Електробезопасност

В наши дни животът без ползване на електрическа енергия е немислим.

Както в бита, така и на работните си места сме заобиколени от машини, съоръжения, уреди и прибори, захранвани с електрически ток.

Техните създатели полагат много усилия да ги направят безопасни. Но безопасността зависи не само от производителя на дадено изделие, а и от правилната му експлоатация и поддръжка.

Днес ще разгледам поредния важен елемент на ЗБУТ (здравословните и безопасни условия на труд) – електробезопасността.

Електробезопасност – от какво да се пазим на работното място?

Най-общо, от възможността за попадане под електрическо напрежение.

Електробезопасност

Тежестта на пораженията зависят от силата на тока, протекъл през тялото ни, и от времето на действието му.

Изследванията показват, че в общия случай ако през тялото протича променлив ток със сила 25 – 30 mA мускулите се свиват и не е възможно пострадалият самостоятелно да се пусне от тоководещия елемент. По-високите стойности на тока водят до нарушена сърдечна и дихателна дейност, а ако не се предприемат бързи действия за спасяване – до смърт.

Силата на протичащия ток е право пропорционална на напрежението и обратно пропорционална на съпротивлението. Т.е. голямо съпротивление – малък ток (спомняме ли си омразния Закон на Ом ?).

Човешкото тяло има някакво електрическо съпротивление спрямо земя. То е по-голямо, ако сме стъпили на сух паркет, обувките ни са с каучукова или друга изолираща подметка и микроклиматът в помещението е нормален. Обратно, ако сме изложени на висока температура, (която ще доведе до изпотяване), стъпили сме на мокър бетонен под или директно на земята / почвата, боси сме или обувките ни са мокри, това води до намаляване на съпротивлението, респ. до увеличаване на електропроводимостта на тялото.

Електробезопасност – кога може “да ни удари” ток?

 Най-честата причина е допир до неизолирани части под напрежение. Например ако кабелът на компютъра има участък с нарушена изолация (поради многократно огъване или изгаряне). Или ако щепселът е повреден… Ако контактът се е измъкнал от леглото си в стената и виси на жиците… Ако ключът на осветлението е със счупена капачка… Ако сменяме изгоряла лампа без да сме изключили захранването… Ако опитваме да развием стар винтов предпазител в ел. таблото… Ако разлеем вода в разклонителя… Или изключваме щепсел от контакт, дърпайки кабела…

Електробезопасност

В големи предприятия с много електросъоръжения, вкл. и с напрежение няколко хиляди волта може да се окаже фатално дори и доближаването до шина под напрежение.

Електробезопасност – какво да направим, ако видим лице в безпомощно състояние под въздействие на електрически ток?

По най-бърз начин трябва да се изключи електрозахранването от съответното табло. Ако това е невъзможно  – да се освободи пострадалият чрез издърпване посредством сухи нетоководещи предмети или изолиращи ръкавици. В никакъв случай не го хващайте с незащитена ръка – вероятността да попаднете под напрежение (и да се наложи спасяване на двама пострадали вместо един) е голяма!

Електробезопасност - спасяване на пострадал

В зависимост от състоянието на лицето (наличие на дишане, сърдечна дейност) се търси лекарска помощ, а до пристигането на медицински екип се оказва първа помощ (проверка за т.н. “глътнат език”, изкуствено дишане, непряк сърдечен масаж…).

Електробезопасност – нормативни изисквания.

Разработени са няколко нормативни документа по електробезопасност, които регламентират правилата за безопасност и здраве при работа с електрооборудване и електрообзавеждане.

Сред тях са: НАРЕДБА № 16-116 от 8.02.2008 г. за техническа експлоатация на енергообзавежданетоНАРЕДБА № 9 от 9.06.2004 г. за техническата експлоатация на електрически централи и мрежи, Правилник за безопасност и здраве при работа в електрически уредби на електрически и топлофикационни централи и по електрически мрежи

Ще разгледам изискванията в Правилник за безопасност и здраве при работа по електрообзавеждането с напрежение до 1000V. (можете да го изтеглите и ползвате безплатно от нашия ЗБУТ – Хипермаркет).

