Какви проверки от ИТ да очакваме през 2022г.?

И през настоящата година регионалните поделения на ИА „Главна инспекция по труда“ (ИА ГИТ) ще продължат своята дейност за осъществяване на ефективен контрол относно спазване на законодателството в областта на труда, държавната служба, трудовата мобилност и трудовата миграция, както и за превенция с цел спазване на трудовото законодателство.

Информация за това може да се намери в разработения Годишен план за дейността на агенцията през 2022г.

Съгласно данни от плана за десетте месеца (януари – октомври) на 2021г. инспекционната дейност на контролните органи от ИТ включва над 34000 проверки в предприятия от всички икономически дейности. Констатирани са повече от 160000 нарушения.

Състояние на трудовата безопасност.

Резултатите от проверките на ИА ГИТ по повод трудови злополуки през десетте месеца на 2021 г. показват, че преобладаващата част от тях са вследствие:

  • падане от височина – 24%;
  • притискане, премазване, смачкване – 18%;
  • поражение от ел. ток – 10%;
  • удар от падащ предмет – 6%.

Според анализа в цитирания план, главните причини за трудовия травматизъм трябва да се търсят в опасното поведение и лошите практики от страна на работещите, изразяващи се в недооценяване на съществуващите рискове и пренебрегване на правилата за безопасна работа. Този модел на поведение се дължи най-вече на намален вътрешнофирмен контрол, ниска култура по безопасност на работещите, проява на излишна самоувереност, водеща до пренебрегване на мерките за безопасност, в т.ч. неизползване на осигурените лични предпазни средства. Той е и в резултат на неефективното провеждане от работодателите на обученията и инструктажите по безопасност и здраве при работа.

Някои акценти в проверките през 2022г.

През 2022 г. ще се обръща особено внимание на предприятията, които през 2021 г. са допуснали трудови злополуки. Основно ще бъдат проверявани предприятия, допуснали смъртни злополуки или инвалидни такива, злополуки с повече от трима пострадали, както и предприятия с относително висока честота на трудовия травматизъм.

Приоритет в контролната дейност на ИТ и през 2022 г. ще бъде извършването на проверки на национални и регионални инфраструктурни обекти и големи строежи. Ще се акцентира върху дейности с повишен риск, като:

  • извършваните изкопни работи;
  • дейности по разрушаване;
  • работа на височина;
  • други строителни дейности.

Традиционно няма да бъдат пропуснати и предприятията с високорискови производства и дейности. Тук попадат обекти на миннодобивната промишленост, нефто- и газодобива, химичната промишленост, металургията, силикатната промишленост и др.

По отношение на трудовото законодателство в плана като най-рискови се определят сектори „Строителство“ и „Хотелиерство и ресторантьорство“, както и икономическа дейност „Растениевъдство и животновъдство“. И през 2022 г. Инспекцията по труда предвижда в тях засилени тематични проверки с цел превенция на недекларираната заетост и осигуряване на по-добри условия на труд. Важно е да се отбележи, че близо 1/4 от всички установени случаи на работа на лица без трудови договори са в сектор „Строителство“. Ще се засили контролът за законосъобразното наемане на работна сила и осигуряването на здраве и безопасност в растениевъдството. За разлика от миналата година се предвиждат и масирани проверки в животновъдството. Причината – резултатите от извършени през септември и октомври 2021 г. проверки в животновъдни ферми на територията на цялата.

Също така ИА ГИТ планира контрол за спазване на законовите изисквания по възникване и осъществяване на трудовите правоотношения и по осигуряване на минималните изисквания за здраве и безопасност при работа в хотели, ресторанти и питейни заведения, включително в летните и зимните курорти в страната.

Предвижда се и кампания за проверки на работодатели, при които повече от един път през предходната година е установено наемането на лица без трудови договори.

И през 2022 г. екипи на ИТ ще осъществяват текущ контрол във връзка с предприетите действия от работодателите за ограничаване и намаляване на риска от разпространение на COVID-19 по работните места. Този контрол ще се допълни с проверки в предприятия, в които целият или част от персонала работи от разстояние. Цел – гарантиране трудовите права на работещите от разстояние и осигуряване на техните здравословни и безопасни условия на труд.

 

Още по темата:

Инспекция по труда