Измерване на ФРС

Кой може да измерва фактори на работната среда?

Необходимо ли е да акредитираме пред БСА собствена фирмена лаборатория?

No comments

В публикацията „Фактори на работната среда“ от поредицата „ЗБУТ – Азбука“ се спрях на основните изисквания при извършване на измервания, свързани с трудовата безопасност.

Кой може да извършва такива измервания? Или по-точно кой има право да ги извършва, защото почти всеки може да натисне бутона на прибора за измерване на осветеност и да отчете / запише показанието. Началникът на цеха, продуктовият мениджър? Или длъжностното лице по БЗР? А ако няма такова лице?

Нормативното изискване откриваме в чл. 217, ал. 4 на НАРЕДБА № 7 от 23.09.1999 г. за минималните изисквания за здравословни и безопасни условия на труд на работните места и при използване на работното оборудване (актуално копие на тази наредба можете да ползвате безплатно в нашия „ЗБУТ – Хипермаркет„, секция „Нормативни документи„).

Наредби

Съгласно текста необходимите измервания се извършват от:

  • звена и специалисти на работодателя;
  • упълномощени от Изпълнителна агенция „Българска служба за акредитация“ (ИА „БСА“) юридически и физически лица.

Да започнем от втората възможност – т.н упълномощени лица. Точният термин тук е „акредитирани“. В предприятието ви трябва да направите измервания, например на микроклимат? Как да изберем юридическо или физическо лице, на което да възложите работата?

Лесният вариант – потърсете съдействие от обслужващата ви служба по трудова медицина – към някои от тях има такива лица / лаборатории.

Малко по-трудният вариант – избирате си акредитирано лице сами. За целта:

  • отваряте сайта на Изпълнителна агенция  „Българска служба по акредитация“;
  • влизате в „Регистри„;
  • от падащото меню „Област“ задавате „Органи за контрол„;
  • в „Адрес“ попълвате името на града си (ако няма резултати – на областния или близкия по-голям град);
  • в „Статус“ оставяте „Валиден сертификат„;
  • натискате „Търси„.

ИА БАС

Показва се списък с линкове към данните на акредитирани лица с валиден сертификат (казано по-просто – лица, които имат право да извършват съответната дейност). Посредством линковете отваряте страниците с пълна информация за лицата (лабораториите), включително какви измервания имат право да извършват, данни за контакти и др.

Важно: задължително проверете обхвата на дейностите, за които лицето е акредитирано! Ако желаете да мерите шум, там трябва да има съответен запис, например „Шум в работната среда“. Ако такъв запис няма, това не е вашият човек.

OR-4

Другата възможност е да възложите измерването на специалисти, работещи в предприятието ви. Но… тук има много подводни камъни.

Чл. 217 от Наредба №7 / 23.09.1999г. включва една, безобидна на пръв поглед, алинея 3. Тя гласи: „Необходимите измервания се извършват съгласно изискванията на съответните нормативни актове и с периодичността, определена от работодателя за оценката на риска“. На това основание проверяващите могат да ви изискат доказателства (документи) за професионална компетентност на персонала, извършващ измерванията, ползваната методика за мерене и пресмятане (например при шумова експозиция),  копия от стандартите, регламентиращи измерванията и т.н.

И още – с какви прибори провеждате измерванията, дали и кога са метрологично проверени (т.е. имате ли свидетелства за калибриране).

Свидетелство за калибриране

Можете ли да удостоверите всичко това? Не? Готов съм да се обзаложа – контролиращият орган няма да признае свършената работа („Как ще ми докажете, че не сте си начукали на компютъра няколко протокола, гледайки в тавана!?“).

Ако искаме да измерваме сами, трябва ли да регистрираме и акредитираме пред ИА „БСА“ собствена лаборатория?

ЗБУТ - мнения на МТСП

Становище на Министерството на труда и социалната политика, поместено в рубриката им „Въпроси и отговори“ уверява, че това не е нужно (все пак… и друг път съм предупреждавал – тези становища не винаги са достатъчно основание за оспорване на констатации при конкретна проверка от инспекцията по труда).

С пълния му текст можете да се запознаете в нашия „ЗБУТ – Хипермаркет„, секция „Полезна информация„.

Още по темата:

Фактори на работната среда