Съхранение на опасни химични вещества и смеси

Оценка на безопасността при съхранение на опасни химични вещества и смеси

2018 и 2019г. са години, през които един от акцентите в работата на Изпълнителна агенция “Главна инспекция по труда” е кампанията „Здравословни работни места, 2018 – 2019 г., управление на опасните вещества на работното място“.

В няколко материала се постарах да ви запозная със спецификите при работа с химичните агенти и в частност, с опасните химични вещества и смеси.

Днес ще разгледам изискванията към съхранението на тези продукти.

Съхранение на опасни химични вещества и смеси - склад

Опасни химични вещества и смеси се използват на много места в трудовата ни дейност. Спектърът на опасностите е широк – някои продукти са пожароопасни, други – взривоопасни, трети – канцерогенни, оксидиращи или са под високо налягане…

Как да ги съхраняваме? Първото, което ни идва на ум, е да обособим специален склад, в който да ги съберем. Но допустимо ли е съвместното им съхраняване? Няма ли опасност тези вещества и смеси да си взаимодействат по някакъв начин? Фактът, че ги съхраняваме във фабрични опаковки, изключва ли възможността от такова взаимодействие?

Съхранение на опасни химични вещества и смеси – нормативни изисквания.

Разработени са редица нормативни документи, регламентиращи изискванията към опасните вещества и смеси. У нас основните са:

Закон за защитата от вредното въздействие на химичните вещества и смеси.

Той урежда:

 • правата и задълженията на физическите и юридическите лица, които произвеждат, пускат на пазара, употребяват, съхраняват и изнасят химични вещества и смеси;
 • правомощията на държавните органи, осъществяващи контрол в тази област;
 • мерките за прилагане на европейските регламентации.

Naredbi-ZBUT

Наредба за реда и начина за съхранение на опасни химични вещества и смеси.

На подзаконово ниво тя определя:

 • задълженията на физическите и юридическите лица, които съхраняват опасни химични вещества и смеси;
 • общите изисквания към складовете и организацията за съвместно съхранение на опасни химични вещества и смеси;
 • редът и начинът за извършване оценка на безопасността на съхранението на опасни химични вещества и смеси.
Съхранение на опасни химични вещества и смеси – задължения.

Както можем да се досетим, колкото по-голяма е опасността, толкова по-всеобхватни са задълженията към лицата, отговорни за осигуряване на безопасността.

В случая нормативната уредба изисква:

 • класифициране на опасните химични вещества и смеси;
 • набавяне и съхранение на информационни листи за безопасност (ИЛБ);
 • извършване на оценка за безопасността при съхранение на опасни химични вещества и смеси;
 • спазване на регламентираните изисквания към складовете и организацията на работа;
 • определяне на отговорни лица за дейностите;
 • разработка на вътрешни правила и инструкции;
 • планиране и осъществяване на мерки за защита на работещите в обектите.

Информационен лист за безопасност - ИЛБ

Съхранение на опасни химични вещества и смеси – оценка на безопасността.

Как да извършим тази оценка? Има ли утвърден ред и указания за изготвянето? Къде можем да ги открием?

На сайта на Министерството на околната среда и водите – МОСВ, (раздел “Превантивна дейност” – “Химични вещества” – “Съхранение на химикали”) са качени за ползване няколко документа, които ще ни помогнат. Към момента те не отразяват в пълна степен последните промени в нормативната ни уредба, но вероятно скоро ще бъдат актуализирани.

Първият документ дава подробни указания за извършване и документиране на оценката на безопасността.

Съхранение на опасни химични вещества и смеси - указания

В общи линии трябва да извършим и документираме:

 • инвентаризация на всички съхраняваните вещества и смеси;
 • идентификация на опасните вещества и смеси;
 • идентификация на видовете опасности;
 • проверка за съвместимост на съхраняваните вещества и смеси;
 • проверка за съответствие с общите изисквания на наредбата;
 • оценка на организацията за съхранение;
 • проверка за изпълнение на изискванията в ИЛБ на продуктите;
 • оценка за съответствие с приложими нормативни актове;
 • изготвяне на план за коригиращи мерки, ако не всички изисквания са изпълнени.

Вторият документ представлява готов за попълване формат за документиране на оценката на безопасността на съхранението на опасни химични вещества и смеси. Съдържа няколко таблици, изготвени в съответствие с указанията.

Съхранение на опасни химични вещества и смеси - документиране

За правилното въвеждане на данните трябва да се ползват конкретните параметри на всяко опасно вещество или смес (идентификационен номер, предупреждения за опасност…) съгласно Регламент (ЕО) 1272/2008 (CLP).

Информация за съвместимост е дадена в приложението към Наредба за реда и начина за съхранение на опасни химични вещества и смеси (несъвместимите продукти са обозначени с “Х” във формата за попълване).

И така стъпка по стъпка, вещество след вещество… Не казвам, че ще е бързо и лесно, особено ако фирмата не е малка…

Опасни химични вещества и смеси - инвентарен списък

Съхранение на опасни химични вещества и смеси – изисквания към складовете.

На сайта на МОСВ, както и в нашия “ЗБУТ – Хипермаркет“, секция “Ръководства и добри практики” можете да намерите полезно “Ръководство за складиране на химични вещества и препарати” .

Съхранение на опасни химични вещества и смеси

То съдържа информация за рисковете и последиците при неправилно съхранение, видовете складове, изискванията при складиране, организацията на дейностите, знаците и символите за обозначаване, мерките за защита и много други.

Ръководството е богато илюстрирано и със сигурност ще подскаже интересни идеи за съхранение на опасните продукти във фирмата ви. Все пак имайте предвид, че някои от текстовете не са актуализирани с последните промени в нормативната уредба…

Още по темата:

Химични агенти
Опасни вещества
Опасни вещества – управление на дейностите
Проверки на ГИТ за използване на опасни вещества