Работа в условия на шум

Допълнителен платен отпуск за работа при шум

Трябва ли работодателят да ни осигурява допълнителен платен годишен отпуск за превенция на здравните рискове, ако сме изложени на шумово въздействие?

Производственият шум ни атакува от много места. Шумни машини в цеховете, шумни ръчни инструменти – ъглошлайфи, къртачи… Вероятно и във вашата фирма има източници на силен шум.

Вредното влияние на шума се постарах да изясня в специална поредицата от статии „Шум, шум, шум“. А условията за отпускане на допълнителен платен отпуск разгледах подробно в публикацията Допълнителен платен годишен отпуск“.

Да си припомним: Нормативните изисквания за отпускане на такъв отпуск са дадени в Кодекса на труда – чл. 156 и в Наредба за определяне на видовете работи, за които се установява допълнителен платен годишен отпуск.

Съгласно цитираната наредба лицата, които са изложени на експозиция на шум и вибрации над установените норми, имат право на допълнителен платен отпуск. Условието е те да работят при такива условия през не по-малко от половината от установената с Кодекса на труда нормална продължителност на работното време. Казано по-ясно, ако включваме шумната машина само за 20 – 30 минути дневно, няма как да очакваме благосклонност от работодателя ни.

Има и още една тънкост: какво следва да разбираме под “експозиция на шум над установените норми”?

Стойностите на шумово въздействие са регламентирани в Наредба № 6 от 15.08.2005 г. за минималните изисквания за осигуряване на здравето и безопасността на работещите при рискове, свързани с експозиция на шум (можете да ползвате безплатно копие на наредбата в „ЗБУТ – Хипермаркет“, секция „Нормативни документи“).

Тези стойности са три:

  • гранични стойности на експозиция: Lex,8h = 87 dB (А)  и ppeak = 200 Pa, съответно 140 dB (С);
  • горни стойности на експозиция за предприемане на действие: Lex,8h = 85 dB (А) и ppeak = 140 Ра, съответстващо на 137 dB (С);
  • долни стойности на експозиция за предприемане на действие: Lex,8h = 80 dB (А) и ppeak = 112 Ра, съответно 135 dB (С).

Тук с Lex,8h е обозначено дневното ниво на експозиция (излагане) на шум, а Ppeak регламентира т.н. пикови (върхови) стойности.

Шум - предпазване

Коя от тези три стойности следва да вземем под внимание за определяне на персонала, работещ при експозиция на шум над допустимите норми? В нормативната уредба няма конкретни указания. Затова ще потърсим становище в рубриката „Въпроси и отговори“ на Министерството на труда и социалната политика.

На аналогичен въпрос експертите на МТСП отговарят, че следва да се вземе предвид горната стойност на експозиция за предприемане на действие съгласно Наредба № 6 от 15.08.2005 г., т.е. Lex,8h = 85 dB (А).

С пълният текст на въпроса и отговора можете да се запознаете в „ЗБУТ – Хипермаркет“, секция „Полезна информация“.

И още едно напомняне – стойностите на шумова експозиция трябва да бъдат установени и документирани чрез измерване на факторите на работната среда от акредитирана лаборатория (или от специалисти на работодателя, ако отговарят на изискванията – компетентност, наличие на измервателни прибори и т.н.).

 

Още по темата:

Допълнителен платен годишен отпуск