезеш облечена с онази зелена рокличка…).

Обект на нашето внимание ще бъдат инструктажите по безопасност и здраве при работа (БЗР).
Съгласно нормативните изисквания по ЗБУТ тези инструктажи имат за цел да дадат на работещите практически указания за безопасно изпълнение на трудовата дейност, както и да ги запознаят с конкретните условия на работа.

Нормативният документ, който регламентира провеждането на инструктажи, е Наредба № РД-07-2 от 16.12.2009 г. за условията и реда за провеждането на периодично обучение и инструктаж на работниците и служителите по правилата за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд (можете да я изтеглите безплатно от нашия ЗБУТ – хипермаркет).

Видове инструктажи за осигуряване на ЗБУТ.

1. Начален инструктаж.
Той задължително се провежда в деня на постъпване на работа, независимо дали новоназначеното лице ще се труди в голямо машиностроително предприятие или в малка работилница за сладкарски изделия. В началото на първия си работен ден работникът (служителят) трябва да бъде запознат от компетентно длъжностно лице с основните правила за БЗР, характера на работата, специфичните рискове за здравето и безопасността, изискванията за поведение…

Инструктиращ

Ако фирмата е малка (например офис, магазин…), инструктажът най-вероятно ще приключи за 20-30 минути.

Но ако ще се работи в голямо предприятие с много производствени звена, дейности и рискове, със сигурност този инструктаж ще продължи няколко часа (за особено рискови дейности – 2-3 дни). Защото трябва подробно да бъдат обхванати структурата на фирмата, характерът на производството, организацията на работата, опасностите по места, необходимите предпазни средства, знаците за безопасност, възможните трудови злополуки, действията при пожар, или аварии, маршрутите за евакуация, правилата за оказване на първа долекарска помощ, вътрешните регламентиращи документи (инструкции, правилници…) и много други.

В добрите фирми част от материалите за инструктаж се предоставят и в писмен вид (като диплянка или по друг начин).
Приключването на началния инструктаж се документира в книга за начален инструктаж, която изглежда така:

Книга_начален_инструктаж

Книга_начален_инструктаж-1

Инструктиращият издава и служебна бележка (по образец – приложение към наредбата), удостоверяваща провеждането на началния инструктаж.

Важно е да се подчертае, че на начален инструктаж подлежат не само новопостъпилите във фирмата лица.
Той е задължителен и за командировани в предприятието работници и служители, за работещи от други предприятия, които известно време ще работят при вас, за практиканти, стажанти… Накратко – за всички, които ще извършват дейности във вашата фирма. Дори и тази дейност да е смяна на дограма, подмяна на водопровод или друг строителен ремонт.

Stroitelen_remont

Е, ако външно лице иска да посети само офис в административната сграда, инструктаж не е нужен. Но ако се налага да мине и през цеховете – тогава задължително трябва да се инструктира. И да му се дадат предпазни средства, ако ще бъде изложено на рискове.
Регистрирането също се прави в инструктажна книга за начален инструктаж, но без издаване на служебна бележка. Добра практика е книгата да е отделна от тази за новоназначените работници и служители.
Авторите на наредбата предвиждат изключение единствено за т.н. посетители – лица, които ще посещават производствени звена на предприятието (с цел оглед, контрол, проверка…), но няма да са ангажирани с производствени, ремонтни и други аналогични дейности там. Провеждането и регистрирането на началния им инструктаж се извършва по ред, определен от работодателя, т.е. можете да си разчертаете / отпечатате собствена книга или друг документ.

2. Инструктаж на работното място.
Неговата цел е е практическо запознаване на работника или служителя с конкретните изисквания за безопасното изпълнение на трудовата дейност на конкретното място, където ще работи.

Strug
Ако дейността на работещия включва използване, обслужване и поддържане на машини и други технически съоръжения или работата създава опасност за здравето и живота на хора, след този инструктаж се провежда специално обучение. То завършва с изпит, за който се оформя протокол.
Инструктажът приключва след като ръководителят, разрешаващ самостоятелна работа (обикновено това е прекият ръководител – мениджър, бригадир, началник-цех…), се убеди, че лицето познава правилата за осигуряване на ЗБУТ, отнасящи се за извършваната от него дейност.
Този инструктаж се регистрира в книга за инструктаж на работното място, периодичен и извънреден инструктаж:

Книга_периодичен_инструктаж

Книга_периодичен_инструктаж-1

На лицето може да се възлага самостоятелна работа след подпис от съответния ръководител в последната графа на книгата.

Възниква резонният въпрос, ако назначаваме офис-сътрудничка във фирма с персонал 10 души, трябва ли да я инструктираме два дни? И какво толкова ще й говорим? Как да не се изгори с кафето?

Секретарка-кафе

Ако в длъжностната характеристика на сътрудничката е записано и приготвяне на горещи напитки, изгарянето също е опасност при работа, с който трябва да я запознаем. Когато фирмата е малка (до 50 души), а обхватът на дейностите – ограничен, се допуска съвместяване на началния инструктаж с този на работното място.

3. Периодичен инструктаж.
Предназначение – да допълва и поддържа знанията по БЗР на работещите.
Както показва името му, се провежда периодично, индивидуално или групово. Нормативните изисквания са това да става не по-рядко от веднъж годишно, а за дейности с висока степен на производствен риск (добив на нефт и газ, железопътен транспорт, работа в минни предприятия, работа с опасни химически вещества, строителни и монтажни работи и др.) – не по-рядко от веднъж на три месеца.

Minjor
Регистрира се в показаната по-горе книга за инструктаж на работното място, периодичен и извънреден инструктаж.

4. Извънреден инструктаж.
Извънреден инструктаж се прави след трудова злополука, при промяна в работното място (монтаж на друга машина в цеха, нова съдомиялна машина в ресторанта…), груби нарушения на изискванията за БЗР, по предписание на контролни органи или по преценка на работодателя.
Ако имате лица, отсъствали от работа над 45 календарни дни, те също подлежат на извънреден инструктаж при завръщането си.
Продължителността не е регламентирана. Може да се провежда групово или индивидуално.
И той се регистрира в книгата за инструктаж на работното място, периодичен и извънреден инструктаж.

5. Ежедневен инструктаж.
Провежда се всеки ден преди започване на работа само на лица, пряко заети в дейности с висок производствен риск.
Предвид спецификата му се регистрира в отделна книга:

Книга_ежедневен_инструктаж

Книга_ежедневен_инструктаж-1

Организация за провеждане на инструктажите.

Създава се от работодателя. Той писмено определя реда за провеждането и документирането им, както и лицата, които ги провеждат. Най-често това става с нарочна заповед.
Всички инструктажи се извършват през работно време.
Задължение по ЗБУТ на работодателя е да не допуска до работа неинструктирани лица.

И в заключение – независимо дали трудовата дейност се реализира в голямо предприятие с персонал от 1000 души или в малка работилничка с трима наети работници, инструктажите са задължителни. И посочените по-горе книги трябва да са налични и да се водят редовно. Не само заради проверките и санкциите от инспекциите по труда…

Табела-ЗБУТ-Инструктажи

Още по темата:

Документиране на инструктажите – има ли алтернатива хартиената инструктажна книга?

Инструктаж при смяна на работното място.

Кой подлежи на санкция, ако инструктажът не е документиран?

Извънреден инструктаж при няколко основания.

Ще научите много полезни неща и в другите статии от поредицата “ЗБУТ – Азбука” 🙂