Договор за краткотрайна сезонна селскостопанска работа

И тази година пролетта дойде. Закичихме се с мартеници, свалихме ги… Очакваме завръщането на всички прелетните птици. Очакваме и… началото на активния селскостопански сезон. Изпълнителна агенция „Главна инспекция по труда“ (ИА ГИТ) отново ни напомня за него. И за предстоящото засилване на контрола в селското стопанство.

През изминалата 2022г. са били направени над 4000 проверки в селското стопанство. При тях са установени повече от 15000 нарушения на трудовото законодателство, като над 200 са свързани с работа без трудов договор.

Знаем, че работодателите са длъжни да сключват трудови договори с наетите от тях лица. За улесняване на това в българското законодателство е предвидена възможност и за договори за краткотрайна сезонна селскостопанска работа.

Темата за тези т.н. еднодневни договори не е нова, засегнах я в публикация преди около две години. И все пак според мен не е излишно да направим „преговор и допълнение на материала“ (а който не е убеден, че „повторението е майка на знанието“, може да спре до тук и вместо това да посети моя сайт за отдих и добро настроение 🙂 ).

Какво е специфичното при тези трудови договори?

Договорите за краткотрайна сезонна селскостопанска работа са регламентирани в чл. 114а от Кодекса на труда (можете да ползвате този, а и други нормативни актове безплатно в нашия „ЗБУТ – Хипермаркет“, секция „Нормативни документи“).

Нека си припомним:

 • сключват се между работник и регистриран земеделски стопанин или тютюнопроизводител за работа за един ден;
 • с един работник могат да се сключват такива еднодневни трудови договори общо за не повече от 90 дни в една календарна година;
 • този работен ден не се зачита за трудов стаж;
 • могат да се наемат лица само за дейности, неизискващи специална квалификация;
 • приложими са единствено за основна икономическа дейност “Растениевъдство”, само за обработка на насажденията и прибиране на реколтата от плодове, зеленчуци, розов цвят, лавандула и тютюн;
 • такива договори НЕ МОГАТ да се сключват за машинно прибиране на реколта, за зърнени култури, събиране на билки, грижи и бране на цветя, работа в строителството, хотелиерството и др. подобни;
 • нормалната продължителност на работното време по договора е 8 часа, но може да се сключи договор и за половината от нея;
 • трудовото възнаграждение се изплаща срещу разписка в края на работния ден;
 • не се изисква изпращане на уведомление до НАП за сключения договор;
 • не се изисква изготвяне на длъжностна характеристика;
 • не се пуска заповед за прекратяване на еднодневните договори и не се оформят трудови книжки;
 • наетите лица не губят право на социално подпомагане и не се спират обезщетенията им за безработица, ако получават такива.

Договорът за краткотрайна сезонна селскостопанска работа има задължителна форма – образец, който е нормативно регламентиран.

Работодателите – регистрирани земеделски стопани или тютюнопроизводители могат:

 • да получат образци на трудовия договор в съответната дирекция Инспекция по труда по местонахождение на имота, за обработката на който ще се наемат работници;
 • да генерират сами по електронен път образци на трудовия договор чрез електронния портал на ИА ГИТ.

За 2022г. са предоставени над 260000 образци на такива договори, а от тях са се възползвали над 3700 работодатели – регистрирани земеделски стопани или тютюнопроизводители.

Редът за предоставяне, регистриране и отчитане на еднодневните договори е описан подробно в Наредба за условията и реда за предоставяне, регистриране и отчитане на трудовите договори по чл. 114а, ал. 1 от Кодекса на труда пред инспекцията по труда.

Допълнителна информация относно трудовите договори за краткотрайна сезонна селскостопанска работа по чл. 114а от Кодекса на труда можете да получите от сайта на ИА ГИТ ТУК.