Защитни ръкавици

Защитни ръкавици

Днес ще се спра на личните предпазни средства (ЛПС) за защита на горните крайници – защитните ръкавици.

Кога трябва да ползваме защитни ръкавици? У дома го правим (почти) всеки ден – при почистване, работа в кухнята или в градината, при ремонт на колата, боядисване на косата…

В местоработата ни – досещате се, ползването им зависи от оценката на риска.

Най-общо това са дейностите, при които е възможно ръцете ни да са изложени на:

 • механични въздействия като порязване, пробождане, охлузване…;
 • въздействие на химични агенти (бои, разтворители, масла, киселини, основи…);
 • високи / ниски температури и др.

Има и защитни ръкавици за работа в електрически уредби, но тях ще разгледам в отделна публикация.

Кои са изложени на опасности?

Необходимост от защитни ръкавици

Основно лица, работещи в строителството, в машиностроителни предприятия, в леярни, при извършване на ремонтни дейности, в химически лаборатории, медицински заведения, при ползване на механизирани инструменти, ръчни пособия… и не само те.

Защитни ръкавици – нормативни изисквания.

Защитните ръкавици за обща употреба трябва да съответстват на стандарт БДС EN  ISO 21420:2020 “Защитни ръкавици. Общи изисквания и методи за изпитване”. Той определя основните изисквания и съответните процедури за изпитване на всякакви защитни ръкавици – конструкция, безвредност, комфорт и ефикасност, както и начина за маркиране и придружаващата информация от производителя.

Ръкавиците с различно предназначение отговарят на изискванията в отделни стандарти.

Както и при другите лични предпазни средства, за защитните ръкавици също важат изискванията в НАРЕДБА № 3 от 19.04.2001г. за минималните изисквания за безопасност и опазване на здравето на работещите при използване на лични предпазни средства на работното място (напомням тя е достъпна за безплатно ползване в нашия ЗБУТ – Хипермаркет). 

Защитни ръкавици – категории.

Съгласно Регламент 2016 / 425 от 09.03.2016г. относно личните предпазни средства и за отмяна на Директива 89/686/ЕИО – Приложение 1 ЛПС се делят на три категории:

 • Категория I – минимални рискове, като повърхностни механични наранявания, контакт с почистващи средства със слабо действие или продължителен контакт с вода, контакт с горещи повърхности, чиято температура не надвишава 50 °C и др.;
 • Категория III – рисковете, които могат да предизвикат много сериозни последици, като смърт или необратимо увреждане на здравето, свързани с вещества и смеси, които са опасни за здравето, вредни биологични агенти, висока температура, ефектът от която е сравним с този при температура на въздуха най-малко 100 °C, ниска температура, ефектът от която е сравним с този при температура на въздуха – 50 °С или по-ниска и др.
 • Категория II – рискове, различни от тези, изброени в категории I и III.

Тази категоризация важи и за защитните ръкавици.

Рискове - категории

Защитни ръкавици – маркировка.

Предназначението на отделните видове защитни ръкавици е маркирано върху тях със специални пиктограми. Под пиктограмите се поставят знаци (най-често цифри, понякога и букви на латиница), обозначаващи защитните им свойства.

Ръкавици защитни - пиктограми

Как да разчитаме тези обозначения? Ще се постарая да ги разшифровам на достъпен език за най-използваните видове ръкавици.

Защитни ръкавици за механични рискове.

Стандартът за тези ръкавици е БДС EN 388:2016+A1:2019  “Ръкавици за защита от механични рискове”

Определя изискванията и методите за изпитване на ръкавици за защита от механични рискове.

Ръкавици за механични рискове

На горната фигура е показана пиктограмата им. Под нея може да има 5 или 6 обозначения.

 • A – показва устойчивостта на износване (претриване). Стойностите са от 0 до 4. Тук и по-надолу по-голямата стойност показва по-висока устойчивост / по-добро качество (по данните, с които разполагам, 1 означава не по-малко от 100 цикъла на претриване, а 4 – не по-малко от 5000).
 • B – устойчивост на срязване. Стойности – от 0 до 5. Х означава, че моделът не е тестван на такова въздействие.
 • C – устойчивост на разкъсване (раздиране). Стойности – от 0 до 4.
 • D – устойчивост на пробиване (перфориране). Стойности – от 0 до 4.
 • E – (нов параметър) устойчивост на разрязване с нож с натиск. Стойности – от A до F (F – издържливи на рязане с най-голям натиск).
 • F – (нов параметър) устойчивост на удар. Удароустойчивите ръкавици са маркирани с “P”.

Забележка: Обозначения Е и F вероятно ще липсват от маркировката, ако ръкавиците са по-стари.

От написаното по-горе следва, че ръкавицата – мечта би имала обозначение под пиктограмата “4544FP“. Едва ли ще намерите такава идеална ръкавица…

Частен случай на ръкавиците за механична защита са специалните ръкавици, предназначени за защита срещу порязвания и пробождания от ръчно държани ножове (група стандарти БДС EN 1082), за които има отделна пиктограма:

Ръкавици противосрезни

Те се използват основно при разфасовка (транжиране) на месо и аналогични продукти.

Защитни ръкавици за ниски температури.

Стандартът им е БДС EN 511:2006 “Защитни ръкавици срещу студ”.

Защитават ръцете от предаване на студ чрез конвекция или чрез контакт до минус 50°С.

Ръкавици за защита от студ

Под пиктограмата може да има 3 обозначения:

 • Първото показва защитата от конвекционен студ (студ в околното пространство). Стойности – от 0 до 4.
 • Второто показва защитата от студ при пряк контакт. Стойности – от 0 до 4.
 • Третото показва защитата срещу проникване на вода след изтичане на определено време. Стойности: 0 – има проникване на вода, 1 – няма проникване на вода.

С другите видове защитни ръкавици можете да се запознаете във втората част на статията.

 

Още по темата:

Лични предпазни средства

Защитни каски