Кога (не) се изплащат дневни при командировка в страната без нощуване?

Както вече ви информирах, с Постановление № 44 / 22.03.2023г. на Министерски съвет (обнародвано в Държавен вестник, бр. 27 / 24.03.2023г.) за изменение и допълнение на Наредба за командировките в страната (НКС) цитираната наредба бе променена. Актуализираният текст на наредбата за командировките в страната е качен и може да бъде ползван безплатно в нашата електронна библиотека „ЗБУТ – Хипермаркет“, секция „Нормативни документи“.

На измененията и допълненията подробно се спрях в публикацията ми „Наредба за командировките в страната – какво е новото?“. Най-важната промяна, очаквана от всички – командированият, когато остава да нощува в мястото на командировката, вече получава дневни пари в размер 40 лв. за всеки ден от командировката (преди изменението тази сума бе 20 лв.).

Днес ви предлагам да разгледаме интересен казус, свързан с командироване в страната без нощуване.

Работният ви ден започва в 08,00 часа. Шефът ви разпорежда да направите проверка на обект, намиращ се в друго населено място. Издава ви заповед за командировка. В 09,00ч. се качвате на колата и потегляте. В 11,00ч. пристигате. Започвате проверката и я приключвате до 14,00ч. Потегляте обратно и се прибирате  в 16,00ч.

Въпрос: Полагат ли ви се дневни пари за тази командировка?

Според вас – да, защото сте в командировка от 09,00 до 16,00 часа, тоест цели седем часа. А съгласно текст в наредбата за командировките в страната на командирования, който изпълнява служебните си задължения през по-голямата част от работното време в друго населено място без нощуване, се изплащат дневни пари в размер 50 на сто от установения размер. Казано по-ясно, очаквате да получите 20 лева.

Обаче шефът тълкува нормативната уредба по различен начин. Според него вие сте изпълнявали служебните си задължения в другото населено място от 11,00 до 14,00 часа, т.е. само три часа (а това е по-малката част от работното време). През останалите часове просто сте пътували. В този случай съгласно наредбата дневни пари не се изплащат…

„А дали е така? Кой ще ми каже?“ – пееше Васил Найденов, когато бе млад. А дали е така, тоест дали шефът е прав, би трябвало да ни кажат от Министерството на труда и социалната политика (МТСП). На страницата им за въпроси и отговори е зададен подобен въпрос:

„Здравейте, в чл. 19, ал. 2 от НКС е записано “На командирования, който изпълнява служебните си задължения през по-голямата част от работното време…”. Моля да уточним колко часа да се разбира под “по-голямата част”, над 4, 5 часа или повече, и включва ли се времето за пътуване с влак или автомобил?“

Ето извадка от отговора на МТСП:

„…Работно време по смисъла на Кодекса на труда е всеки период, през който работникът или служителят е длъжен да изпълнява работата, за която се е уговорил (§ 1, т. 11 от Допълнителните разпоредби на Кодекса на труда). В тази връзка считаме, че според националното законодателство времето за пътуване не е част от работното време на работника или служителя, в случай, че лицето не извършва постоянната си работа през време на пътуването, т.е. не е работник от локомотивни и други превозни бригади, шофьор, летец, моряк, ловен и риболовен надзиратели, подвижната охрана и др. Съгласно чл. 19, ал. 2 от НКС на командирования, който изпълнява служебните си задължения през по-голямата част от работното време в друго населено място без нощуване, се изплащат дневни пари в размер 50 на сто от размера по чл. 19, ал. 1 от НКС, т.е. по 20 лв… Поради това считаме, че командированият има право на дневни командировъчни пари, когато изпълнява служебните си задължения през по-голямата част от работното време, т.е. повече от половината от уговореното в трудовия договор работно време, в друго населено място.“.

Разбирам разочарованието ви, но е факт – от този отговор излиза, че при конкретния казус шефът май е прав да не ви изплати дневни пари за тази командировка (е, ако вече ви ги е изплатил, не му показвайте становището на МТСП 😉 ).

С пълния текст на въпроса и отговора можете да се запознаете в нашата електронна библиотека „ЗБУТ – Хипермаркет“, секция „Полезна информация“ или на специалната страница за въпроси и отговори на МТСП.

 

Още по темата:

Наредба за командировките в страната – какво е новото?

Изисквания при командироване в страната