Ако работите в предприятие с ел. машини, съоръжения, осветителни инсталации, табла, кабелни линии и др. обслужването им се извършва от електротехнически персонал.

Работодателят е длъжен да назначи лице, отговорно за електрообзавеждането – енергетик.

електробезопасност - изключване

В случай, че фирмата не развива производствена дейност или тази дейност е с ограничен обхват, е възможно да не се назначава енергетик. Тогава отговорността за безопасната експлоатация на електрообзавеждането е на работодателя / собственика, който трябва да преминал обучение и получил трета квалификационна група по електробезопасност.

Какво правим, ако образованието и професионалната подготовка на работодателя / собственика са твърде далеч от електробезопасността? Можем да сключим договор със специализирана външна фирма за извършване на сервизно обслужване и ремонт на електрообзавеждането ни.

Електробезопасност – изисквания за квалификационна група.

 Енергетикът и / или електротехническият персонал трябва да са обучени и да притежават т.н. “квалификационна група по електробезопасност” – това е степен за оценяване на квалификацията на персонала по придобити знания и практически умения за осигуряване на ЗБУТ.

електробезопасност - обучение

Квалификационните групи са пет (най-високата е пета, най-ниската – първа). Изискванията към лицата (група и срок за потвърждаването й) се записват в длъжностните характеристики.

Обучението на персонала и периодичната проверка на знанията за придобиване или потвърждаване на квалификационна група са задължение на работодателя. И тук те могат да се проведат от собствен квалифициран персонал, от центрове за професионално обучение или от акредитирани висши училища.

В правилника са дадени минимални изисквания към квалификационната група по електробезопасност  на персонала.

Например за работа с някои ръчни преносими инструменти (от т.н. клас I на защита), при извършване на монтажни и други дейности, където съществува риск от поражение от електрически ток и др. се изисква първа квалификационна група по електробезопасност.

Ако имате електрозаварчици, електрошлосери и др. – те трябва да притежават втора квалификационна група.

електробезопасност - заваряване

При ремонт и настройка на компютърна техника се изисква трета квалификационна група по електробезопасност и т.н.

На работещите с електрооборудване в зависимост от опасностите трябва да се осигурят лични предпазни средства (ЛПС)  – диелектрични ръкавици, изолиращи щанги, инструменти с изолирани ръкохватки… Диелектричните ръкавици и другите електро-ЛПС задължително преминават периодични проверки както от определени със заповед лица от фирмата ви, така и в специализирани лаборатории.

За някои специфични дейности трябва да се издават наряди, а опасните места да се обозначават със знаци.

Електробезопасност – ръчни и преносими електрически инструменти.

Правилникът поставя специални изисквания към ръчни и преносими електрически инструменти, преносими лампи и трансформатори, присъединявани към напрежение до 1000 V. Тук спадат всички инструменти, които се държат с ръка и / или по време на работа се преместват без изключване на захранващия кабел.

електробезопасност - ел.инструмент

Не трябва да се ползват инструменти с наранена защитна обвивка на фабричния захранващ кабел или със снадки по него, с повреди по щепсела, корпуса и т.н. Захранването да се извършва чрез включване в стандартно свързани изправни контакти / разклонители / удължители.

Нещо, което често се пропуска: Задължение на работодателя е да определи лица с трета квалификационна група, които ежемесечно да проверяват изправността на тези инструменти. Проверките се отразяват в специален дневник.

Нормативната уредба съдържа конкретни изисквания към ел. таблата, осветителните инсталации, заземителните и мълниезащитните уредби, кабелните линии… Спазването им е задължение на електротехническия персонал.

Електробезопасност - табло

Нашето задължение – да следим състоянието на електрообзавеждането, което ползваме, и да информираме своевременно, ако нещо не е наред.

електробезопасност - контакт

И… да не предприемаме действия, за които нямаме изискващата се компетентност!

електробезопасност

Ще научите още много полезни неща и от другите публикации в рубриката “ЗБУТ – Азбука” 🙂