Провеждане на обучение в извънработно време?

Работодателят има много права и отговорности за осигуряването на здравословни и безопасни условия на труд. Тук попада и задължението му за провеждане на обучения по безопасност и здраве при работа.

Кога се провежда обучение?

Обучение по безопасност и здраве при работа задължително трябва да се провежда на:

  • длъжностните лица, които ръководят и управляват трудовите процеси;
  • длъжностните лица и на специализираните служби по чл. 24 на Закона за здравословни и безопасни условия на труд (ЗЗБУТ);
  • лицата, които са определени от работодателя да провеждат инструктажите по безопасност и здраве при работа;
  • членовете на комитета / групата по условия на труд (КУТ / ГУТ);
  • работниците и служителите, работата на които е свързана с използване, обслужване и поддържане на машини и други технически съоръжения, за които се изисква правоспособност за работа;
  • работници и служители, заети в дейности, които създават опасност за тяхното или на други лица здраве и живот.

Регламентиращият документ тук е Наредба № РД-07-2 от 16.12.2009г. за условията и реда за провеждането на периодично обучение и инструктаж на работниците и служителите по правилата за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд (можете да ползвате безплатно ЗЗБУТ и цитираната наредба в нашата електронна библиотека „ЗБУТ – Хипермаркет“). В конкретното предприятие с колективен трудов договор е възможно да се определят и други лица, на които да се провежда обучение (още по темата за обученията – в статията ми „Обучения“ от поредицата „ЗБУТ – Азбука“).

Важен момент – в чл. 4 на цитираната наредба е записано, че обученията и инструктажите се провеждат в работно време, като разходите са за сметка на работодателя. В практиката обаче има случаи, когато по ред причини не е възможно обучението да се организира през работно време. Най-често това се случва при наемане на външни специалисти, чиито график в делнични дни е много натоварен (Наредба РД-07-2 допуска в предприятието да се провежда обучение от външни лица при определени условия).

Може ли да се пренебрегне нормативното изискване за обучение в работно време без опасност от санкции? Какво следва да предприеме работодателят? Необходимо ли е в този случай обучаваните лица да бъдат компенсирани за дейността си в извънработно време?

Въпрос с подобно съдържание е зададен в страницата „Въпроси и отговори“ на Министерството на труда и социалната политика (МТСП).

Ето извадка от официалния отговор на МТСП:

„…следва да имате предвид, че проведеното обучение следва да се отчита като работно време. Според чл. 143, ал. 1 от КТ извънреден е трудът, който се полага по разпореждане или със знанието и без противопоставянето на работодателя или на съответния ръководител от работника или служителя извън установеното за него работно време. Следователно, ако обучението е проведено в извънработно време, то следва да се отчете и изплати като извънреден труд. В тази връзка, за целите на полагане на извънреден труд работодателят следва да издаде писмена заповед. Тя се съобщава на работниците и служителите най-малко 24 часа предварително…“.

Накратко: Провеждане на обучения извън официално регламентираното в предприятието ви работно време е допустимо, но това вече е полагане на извънреден труд от обучаващите се лица. При полагането на извънреден труд работодателят задължително трябва да спази всички нормативни изисквания.

С пълния текст на въпроса и отговора можете да се запознаете в нашата електронна библиотека „ЗБУТ – Хипермаркет“, секция „Полезна информация“.

 

Още по темата:

Обучения

Задължителна ли е проверката на знанията след обучение по БЗР?