Трудоустрояване на лица с намалена работоспособност

Човек и добре да живее… се разболява. Прихванем ли сезонен грип или настинка, обикновено след седмица вече сме забравили неприятните моменти.
За съжаление има случаи, когато заболяването е по-сериозно и не сме в състояние да изпълняваме трудовите си задължения без риск за здравето.

Днес ще се спра на друг важен елемент за осигуряване на ЗБУТ (здравословни и безопасни условия на труд) – трудоустрояването на лица с намалена работоспособност.

Съгласно Кодекса на труда ако поради болест или трудова злополука не можем да извършваме възложената ни работа, работодателят има избор:

 • да ни устрои на друга подходяща работа;
 • да ни остави на същата работа, но при облекчени условия;
 • да ни освободи от фирмата (този вариант е краен, но понякога се прибягва и до него; задължително условие е липса на подходяща работа).

Но да започнем от началото…

Tu-0

Трудоустрояване на лица с намалена работоспособност – нормативни изисквания.

Основните документи са четири:

 • Кодекс на труда – включва раздел за специална закрила на лицата с намалена работоспособност;
 • Наредба за трудоустрояване – регламентира изискванията за трудоустрояване и закрила на лицата с намалена работоспособност;
 • Наредба № РД-07-1 от 2.02.2012 г. за определяне на работните места, подходящи за трудоустрояване на лица с намалена работоспособност – указва минималния процент от работните места, които трябва да се определят за лица с намалена работоспособност в предприятия с над 50 работещи;
 • Наредба за медицинската експертиза – указва реда и регламентира отправните точки за оценка на работоспособността.

Първите два от тях можете да свалите за безплатно ползване от безплатно от нашия ЗБУТ – Хипермаркет.

Трудоустрояване на лица с намалена работоспособност – кой определя работоспособността?

Предписанията за трудоустрояване на лицата с намалена работоспособност се издават от:

 • лекуващия лекар – за срок до един месец;
 • лекарските консултативни комисии (ЛКК) – за срок до 6 месеца, като срокът може да бъде удължаван;
 • териториалните експертни лекарски комисии (ТЕЛК) – трудоустрояват лица, за които се определя 50 и над 50 на сто трайна намалена работоспособност или здравни противопоказания за изпълняване на възложената работа;
 • Националната експертна лекарска комисия (НЕЛК).

Работещите, на които ТЕЛК (НЕЛК) е установила трайно намалена работоспособност 50 и над 50 на сто, получават т.н. експертно решение. То съдържа раздел за противопоказните условия на труд, (например тежък физически труд, йонизиращи лъчения, работа на смени…) и заключение дали лицето може или не може да изпълнява заеманата длъжност. Решението се изпраща по служебен път и на работодателя.

Tu-1

Избор на подходящи работни места.

Ако предприятието е с повече от 50 работещи, ежегодно се определят работни места, подходящи за трудоустрояване на лица с намалена работоспособност, в процент от общия брой на работещите.  Този процент е различен за отделните икономически дейности и може да варира от 4% до 10%.

Пример: имате персонал 70 души, а фирмата се занимава с търговия на дребно или хотелиерство –  съгласно наредбата местата са 10%, в конкретния случай –  седем. Но ако  произвеждате изделия от каучук и пластмаса, процентът е 4, а местата – три.

Списъкът с работните места и длъжности за трудоустроени се изготвя от специална комисия по трудоустрояване, която трябва да създадете (например със заповед). Неин председател е ръководителят на предприятието, а членове – представителите на работниците и служителите, специалистът по безопасност и здраве при работа и лекарят от службата ви по трудова медицина.

Tu-2

Срокът за утвърждаване на списъка е ежегодно до края на м. януари.

