Работа на лица с намалена работоспособност

Отново ви каня в “ЗБУТ – Видеоклуб”. Темата днес е работата на хората с намалена работоспособност.

Най-общо лицата с намалена работоспособност притежават само част от работоспособността на здравия човек. Причина за това може да бъде например болест или трудова злополука. Тези лица също имат конституционно право на труд, а работата, която извършват, задължително трябва да бъде съобразена със здравословното им състояние.

В статията „Трудоустрояване на лица с намалена работоспособност“ от поредицата за начинаещи „ЗБУТ – Азбука“ подробно съм разгледал какви са изискванията при трудоустрояване и етапите на този процес.

Нека си припомним основните неща:

  • Под трудоустрояване на лице с намалена работоспособност се разбира преместване на това лице на друга подходяща работа или оставяне на същата работа, но при облекчени условия. С това се осигурява опазването на здравето му.
  • Трудоустрояването може да бъде постоянно или временно (до възстановяване на нормалната работоспособност на лицето).
  • Работодателите с повече от 50 работещи лица трябва да определят работни места, подходящи за хора с намалена работоспособност. Броят им зависи от основната икономическа дейност на предприятието. Определянето на тези работни места се извършва от специална вътрешна комисия по трудоустрояване.
  • Издаването на предписание за трудоустрояване се прави от компетентен здравен орган.
  • Самото трудоустрояване се извършва от работодателя със съгласието на лицето, като се отчитат противопоказните условия на труд, определени от здравния орган.
  • На трудоустроеното лице се изплаща трудово възнаграждение, предвидено за работа на новата длъжност. В случай, че то е по-малко от получаваното на старата длъжност, лицето има право на парично обезщетение.
  • Ако работодателят се забави с трудоустрояването, подлежащото на трудоустрояване лице има право да получава заплатата си за времето, в което не работи, до трудоустрояването му на подходяща длъжност.
  • На хората с трайно намалена работоспособност 50% и над 50% се осигурява удължен платен годишен отпуск.
  • В определени от закона случаи трудоустроените лица се ползват със специална закрила при уволнение.

Повече информация по темата ще намерите в издаденото от Изпълнителна агенция „Главна инспекция по труда“ (ИА ГИТ) ръководство „Работа на лица с намалена работоспособност“. Можете да го ползвате в нашата електронна библиотека „ЗБУТ – Хипермаркет“, секция „Ръководства и добри практики“, както и от сайта на агенцията.

В популярен вид информацията е представена и в краткото видео:

Посочените по-горе материали са част от кампанията „Достоен труд – от теб зависи“ на Изпълнителна агенция „Главна инспекция по труда“. Тази кампанията има за цел повишаване информираността на работодатели и работещи за правата и задълженията им съгласно трудовото законодателство.

Разработени са в рамките на трансграничния проект DFPO-1.002-0002-C02 „Сътрудничество за достойни условия на труд“, в който България е партньор на Норвегия.

 

Още по темата:

Трудоустрояване на лица с намалена работоспособност

Трудоустрояване – кое е подходящото работно место?

Време е да определим работни места за трудоустрояване