ЗБУТ - ЛПС

Нова наредба за оценяване на ЛПС

В днешния брой 6 / 16.01.2018г. на Държавен вестник е обнародвана новата НАРЕДБА за съществените изисквания и оценяване съответствието на личните предпазни средства.

DV-6_18

Тя определя:

  1. съществените изисквания към личните предпазни средства (ЛПС);
  2. процедурите за оценяване на съответствието и начините за удостоверяване на съответствието със съществените изисквания;
  3. задълженията на икономическите оператори;
  4. редът за издаване на разрешения за извършване на оценяване на съответствието и задълженията на нотифицираните органи.

Регламентира задълженията на производител, вносител, дистрибутор, както и изискванията към лицата, които кандидатстват за получаване на разрешение за извършване оценяване на съответствието на ЛПС.

LPS-4

Новият нормативен документ осигурява прилагането на Регламент (ЕС) 2016/425 на Европейския парламент и на Съвета от 9 март 2016 г. относно личните предпазни средства и за отмяна на Директива 89/686/ЕИО на Съвета.

Съгласно този регламент под лични предпазни средства (ЛПС) се разбира:

а) оборудване, проектирано и произведено за носене или използване от едно лице за защита срещу един или повече рискове за здравето или безопасността на това лице;
б) взаимозаменяеми компоненти за оборудването, посочено в буква а), които са съществени за неговата защитна функция;
в) свързващи системи за оборудването, посочено в буква a), които не се използват или носят от едно лице, които са проектирани да свързват това оборудване с външно устройство или с надеждна точка на закрепване, които не са проектирани да бъдат постоянно закрепени и не налагат дейности по закрепване преди употреба

 LPS-3

В зависимост от рисковете регламентът категоризира ЛПС по следния начин:

 Категория I включва единствено следните минимални рискове:
а) повърхностни механични наранявания;
б) контакт с почистващи средства със слабо действие или продължителен контакт с вода;
в) контакт с горещи повърхности, чиято температура не надвишава 50 °C;
г) увреждане на очите, дължащо се на излагане на слънчева светлина (различно от това при наблюдение на слънцето);
д) атмосферни условия, които не са екстремни.

Категория II включва рискове, различни от тези, изброени в категории I и III.

Категория III включва единствено рисковете, които могат да предизвикат много сериозни последици, като смърт или необратимо увреждане на здравето, свързани със:
а) вещества и смеси, които са опасни за здравето;
б) атмосфера с недостиг на кислород;
в) вредни биологични агенти;
г) йонизиращи лъчения;
д) среда с висока температура, ефектът от която е сравним с този при температура на въздуха най-малко 100 °C;
е) среда с ниска температура, ефектът от която е сравним с този при температура на въздуха – 50 °С или по-ниска;
ж) падане от височина;
з) електрически удар и работа по устройства под електрическо напрежение;
и) удавяне;
й) порязване с ръчни моторни триони;
к) струи под високо налягане;
л) огнестрелни или прободни рани;
м) вреден шум.

С пълния текст на наредбата можете да се запознаете ТУК.

А ето и допълнителна информация за изискванията при ползване на предпазни средства.