Анализ по БЗР

Изготвяте ли анализ на дейността по БЗР?

Месец януари е добро време за планиране на дейностите по осигуряване на безопасност и здраве при работа (БЗР) в предприятието. Особено ако сте длъжностно лице по БЗР (орган за безопасност и здраве при работа).

Ще се опитам да помогна. Ако си спомняте в Наредба № 3 от 27.07.1998 г. за функциите и задачите на длъжностните лица и на специализираните служби в предприятията за организиране изпълнението на дейностите, свързани със защитата от професионалните рискове и превенция на тези рискове  (можете да ползвате безплатно копие на наредбата в нашия „ЗБУТ – Хипермаркет“, раздел „Нормативни документи“) има един чл. 10, който изисква периодично през годината и за всяка изтекла година органите за безопасност и здраве при работа да изготвят анализ на дейността и състоянието на безопасните и здравословни условия на труд.

Както вече се досещате, днес ще дам някои съвети за изготвянето на такъв анализ.

Анализът е полезен документ както за ръководството на фирмата, така и за самото длъжностно лице. Защото при писането му ще трябва да преговорим основните аспекти на трудовата безопасност, направеното през изтеклата година / период и проблемните места в дейността на фирмата.

Анализ на дейността и състоянието на безопасните и здравословни условия на труд – кога се изготвя?

Нормативната уредба не дава специални изисквания. В цитирания чл. 10 на Наредба 3 / 27.10.1998г. е заложено изготвяне:

 • периодично през годината;
 • за всяка изтекла година.

Какво да разбираме под „периодично през годината“? Вие си решавате! На тримесечие, на полугодие, след завършване на възлови дейности по БЗР (изготвена нова оценка на риска, приключени измервания на факторите на работната среда…).

Най-важен е годишният анализ, който трябва да съдържа обзор за изтеклата година. Кога трябва да го изготвим? И тук няма нормативно фиксиран срок, но е добра практика да е готов през януари. Така ще можете да планирате дейностите по БЗР по-добре и по-навреме.

Анализ на дейността и състоянието на безопасните и здравословни условия на труд – какво трябва да съдържа?

Нормативна регламентация няма. Всичко зависи от полета на вашата фантазия 🙂 .

Аз бих препоръчал анализът да включва три основни раздела:

Раздел 1 – уводна част.

Тук може да опишете накратко трудовия процес – структурата на предприятието (цехове, звена, подразделения, персонал..) и основната дейност, с акцент върху извършеното през годината / отчетния период – изпълнени поръчки, приключени обекти, ремонтни работи, внедрено ново оборудване и нови изделия, нови клиенти…

Раздел 2 – основни  дейности по БЗР.

В зависимост от предмета на дейност и спецификата на предприятието в този раздел включвате основните направления, по които е работено за осигуряване на ЗБУТ, както и резултатите.

Тук разглеждаме:

 • проверки от контролни органи (инспекция по труда, служби за пожарна безопасност…) – направени констатации, предписания, изпълнение на предписанията…;
 • вътрешни проверки, които сте провели като длъжностно лице по БЗР – констатации, предписания, изпълнение на предписанията…;
 • работно облекло, предпазни средства, знаци по безопасност – осигуряване, ползване от персонала, състояние, подмяна след амортизация / износване…;
 • инструктажи, обучения – провеждат ли се, спазване на периодичността, водене на инструктажните книги и документацията…;
 • оценка на производствените рискове – наличие, актуализиране при обособяване на нови работни места или промяна в условията на работа, познаване на рисковете от персонала…;
 • измерване на факторите на работната среда –  актуални сертификати и протоколи, резултати от измерванията, несъответствия, предприети мерки за отстраняване на несъответствията…;
 • осигуряване на електробезопасност – състояние на съоръженията (табла, линии, осветителни уредби, заземителни и мълниезащитни уредби…), проведени измервания и резултати от тях, квалификационни групи по електробезопасност…;
 • осигуряване на пожарна безопасност – състояние на пожарогасители, пожарни кранове / хидранти, пътища за евакуация, пожарно досие…;
 • аварийно планиране (ако такова се изисква – актуализиран авариен план, проиграване или тренировки – документиране)…;
 • съоръжения с повишена опасност – СПО (ако такива са монтирани и се ползват, например газови уреди, кранове, телфери, съоръжения под налягане) – проведен технически надзор, попълнени ревизионни книги, наличие на правоспособен / обучен персонал за експлоатацията им…;

Телфер-електрически

 • транспортни средства – състояние, техническо обслужване, правоспособност на персонала…;
 • здравословно състояние – проведени ли са периодични медицински прегледи, какво съдържа анализът на резултатите от СТМ, има ли връзка между заболеваемостта и условията на труд…;
 • трудоустроени ли са лицата с намалена работоспособност (ако има такива), определени ли са работни места за трудоустрояване…;
 • трудови злополуки – документиране, анализ, причини (ако през годината са регистрирани такива)…;
 • съвместни дейности със службата по трудова медицина – СТМ (консултации, препоръки, становища)…;
 • комитет / група по условия на труд – проведени заседания, решения, документация, обучения…;
 • наличие и спазване на инструкции, правила и други вътрешни документи по трудова безопасност…

Ако в предприятието е внедрена система за управление на здравето и безопасността, в анализа би трябвало да отделите особено внимание на функционирането й – спазване на разписаните процедури, ползване на оперативните документи, резултати от проведените вътрешни и / или външни одити…

Раздел 3 – обобщение и препоръки.

Това е най-важната част. Тук в синтезиран вид:

 • акцентирате на постигнатото и неизвършеното през отчетния период в сравнение с предходен такъв;
 • дефинирате проблемите и предлагате мероприятия за подобряване на трудовата безопасност и спазване на изискванията в нормативната уредба.

С това изключително много ще подпомогнете ръководството!

Анализ на дейността и състоянието на безопасните и здравословни условия на труд – за кого се изготвя?

Положихте много труд, анализът е готов, разпечатахте го, подписахте го… И после?

После не забравяме, че анализът трябва:

 • да се обсъди в комитета по условия на труд – КУТ (обсъждането се документира в протокол от заседание на КУТ);
 • да се предостави за преглед и обсъждане от ръководството на предприятието.

В заключение отново повтарям – няма нормативна регламентация относно съдържанието на анализа на дейността и състоянието на безопасните и здравословни условия на труд. Предложеното от мен по-горе е един от многото възможни варианти. Важното е този документ да бъде от полза за предприятието, а не поредните 4 – 5 листа, дремещи в някоя папка в очакване на проверка от инспекцията по труда.

 

Още по темата:

Длъжностно лице по БЗР