113 години Главна инспекция по труда

Преди няколко дни Изпълнителна агенция „Главна инспекция по труда“ (ГИТ) отбеляза своя 113-ти рожден ден. Както се казва в такива случаи – честито, да расте, но да не старее!

Началото е поставено на 03.11.1907г., когато със свой указ княз Фердинанд създава Инспекторат по труда. Неговата задача е прилагането на законите, правилниците и наредбите по индустрията, търговията, занаятите и по протекцията на работниците.

Десет години по-късно е приет Закон за хигиената и безопасността на труда, който се прилага чак до 1951г. и е отменен от приетия през тази година Кодекс на труда.

Основните задачи на Главна инспекция по труда са свързани с:

 • осъществяване на контрол по спазване на трудовото законодателство;
 • упражняване на специализирания контрол по спазването на Закона за здравословни и безопасни условия на труд, Закона за насърчаване на заетостта и други нормативни актове;
 • даване на сведения и технически съвети на работодателите и на работниците и служителите за най-ефективните методи за спазване на трудовото законодателство и по прилагането на Закона за насърчаване на заетостта;
 • уведомяване на компетентните органи за установени непълноти и недостатъци в действащото трудово законодателство.

Основният акцент в работата на ГИТ през 2021г. ще бъде насочен към информационна и инспекционна кампания, посветени на превенцията на мускулно-скелетните смущения. Това е елемент от кампанията на Европейската агенция за безопасност и здраве при работа (ЕU-OSHA) за 2020-2022г. под надслов „Здравословните работни места облекчават натоварването“.

 

От 04.11.2020г. Главна инспекция по труда е с обновен сайт.

Чрез него има достъп до портал за е-услуги.

В секцията за услуги с ползване на електронен подпис към момента се предлага:

 • издаване на разпореждане за прекратяване на трудов договор на работник или служител, когато работникът или служителят не може да подаде писменото си заявление за прекратяване на трудовия договор пред работодателя (чл. 327, ал. 2 от Кодекса на труда);
 • издаване на разрешение или отказ за уволнение на някои категории работници или служители, ползващи специална закрила по чл. 333, ал. 1 и ал. 5 от Кодекса на труда;
 • издаване на разрешение за приемане на работа на непълнолетни лица (чл. 302-303 от Кодекса на труда).

Секцията за електронни услуги (без електронен подпис) изисква предварителна регистрация и дава достъп до няколко специализирани услуги:

 • отчитане на данни за положения извънреден труд от работодател;
 • уведомяване за откриване на строителна площадка и въвеждане на данни от информационната табела;
 • преглед на регистър на издадените разпореждания за прекратяване на трудовия договор или за отказ за прекратяването;
 • преглед на подадени декларации по чл. 15 от Закона за здравословни и безопасни условия на труд;
 • подаване на информация за случаите, в които работниците или служителите са дали съгласие да работят повече от 48 часа седмично;
 • подаване на информация за броя работници и служители, полагащи нощен труд, нощни часове, както и за предприетите мерки за осигуряване на безопасни и здравословни условия на труд.

Създадена е и секция за публични услуги.

С цел улесняване на комуникацията с работодатели и работещи се разработва специален чатбот.

През сайта може да се подаде сигнал за нарушение на разпоредбите на трудовото законодателство и Закона за държавния служител чрез попълване на специален формуляр. Но съгласно указанията на инспекцията за надлежно оформен може да се приеме само сигнал, който е скрепен с електронен подпис на подателя.

Аналогични са изискванията и при подаване на сигнал за корупция. Тук не се образува производство по анонимни сигнали, както и по сигнали, отнасящи се до нарушения, извършени преди повече от две години.

 

Още по темата:

Инспекция по труда