Кои работни места да определим? Труден въпрос… Не можем да знаем кой ще се разболее. Накратко, правила няма – кое място ще включите в списъка, решавате вие.
Неприятен момент – ако на място от списъка е назначено здраво лице, ще трябва да му предложите друга работа или да прекратите трудовия му договор, когато се яви кандидат за трудоустрояване, имащ право да го заеме…

И все пак… практиката показва, че този предварителен списък често е формален. Не е задължително дадено лице да се трудоустрои на място от списъка!

Новото след 01.01.2019г.

От началото на 2019г. е в сила Законът за хората с увреждания. Той също включва изискване за определяне на работни места за лица с трайни увреждания. И санкции, ако не изпълните задълженията си…

Повече информация съм предоставил в публикацията “Време е да определим работни места за трудоустрояване“. Прочетете я задължително!

Трудоустрояване на лица с намалена работоспособност – производствена характеристика.

За да вземе правилни решение относно възможността на лицето да заема дадена длъжност, експертната комисия (ТЕЛК, НЕЛК) се нуждае от информация за условията му на труд. Това става чрез попълване от работодателя на т.н. производствена характеристика. (Представлява стандартизирана бланка, която можете да свалите от сайта на НОИ.)

Tu-3

Тя съдържа специфична информация за работното място, факторите на работната среда и трудовия процес. Тук е добре да търсите съдействие от обслужващата фирмата ви служба по трудова медицина – едва ли самостоятелно ще можете да определите дали в трудовия процес на боледуващия е ангажиран раменният пояс или поясно-кръстцовият отдел…

И още – ще помогнете на ТЕЛК, ако попълните по-подробно последната част на характеристиката – т.н. допълнителна информация от осигурителя. Какво да впишете тук, решавате вие. След това всичко е в ръцете на лекарската комисия.

Tu-4

Какво предприемаме след получаване на експертното решение?

Най-напред го прочитаме. Подробно! Особено внимание да се обръща на две неща:
– на заключението дали лицето може или не може да се труди на заеманата длъжност;
– какви са противопоказните му условия на труд.

Ако може да работи на даденото място и няма противопоказания – всичко е наред.
Ако не може,  му намираме подходяща работа.
Но първо трябва да не го допускаме на досегашното място. Задължението касае и лицето – то няма право да продължи работа, потенциално влошаваща здравословното му състояние!

Tu-5

Работодателят дължи на подлежащото на трудоустрояване лице обезщетение в размер на брутното му трудово възнаграждение от деня, в който получи предписанието за трудоустрояване, до неговото изпълнение. В случай, че лицето без уважителни причини откаже да приеме новата работа, няма право на обезщетение.

Срокът за трудоустрояване на лица с намалена работоспособност е седемдневен.  Започва да тече от получаването на предписанието.

Трудоустрояването задължително се документира  (с промяна в трудовия договор – допълнително споразумение).  Добра практика е предложението за промяна на работното място или условията на труд от работодателя и решението за приемане / отхвърляне на това предложение от работещия също да са в писмена форма.

Tu-6

На трудоустрояване след предписание на здравните органи подлежат и бременни жени или кърмачки, както и жени в напреднал етап на лечение ин-витро, когато изпълняват неподходяща за състоянието им работа.

И още:
– ако на новата работа получавате по-ниско трудово възнаграждение от това на предишната при трайно намалена работоспособност под 50 на сто и трудоустрояване за определен срок, имате право на парично обезщетение за разликата в трудовите възнаграждения (т.е. не могат да ви намалят заплатата поради преместването);
– независимо от размера на платения годишен отпуск във фирмата, в случай на  трайно намалена работоспособност 50 и над 50 на сто ви се полага основен платен годишен отпуск в размер не по-малък от 26 работни дни.

Още по темата:

Какви са правата на работодателя и “подводните камъни” при трудоустрояване на лица с намалена работоспособност? Ще бъде от полза да се запознаете с интересна съдебна практика относно определяне на  подходящото работно място за трудоустрояване.

Не пропускайте и публикацията “Време е да определим работни места за трудоустрояване“.

Ще научите много полезни неща и от другите статии в поредицата “ЗБУТ – Азбука” 🙂