Наредба за командировките в страната – какво е новото?

В публикацията Предстоят промени в наредбата за командировките в страната ви запознах с предложения проект за изменение и допълнение на цитираната наредба. Времето за обсъждане на предложенията изтече и на свое заседание Министерски съвет (МС) прие Постановление № 44 / 22.03.2023г. за изменение и допълнение на Наредба за командировките в страната. Постановлението е обнародвано в Държавен вестник, бр. 27 / 24.03.2023г.

Какво включват измененията и допълненията на наредбата за командировките в страната?

 • Прецизират се някои формулировки относно лицата, които не се считат командировани: старият текст „пътуват като пласьори на материали, стоки, продукция и в други случаи по граждански договори без предварително определен маршрут и възнаграждението им се определя в процент върху реализирания приход-оборот“ е заменен с „изпълняват длъжности като снабдители, доставчици, куриери, раздавачи и други, при които характерът на работата е свързан с пътуване между различни населени места“.
 • Допълнено е, че заповедта за командировка може да се създава и като електронен документ при спазване на приложимите нормативни актове на ЕС.
 • Заповедта за командировка вече трябва да съдържа информация относно необходимостта от заверка с подпис на оправомощено длъжностно лице на мястото на командироването.
 • Отпада текстът относно изискванията за задължителна заверка в мястото на командироване.
 • Ако командированият ще пътува с лично моторно превозно средство, разходните норми за заплащане на горивото вече ще се изчисляват не за най-икономичния, а за комбиниран режим на движение (градско и извънградско). Отпада ограничението за заплащане само при движение по пътища от републиканската пътна мрежа.
 • Отпада текстът, че на лицата, командировани да придружават чуждестранни гости, се заплащат пътни пари по цени на превоза, ползуван от гостите.
 • Изменено е изискването при командировка с продължителност над един месец. Досега работодателят можеше да разреши (но… можеше и да не разреши!) на командированите не по-малко от един път месечно през някой от почивните и празничните дни да се завръщат в мястото на постоянната си работа. Съгласно изменения текст „на командированите за повече от 1 месец се разрешава не по-малко от един път месечно през някой от почивните и празничните дни да се завръщат по тяхно искане в мястото на постоянната си работа, като им се заплащат пътните разноски“.

 • И нещо, чакано отдавна. На командирования, когато остава да нощува в мястото на командировката, вече ще се заплащат дневни пари в размер 40 лв. за всеки ден от командировката (преди изменението тази сума бе 20 лв.). Както досега, ако не се нощува, ще се изплащат дневни пари в размер 50 на сто от размера на посочената по-горе сума.
 • Отпада ограничението за увеличаване размера на дневните пари до 200 на сто само при работа с чуждестранни специалисти. Измененият текст е по-общ и дава по-големи възможности на работодателите: „По преценка на командироващия, на друг колективен орган за управление на предприятието или когато това е уговорено в колективен трудов договор или в споразумение със синдикална организация на държавните служители, на командирования се заплащат дневни пари в размер до 200 на сто …“.
 • Премахва се забраната за изплащане на дневни пари, когато командировката се изпълнява в мястото, където фактически живее командированият или неговото семейство.
 • По аналогичен начин стоят нещата и с квартирните пари. Няма да се заплащат квартирни пари, когато е ползвана безплатна нощувка в мястото на командировката (по досегашния текст не се заплащаха квартирни пари и когато командировката е в населено място, където живее командированият или семейството му).
 • Отменя се текстът, съгласно който на командирования за придружаване на чуждестранни гости или специалисти квартирни пари се заплащат по документ за действително платената сума за едно легло за нощуване в хотела, в който са настанени чуждестранните гости или специалисти.
 • Уточнени са някои изисквания относно документите, които трябва да се представят при изплащане на командировъчните пари, вкл. и при бюджетните организации.
 • Указания по прилагане на наредбата ще се дават от министъра на труда и социалната политика и министъра на финансите съобразно тяхната компетентност.
 • Добавен е текст, че контролът по прилагането на наредбата ще се осъществява по компетентност от Изпълнителна агенция “Главна инспекция по труда”, Националната агенция за приходите и Агенцията за държавна финансова инспекция.

Ето линк за запознаване с пълния текст на Постановление № 44 / 22.03.2023г. за изменение и допълнение на Наредба за командировките в страната.

А като подарък от „ЗБУТ за начинаещи“ –  актуализираният текст на наредбата за командировките в страната вече е качен и може да бъде ползван безплатно в нашата електронна библиотека „ЗБУТ – Хипермаркет“, секция „Нормативни документи“.

И още…

Предстои ви служебна командировка или специализация в чужбина? На същото свое заседание МС прие и Постановление № 45 / 22.03.2023г. за изменение и допълнение на Наредбата за служебните командировки и специализации в чужбина.

Запознайте се и с тях!

 

Още по темата:

Изисквания при командироване в страната

Кога (не) се изплащат дневни при командировка в страната без нощуване?