Предстои промяна на Наредба 3 за ЛПС

Дойде време за актуализация и на Наредба 3 от 2001 г. за минималните изисквания за безопасност и опазване на здравето на работещите при използване на лични предпазни средства на работното място.

С измененията и допълненията на наредбата се изпълнява мярка 139 от Плана за действие за 2021 г. с мерките, произтичащи от членството на Република България в Европейския съюз. Така се осигурява въвеждането в националното законодателство на изискванията на Директива (ЕС) 2019/1832 на Комисията от 24 октомври 2019 година за изменение на приложения I, II и III към Директива 89/656/ЕИО на Съвета по отношение на изцяло технически адаптации.

Какво се предлага за промяна в Наредба 3 / 2001г.?

Ще ви изненадам (не)приятно – много е!

Внимание

В основния текст на Наредба 3 се променя член 17:

Алинея 1 се привежда в съответствие с новите наименования на приложения 1, 2 и 3.

В алинея 2 се въвежда изискването за предварителни консултации с представителите на синдикалните организации, с представителите на работниците и служителите по чл. 7, ал. 2 от Кодекса на труда, комитета/групата по условия на труд и службата по трудова медицина при определяне на личните предпазни средства в зависимост от рисковете. Досега определянето на ЛПС бе задължение единствено на работодателя. Ако изменението бъде прието (а то ще бъде прието, не се и съмнявам), процедурата без съмнение ще се усложни. Дано да е за по-добро, а консултациите да не се превърнат в безконечен спор „Ама за какво ми е каска, щом само хвърлям замазка“…

Изменя се и Параграф 1а от Допълнителните разпоредби, където са описани директивите, чиито разпоредби се въвеждат.

Дотук добре. Но основните изменения и допълнения са в трите приложения.

  • Приложение 1: Рискове, свързани с частите на тялото, подлежащи на защита с лични предпазни средства (ЛПС);
  • Приложение 2: Неизчерпателен списък на видовете лични предпазни средства във връзка с рисковете, от които защитават;
  • Приложение 3: Неизчерпателен списък на дейностите и на областите на дейност, които могат да изискват осигуряването на лични предпазни средства.

Тук новите текстове са много, макар че както и досега списъците са неизчерпателни.

Приложение 1 вече е в табличен вид, включени са и рискове като потапяне, удавяне, недостиг на кислород, липса на видимост…

Приложение 2 освен описание на предпазните средства указва и рисковете, от които те трябва да ни предпазват.

Приложение 3 също е в табличен вид, но е по-подробно от досегашното (обхваща цели 12 страници!). Съдържа информация за рисковете, засегнатата част на тялото и вида на ЛПС, примерните дейности, при които може да е необходимо използването на съответния вид ЛПС, промишлеността и секторите. Групирането е по видове рискове:

  • физични рискове – механични, шум, термични, електрически, лъчения;
  • химични рискове (включително наноматериали) – аерозоли, течности, газове и пари;
  • биологични агенти, съдържащи се в аерозоли, течности, материали, хора, животни и др.;
  • други рискове – липса на видимост, недостиг на кислород, удавяне.

Както вече се досещате, измененията и допълненията са предложени за обсъждане на Портала за обществени консултации на Министерски съвет.

Срокът за мнения и препоръки е до 03.11.2021г.  Можете да се включите с коментар и вие :). С пълния текст на измененията и допълненията можете да се запознаете ТУК. Горещо препоръчвам да го направите още сега!

Важно допълнение: измененията и допълненията вече са факт – обнародвани са в Държавен вестник, бр. 99 от 26.11.2021г. Можете да се запознаете с документа ТУК.
А актуализираното копие на Наредба 3 от 2001 г. за минималните изисквания за безопасност и опазване на здравето на работещите при използване на лични предпазни средства на работното място вече е достъпно за безплатно ползване в нашия ЗБУТ – Хипермаркет.

 

Още по темата:

Предпазни средства