Кодексът на труда лети към бъдещето

В два поредни боря на Държавен вестник – бр. 84 / 06.10.2023г. и бр. 85 / 10.10.2023г. бяха направени поредни изменения и допълнения в Кодекса на труда (КТ).

За първото ви информирах в рубриката „Полезна информация накратко“ и във фейсбук страницата на „ЗБУТ за начинаещи“. Ще припомня – свързано е с влизането в сила на новия Закон за противодействие на корупцията.

Днес ще се спра на второто изменение и допълнение. То заслужава специално внимание, защото е в основата на нова система за регистрация на трудовите договори и събиране на информация относно трудовата дейност на работещите. Накратко – хартиената трудова книжка вече има достатъчно голям осигурителен стаж и е на преклонна възраст, ето защо е време да излезе в пенсия. Няма да е много скоро, но първите стъпки в тази посока вече са направени.

С измененията и допълненията в КТ се въвеждат две базови понятия: Регистър на заетостта и Единен електронен трудов запис.

Регистър на заетостта

Той ще се поддържа от Националната агенция за приходите. Регистърът на заетостта ще съдържа единните електронни трудови записи на работниците и служителите. Основните му принципи са:

  • гарантиране на актуалност и точност на съхраняваните данни;
  • осигуряване на подходяща среда за обмен на данни;
  • гарантиране на регламентиран достъп до данните в този регистър;
  • осигуряване на информационна сигурност.

Форматът и редът за съхранение на данните в регистъра на заетостта, редът и сроковете за вписване, заличаване и удостоверяване на обстоятелства, условията за достъп до данните и т.н. ще бъдат регламентирана в специална наредба.

Единен електронен трудов запис

Единният електронен трудов запис е електронен документ, който ще съдържа данни и обстоятелства, свързани с трудовата дейност на работника или служителя, и ще бъде официален удостоверителен документ. На практика ще представлява електронно досие на трудовата дейност (и не само на нея), като ще включва данни за работещия и работодателя, за сключените / прекратените трудовите договори и допълнителни споразумения, размера на възнагражденията, работното време, обезщетенията, запорните съобщения, отпуските и много други.

Вече няма да има изпращане на уведомление до съответната териториална дирекция на Националната агенция за приходите, а вписване в регистъра на заетостта.

Работещият ще има право на достъп до своя единен електронен трудов запис. Такова право ще имат и родителите, настойниците и попечителите на работещи лица, ненавършили 18 години, до навършването на тази възраст.

Единният електронен трудов запис ще съдържа и определените в Закона за държавния служител данни за служебните правоотношения на лицата. При тях пък ще отпадне т.н. служебна книжка…

Стресирах ли ви? Успокойте се и не изпадайте в паника – основните промени влизат в сила от 01.06.2025г., а текстовете, касаещи държавните служители – от 01.06.2026г.

По-подробно с направените изменения и допълнения можете да се запознаете от Закона за изменение и допълнение на Кодекса на труда, обнародван в Държавен вестник, бр. 85 / 10.10.2023г. с Указ № 181 ОТ 03.10.2023г., на ТОЗИ ЛИНК.

Кратък „коментар на водещия“.

Да, измененията и допълненията влизат в сила след 2 – 3 години, но… Кодексът на труда вече е „издокаран“ с новите текстове. И ако се опитате да намерите старите, но все още действащи нормативни изисквания към трудовата книжка и уведомленията, доста ще се затрудните (щастливците, ползващи правно-информационни системи, ще трябва да ровят в архива на промените…). А защо е така? Кой, кой да ти каже… За ваше улеснение в „ЗБУТ- Хипермакет“, секция „Нормативни документи“ ви предлагам както актуализираното, така и старото копие на Кодекса на труда.