Работа при високи температури

Не всеки е благословен да работи в климатизиран офис, уви (макар че и там има немалко рискове и неудобства)! В много случаи при изпълнение на трудовите си задължения сме изложени на влиянието на високи или ниски температури. И понеже сега е лято, ще се спра на горещините.

Работа при високи температури – влияние върху човешкото тяло.

Високите температури имат неблагоприятно въздействие върху човешкия организъм. Той е изложен на прегряване, което понякога води до топлинен удар и / или слънчев удар.

Прегряването е особено опасно при хора със здравословни проблеми – дихателни и сърдечносъдови заболявания, болести на черния дроб, отделителната система и др.

Човешкото тяло се опитва да се адаптира към тези условия чрез обилно отделяне на пот, учестена дихателна и сърдечна дейност, ускорена циркулация…

Някои индикации за възможни здравословни проблеми, причинени от горещините:

 • суха уста;
 • силно главоболие;
 • изтощение или слабост;
 • проблеми с кръвообращението;
 • неспокойство;
 • внезапно объркване;
 • гадене и повръщане;
 • замъглено съзнание;
 • загуба на съзнание.

Работа при високи температури – нормативни изисквания.

Нека си припомним – това е Наредба № РД-07-3 от 18.07.2014 г. за минималните изисквания за микроклимата на работните места (можете да я намерите в нашия „ЗБУТ – Хипермаркет“). Нейните текстове се прилагат във всички предприятия и места, където се осъществява трудова дейност по чл. 2 от Закона за здравословни и безопасни условия на труд, когато работещите са изложени на въздействието на параметрите на микроклимата при работа или на неблагоприятни климатични въздействия при работа на открито.

Работа при високи температури – гранични стойности.

Наредбата изчерпателно регламентира изискванията към работните места в сгради.

Граничните стойности се дефинират като оптимални и допустими. Зависят от категорията на работата (лека, средна или тежка физическа) и вида на работното място. Както оптималните, така и допустимите стойности се определят с минимални и максимални значения в зависимост от това дали работните места са постоянни или непостоянни. По определение  “постоянно работно място” е мястото, където се предвижда извършването на работата в помещения или на което и да е място на територията на предприятието, или до което работещият има достъп във връзка с изпълняваната работа за повече от половината от законоустановеното работно време.

По изключение, в определени случаи, при много висока външна температура, допустимата стойност може да бъде до 33 ОС при лека и средна работа или до 31 ОС при тежка работа.

Работа при високи температури – задължения на работодателя.

Работодателят  е  длъжен  да  оцени  риска  за  здравето  и  безопасността  на работещите:

 • от параметрите на микроклимата на работни места в сгради;
 • от неблагоприятните климатични въздействия при работа на открито.

Извършват се измервания на параметрите на микроклимата (в т.ч. и на температурата). Необходимостта от измервания се определя след консултации с представителите на работниците и служителите по чл. 7, ал. 2 от Кодекса на труда и с комитета / групата по условия на труд.

Тук не трябва да се забравя, че:

 • интервалът между първото и последното измерване за деня не трябва да бъде по-малък от половината от установената продължителност на работното време;
 • измерванията се извършват така, че да се обхванат най-неблагоприятните микроклиматични условия.

Работодателят е длъжен да разработи и прилага мерки за защита на персонала. Тези мерки включват:

 • създаване на подходяща организация на работния процес и/или работното време, вкл. осигуряване на почивки с подходяща честота и продължителност;
 • създаване на подходяща организация на работните места;
 • осигуряване на места за почивка с подходящи условия за възстановяване на топлинния баланс на организма;
 • осигуряване на достатъчно количество питейна вода, както и топли и студени напитки и други течности за възстановяване на водно-солевия и топлинния баланс на организма;
 • осигуряване на наблюдение или средства за комуникация за работещите на открито на изолирани работни места;
 • осигуряване на  долекарска  и  първа  медицинска  помощ,  както  и  подходящо транспортиране на работещите с внезапно влошено здравословно състояние за оказване на медицинска помощ.

Работата на открито се преустановява при опасно високи температури, гръмотевични бури, обилен валеж, силен вятър и др., определени с код “оранжево” или “червено” от Националния институт по метеорология и хидрология, ако създават заплаха за живота и здравето на работещите и за безопасното изпълнение на трудовата дейност.

 

Още по темата:

Как да намалим влиянието на високите температури при работа

Фактори на работната среда