Осигуряване на ефективен контрол за извършване на работата без риск

Днес ще ви запозная с още един интересен случай от съдебната практика, посветен на контрола за извършване на работата без риск за здравето.

Нормативната уредба възлага на работодателя много задължения и отговорности за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд (ЗБУТ). Най-важните от тях съм разгледал в статията „Работодател“ от поредицата за начинаещи „ЗБУТ – Азбука“.

Едно от задълженията му е осигуряването на ефективен контрол за извършване на работата без риск за здравето и по безопасен начин (съгласно чл. 16, ал.1, т.6 от Закона за здравословни и безопасни условия на труд). Написано изглежда добре, но… Какво означава осигуряване на ефективен контрол? Трябва ли да сложим до всеки работник / служител по един контрольор, който през целия ден да наблюдава, съветва и санкционира евентуални грешки на работещия? Този въпрос се задава най-вече ако се случи това, което се молим да не се случва – трудова злополука. А при нея задължително се прави разследване и се търсят причините за злополуката, виновните лица…

Случай от практиката.

Строителен обект. Извършва се поставяне на ламиниран паркет. Работещият трябва да отреже някакво парче с ъглошлайф. Взема ъглошлайфа и отива до близкия контакт, за да включи щепсела на захранващия му кабел. Не проверява ключа на ъглошлайфа, който се оказва забравен във включено положение. В допълнение, както нерядко се случва, предпазителят на режещия диск е демонтиран. При поставяне на щепсела в контакта дискът бързо се развърта и… става тя, каквато става – работникът остава с два пръста по-малко. Трудова злополука? Безспорно! Кой е виновен?

Следва проверка от Инспекцията по труда (ИТ). На работодателя е съставен Акт за установяване на административно нарушение (АУАН) и е издадено Наказателно постановление (НП).

Причината според ИТ: имуществената санкция е наложена за това, че дружеството при осъществяване на неговата дейност, в качеството му на работодател „не е изпълнил задълженията си във връзка с осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд с това, че не е осигурил ефективен контрол при извършване на дейността при монтиране на ламиниран паркет“ и „…с това деяние дружеството е нарушило чл. 16, ал.1 т.6 от ЗЗБУТ“.

Работодателят обжалва Наказателното постановление по съдебен ред. Печели обжалването на две инстанции и имуществената му санкция е отменена.

Основанията на съдебния състав за отмяна на санкцията.

„…в настоящия случай както в АУАН, така и в наказателното постановление е възпроизведен дословно общият текст на чл. 16, ал.1, т. 6 от ЗЗБУТ, без да е посочено какво е конкретното действие, въздигнато от закона като административно нарушение, извършено от санкционираното лице. Безспорно работодателят трябва да упражнява контрол, но този контрол не е произволен, а е контрол по спазване на нормите за безопасност на труда. За да има неизпълнение на задължението за контрол, трябва да има неизпълнение на конкретни норми за безопасност, допуснати от работниците. В АУАН и НП не е описано кои норми за безопасност е нарушил работникът, което да се дължи на липсата на контрол. Освен това нарушението, изразяващо се в липса на контрол, се извършва чрез бездействие. Не е описано в АУАН и в НП какво е следвало да бъде направено, но е пропуснато от работодателя, за да се счита, че е налице бездействие. Такива фактически описания липсват и не става ясно за какво е наказано дружеството.“

„…дружеството е предприело необходимите мерки за защита на работниците си чрез всекидневни и периодични инструктажи за безопасност. От показанията на пострадалия работник, разпитан като свидетел  е видно, че се провежда изключително подробен инструктаж на всеки един работник. Предвид изложените по-горе съображения инцидентът не може да се вмени във вина на работодателя, който е осигурил съответните изисквания за здравословни и безопасни условия на труд. В рамките на административно наказателното производство изобщо не е изследвано обстоятелството дали възникналият инцидент не е в резултат на неспазване от страна на работника на определени от работодателя норми за безопасност.“

Накратко – за да е налице неизпълнение на изискванията на чл.16, ал.1, т.6 от ЗЗБУТ от работодателя (не е осигурен ефективен контрол за извършване на работата без риск за здравето и по безопасен начин), трябва да бъде изяснено:

  • кои норми за безопасност са нарушени от работника, което да се дължи на липсата на контрол;
  • какво е следвало да бъде направено, но е пропуснато от работодателя.

 

Още по темата:

Трудова злополука

Имуществена санкция за недокументиран инструктаж?