Промени в Кодекса на труда

 

По данни от инспекциите по труда ежегодно в България работодателите дължат на персонала си между 30 и 90 милиона лева неизплатени заплати. Особено голям е проблемът при лицата с прекратени трудови правоотношения.

След обнародваните в петък, 22 декември 2017г. промени в Кодекса на труда, влезли в сила незабавно, тези проблеми са на път да бъдат решени.

Съгласно новата алинея 3 към чл. 228 обезщетенията, дължими при прекратяване на трудовото правоотношение, се изплащат не по-късно от последния ден на месеца, следващ месеца, през който правоотношението е прекратено. Изключение се допуска при наличие на друго споразумение между страните, включено в колективен трудов договор.

Контролът за спазване на промените се възлага на Изпълнителната агенция “Главна инспекция по труда” към министъра на труда и социалната политика.

Съгласно новата т. 12 към чл 404, алинея 1 инспекциите по труда вече имат право да дават задължителни предписания при неизплатени възнаграждения и обезщетения след прекратяване на трудовото правоотношение.

Промени в Търговския закон ограничават неизрядните работодатели и при опити за прехвърляне на предприятия със задължения към работещите.

С целият текст на промените можете да се запознаете ТУК.

Актуално копие на Кодекса на труда с цитираните промени търсете в нашия Магазин за подаръци.