Промени в КТ осигуряват по-добра защита на правата ни

От началото на настоящата година до сега Кодексът на труда бе изменян и допълван четири пъти.

В Държавен вестник бр. 25 от 29.03.2022г. бе коригирана алинея 2 на член 187. Тя разглежда подаването на жалба, сигнал или съобщение до Комисията за финансов надзор.

В Държавен вестник бр. 51 от 01.07.2022г. отново бе допълнена алинея 2 на член 187.

В Държавен вестник бр. 58 от 23.07.2022г. бе изменена алинея 1 на член 162, като се разширява правото за ползване на отпуск за гледане на дете.

А в Държавен вестник бр. 62 от 05.08.2022г. са обнародвани измененията и допълненията, които бяха предложени за обществено обсъждане от 01.04.2022г. до 03.05.2022г. Тези предложения за промени ви представих в публикацията ми „Обсъжда се нов пакет промени в КТ“.

Новите моменти в Кодекса на труда включват:

  • изменение на разпоредбата на чл. 66, ал. 5 относно задълженията на работодателя да предоставя писмена информация на работещите;
  • допълнение на чл. 70, ал. 1 относно трудовия договор със срок на изпитване;
  • изменение в чл. 111 относно ограниченията за полагане на допълнителен труд при друг работодател;
  • промяна на чл. 119 с цел даване възможност на работещите да предлагат на работодателя изменения в условията на трудовото си правоотношение;
  • изменения и допълнения в чл. 127, ал. 1 с цел гарантиране правото на работещите да получават пълната информация относно трудовото си правоотношение;
  • създаване на чл. 164в, в който се регламентира индивидуално право на отпуск за отглеждане на дете до 8-годишна възраст от бащата (осиновителя);
  • изменения и допълнения в чл. 167б, осигуряващи възможност за приспособяване на режима на работа към индивидуалните потребности на работещите, произтичащи от семейните им задължения;
  • изменение на чл. 173а относно предоставяне платения годишен отпуск на работещите без тяхно съгласие;
  • изменения и допълнения в чл. 228а относно повишаването на професионалната квалификация на работещите и разходите за осъществяването й.

Измененията и допълненията вече влязоха в сила от 01.08.2022г.

С пълния текст на Закона за изменение и допълнение на Кодекса на труда можете да се запознаете ТУК.

Актуализирано с измененията и допълненията копие на Кодекса на труда можете да ползвате безплатно в нашия „ЗБУТ – Хипермаркет“, секция „Нормативни документи“.