Ежедневен инструктаж - опасни хим. вещества

Ежедневен инструктаж при работа с опасни химически вещества

Днес ще поразсъждавам над една тема, която често се коментира от специалистите по безопасност и здраве при работа – ежедневният инструктаж при работа с опасни химически вещества.

Както се досещате, нормативните изисквания за провеждане на ежедневен инструктаж трябва да търсим в Наредба № РД-07-2 от 16.12. 2009 г. за условията и реда за провеждането на периодично обучение и инструктаж на работниците и служителите по правилата за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд (можете да ползвате безплатно копие на наредбата в нашия „ЗБУТ – Хипермаркет“, секция „Нормативни документи“).

Naredbi-ZBUT

Член 15, ал. 1 от тази наредба регламентира, че ежедневен инструктаж се провежда на работещи, пряко заети в дейности с висок производствен риск, включително при работа с опасни химически вещества.

До тук като че ли всичко е ясно. Имате досег с опасни химически вещества – значи трябва да се провежда ежедневен инструктаж. Но въпросите тепърва започват.

Въпрос първи: Какво означава да се работи с такова вещество? Шофирате МПС, чието гориво е бензин, това значи ли, че работите с бензин? На пръв поглед подобно тълкуване е абсурдно. Но знам за случай от практиката, когато специалисти от една дирекция „Инспекция по труда“ при проверка са посъветвали ръководството на проверяван обект да изпратят в дирекцията списък на лицата, работещи с… бензинова косачка. Основание – текст от наредбата за защита на работещите от рискове, свързани с експозиция на канцерогени и мутагени при работа и фактът, че бензинът, с който от малка туба зареждат резервоара на косачката, е мутаген…

Blog-instr-4

Въпрос втори: Как обикновеният човек да разбере дали това, с което работи, е опасно химическо вещество? Много колеги предлагат практическо решение – гледа се опаковката, ако там има обозначения (текстове и пиктограми) за опасност, значи веществото е опасно и ежедневният инструктаж е задължителен  (тук препоръчвам да си припомните статията ми „Химични агенти“, в която обозначенията за опасност са подробно разгледани). Само че… такива обозначения има навсякъде, дори и на опаковката с препарат за миене на съдове, които прилежните мъже ползват в кухнята 😉 . И Мистър Пропър, който мие пода, ако го извикаме с пляскане на ръце, също е опасен.

Ето снимка на една такава опаковка.

Karpicka-pocistvane

Това опасно вещество ли е? А знаете ли какво съдържа опаковката? Влажни кърпички за почистване на екрани на смартфони! Трябва ли да минаваме ежедневен инструктаж за работа с опасни химически вещества, ако забърсваме служебния смартфон? Или ако си почистваме и лакираме ноктите (това също налага използване на опасни химични вещества, а, защо да си кривим душата, понякога се прави и на работното място)?

Въпрос трети: Кой трябва да провежда инструктажа? В нормално предприятие дейността е регламентирана съгласно Наредба № РД-07-2, но в останалите случаи? Мистър Пропър и кака Минка обхождат и чистят няколко офиса на различни фирми и кантори, на шивашка работилница, на… каквото още се сетите. Кой е компетентен да ги инструктира?

Въпросите са зададени, време е за отговорите.

Химични агенти

Съгласно §1, т. 6 от допълнителните разпоредби на Закон за защита от вредното въздействие на химичните вещества и смеси „опасни химични вещества и смеси са химичните вещества и смеси, които се класифицират като опасни в една или повече категории на опасност, посочени в Приложение № 1 на Регламент (ЕО) № 1272/2008 (CLP)

Ако не можем да открием в това приложение Мистър Пропър, значи спокойно ще минем и без ежедневен инструктаж при употребата му.

Трябва ли да искаме от кака Минка да чете това приложение? Разбира се, че не, пожалете я! Това е работа на лицата, ангажирани с извършване на оценка на риска в даденото предприятие. Защото тук е от значение не само наличието на опасните вещества, а и техните гранични стойности в средата. Тоест няма как, ако веднъж в месеца за минутка зареждате бензиновата косачка с гориво, да превишите тези стойности.

Да обобщим:

  • Ако в оценката на риска са установени и документирани съответните рискове, се провежда ежедневен инструктаж при работа с опасни химически вещества.
  • Ако такива рискове няма, ежедневен инструктаж не е задължителен (но никой няма да ви санкционира, ако по ваша преценка провеждате такъв).

ЗБУТ - мнения на МТСП

В подкрепа на изложеното по-горе предлагам становище на експерти от Министерството на труда и социалната политика по темата. Знаете къде да го потърсите и прочетете, нали? В „ЗБУТ – Хипермаркет“, секция „Полезна информация“. То засяга работа в здравно заведение, но темата е същата.

PS: А какво да правим с кака Минка? Купувайте й почистващи препарати за битови цели. Те са по-безопасни. Не й разрешавайте сама да си ги избира или носи от къщи! Ако трябва да работи за първи път с новозакупен почистващ препарат, запознайте я с указанията за употреба, вкл. и с опасностите чрез извънреден инструктаж. Обръщайте й внимание за опасностите при работа на периодичния инструктаж. И най-важното – осигурете й лични предпазни средства (защитни ръкавици, престилка, ботуши… и всичко останало, което е необходимо за длъжността й съгласно изготвения от работодателя списък).

 

Още по темата:

Химични агенти

Опасни вещества