Обсъждат се важни промени в Кодекса на труда

Не му върви на Кодекса на труда!

След период на известно затишие и някои изменения, предизвикани основно от въведеното извънредно положение във връзка с COVID-19, предстоят доста нови изменения и допълнения.

Новите текстове са резултат от много срещи, разговори, изясняване на позиции, отчитане на интереси, компромиси. Както винаги, някои ще бъдат удовлетворени, а други – не съвсем…

Според Министерството на труда и социалната политика те имат за цел усъвършенстване на нормативната уредба по отношение на:

 • социалния диалог и колективното трудово договаряне, включително и по отношение на отчитането на работното време и ограничаването на извънредния труд в отделните отрасли и браншове;
 • трудовите отношения с международен елемент, включително при командироване;
 • гарантиране в по-голяма степен на правата и интересите на страните по трудовото правоотношение, съобразно съвременните икономически условия и развитието на пазара на труда;
 • отстраняването на правно-технически несъответствия в отделни разпоредби;
 • контролната дейност относно спазването на трудовото законодателство.

Мотивите на министерството са изложени на 12 страници.

Някои от предлаганите изменения и допълнения на Кодекса на труда.

 • В член 51б се конкретизира процедурата за разпростиране прилагането на колективен трудов договор (КТД), подписан на браншово или отраслово равнище или на отделни негови клаузи във всички предприятия от отрасъла или бранша.
 • В член 57 се прецизира редът и условията за присъединяване към КТД, включително и определянето на паричната присъединителна вноска.
 •  В член 114 се уточнява, че при сключване на трудов договор за работа през определени дни от месеца работникът или служителят може да сключи такъв трудов договор и с работодателя, при когото работи, но само за извършване на работа, която не е в кръга на неговите трудови задължения, извън установеното за него работно време.
 • В членове 139 и 139а се конкретизират условията за задължението на работещите да полагат дежурство или да бъдат на разположение на работодателя през определено време от денонощието.
 • В член 140, ал. 3 изискването за осигуряване на топла храна при полагане на нощен труд се заменя с изискване за осигуряване на безплатна храна.
 • Съгласно изменения член 142 работодателят вече ще определя период, за който се установява сумирано изчисляване на работното време с продължителност от 1 до 4 месеца. С колективен трудов договор може да бъде определен период на сумираното изчисляване на работното време до 12 месеца, но за определени браншове и отрасли. Сумираното изчисляване на работното време ще се извършва при условия и по ред, определени с наредба на Министерския съвет.
 • В член 146 се регламентира, че с колективен трудов договор вече ще може да се уговаря по-голяма от 150 часа продължителност на извънредния труд , но не повече от 300 часа през една календарна година.

 • В член 155 се записва, че новопостъпилите работници и служители вече ще имат право на платен отпуск и обезщетение за неползван такъв, когато придобият най-малко 4 месеца трудов стаж (досегашният срок бе 8 месеца).
 • Предлагат се някои промени и в текстове, касаещи обучението и стажуването (членове 230 – 233).
 • Прецизира се текстът на член 321, ал. 1, т.10 относно възможността за прекратяване на трудов договор от работодателя за професори, доценти и доктори на науките при придобиване право на пенсия за осигурителен стаж и възраст.
 • Съгласно допълнение на член 352 за трудов стаж ще се признава и времето, когато трудоустроеният или бременната работничка или служителка не работи, тъй като не е предоставена подходяща работа от работодателя съобразно предписанието на здравните органи.
 • Предвиждат се изменения и допълнения и в имуществените санкции по чл. 414 и 415. Ще се налагат санкции и ако не се оказва съдействие на контролен орган за спазване на трудовото законодателство при изпълнение на неговите функции (досега виновни лица се санкционираха само ако се пречи на контролен орган). Има промени и в размера на санкциите.
 • Предлага се дефиниция за понятието системни нарушения – това са три или повече нарушения на трудовата дисциплина, извършени за период от една година, като за поне едно от тях не е налагано дисциплинарно наказание и за налагането му не са изтекли установените срокове, а за тези, за които са налагани – дисциплинарните наказания не са заличени по съответния ред.

Спирам до тук и уточнявам, че това са само част от направените предложения.

 

Всички материали са достъпни на Портала за обществени консултации на Министерския съвет.

Можете да се запознаете с пълния им текст и приложените документи (мотиви, становища, оценки и т.н.) на страницата на проекта за изменение и допълнение на Кодекса на труда.

На същата страница можете да направите своите коментари, както и да дадете мнения и предложения.

Обсъждането на предлаганите изменения и допълнения е публично и ще продължи един месец – до 19.07.2020г.