Нова наредба за работа със скелета

При извършване на строително-монтажни работи от всякакъв характер скелетата се използват ежедневно.

Работата на височина с използване на скеле е един от главните рискови фактори в трудовата дейност.

Към момента някои изисквания за осигуряване на ЗБУТ при работа със скеле са дадени в Глава шеста, Раздел IV „Специфични изисквания при използване на скелета“ (чл. 215и и следващи) от НАРЕДБА № 7 от 23.09.1999 г. за минималните изисквания за здравословни и безопасни условия на труд на работните места и при използване на работното оборудване  (можете да я ползвате безплатно в нашия „ЗБУТ – Хипермаркет“).

Но вече има наредба, регламентираща подробно тези специфична дейност. В бр. 105 / 11.12.2020г. на Държавен вестник е обнародвана новата НАРЕДБА № РД-02-20-3 от 2 декември 2020 г. за техническите изисквания за проектиране, монтаж, контрол, приемане и експлоатация на скелета.

Добрата новина – имате 6 месеца да се запознаете с нея и се подготвите за внедряването й – влиза в сила от 12.06.2021г. Но ако я изучим внимателно ще разберем, че този дълъг срок не е случаен.

Основни моменти в НАРЕДБА № РД-02-20-3.

Тя регламентира:

  • видовете и класификацията на скелетата;
  • техническите изисквания и правила за проектиране на скелета;
  • минималните изисквания за монтаж и демонтаж на скелета;
  • изискванията при експлоатацията им;
  • видове инспекции (проверки) в процеса на монтаж и приемане на отделните етапи, както и по време на експлоатация на скелето.

Глава втора на наредбата класифицира видовете скелета в зависимост от тяхното:

  • предназначение – работно, подпорно, предпазно;
  • вид на изпълнение – фасадно, обемно, мобилно;
  • начин на изграждане – стоящо (стационарно), висящо (окачено), конзолно;
  • вариант на изпълнение – тръбно, рамково, модулно, стълбищно.

Дефинира се какво следва да разбираме под „система за скеле“ и „несистемно скеле“.

В специална таблица са дадени критериите за класификация на работните скелета съгласно БДС БДС EN 12811-1: натоварване, широчина на работните площадки, светъл вътрешен вертикален размер между работните площадки, платформи и техните опори, наличие на покривало и начин на достъп по вертикала…

В следващите глави са посочени изискванията към различните видове скелета. Разгледани са т.н. наръчници за продукта, включващи информация и набор от указания, необходими за проектиране на скелето. Уточнява се в кои случаи се изготвя индивидуален проект за скеле, както и обемът на техническата документация за скелето на всеки конкретен строеж.

Съгласно изискванията за монтаж и демонтаж на скеле монтажът трябва да започва след съставянето на протокол за предаване и приемане на техническата документация на скелето съгласно приложение към наредбата. Завършеното скеле се приема, ако няма дефекти и напълно съответства на проектната документация, в зависимост от вида му. Приемането се оформя с протокол за предаване и приемане – друго приложение към наредбата.

По време на експлоатация периодично трябва да се установява и документира състоянието на скелетата. За извършения преглед се изготвя доклад за състоянието.

Наредбата дава и подробен „Контролен технически лист за проверка на скеле“ (чек-лист). Той указва какви проверки са извършват на компонентите и елементите на скелето, неговата стабилност, изискванията към платформите и платформените елементи, работната и експлоатационната безопасност, на мобилните скелета, маркировката и блокирането. Този лист трябва да бъде неразделна част от протокола за приемане на скелето.

В отделно приложение към НАРЕДБА № РД-02-20-3 от 2 декември 2020 г. можем да ползваме неокончателен „Списък на техническите спецификации в областта на проектиране, монтаж, изпитване и експлоатация на скелета“, предоставящ информация за приложими стандарти, наредби и др.

Заинтригувахте ли се? С пълния текст на наредба НАРЕДБА № РД-02-20-3 можете да се запознаете от този линк.

Още по темата:

Квалифицирани лица, контролиращи работа със скеле