Предстоят промени в наредбата за командировките в страната

Отново темата ни ще бъде насочена към командировките в страната.

Сигурно си спомняте, че основните изисквания при командироване на работниците и служителите в страната разгледах в публикацията „Изисквания при командироване в страната“. Там посочих и приложимия нормативен документ – Наредба за командировките в страната.

Наредбата е приета в края на декември 1986г., а след това – неколкократно изменяна. Последната й промяна е от януари 2011г. Съвсем очаквано, някои от нормативните текстове са остарели и би трябвало да бъдат изменени и допълнени. А размерът на дневните пари при командироване? Той не просто е остарял, той отдавна е престарял.

Министерството на труда и социалната политика вече се зае с актуализирането на наредбата. Някои от причините за това са:

 • липсата на възможност за електронно издаване на заповед за командировка;
 • фиксираният размер на дневните пари, който не е променян от 2008г. и отдавна не отразява ръста на инфлацията и отчетеното от националната статистика повишаване на цените;
 • част от разпоредбите не отговарят на съвременните социално-икономически условия.

След приемането на промените командированите лица би трябвало да разполагат с достатъчно дневни пари, необходими за храна, а също и с достатъчно пътни пари, когато използват личен автомобил по време на командировката.

Очаква се и положителен ефект за работодателите –  те ще имат възможност да изплащат адекватен размер на дневните командировъчни пари, които се отчитат като разход за дейността. Ще  се намали и административната  тежест за предприятията, като се прилага възможността  за издаване на командировъчна заповед в електронен вариант.

Някои от предложените изменения и допълнения включват:

 • възможност за издаването на заповед за командировка като електронен документ;
 • уточняване на необходимостта от заверка на командировъчната заповед в мястото на командироване;
 • прецизиране на изискванията за отчитане на пътни пари, когато се пътува с личен автомобил;
 • промяна в условията за връщане в мястото на постоянна месторабота при продължителност на командировката над един месец;
 • двойно увеличаване на размера на дневните пари при нощуване в мястото на командировката;
 • възможност за допълнително увеличаване на актуализирания размер на дневните пари по преценка на работодателя, в колективен трудов договор или по друг начин;
 • премахване на някои ограничения относно изплащане на дневни пари, ако командировката е в мястото, където фактически живее командированият или неговото семейство;
 • уточняване на документите, които се изискват за изплащане на командировъчните пари.

Тези и други изменения и допълнения са включени в проект на специално Постановление на Министерския съвет (МС). Документът е предложен за обществено обсъждане на Портала за обществени консултации на МС. Можете да се запознаете с него и да дадете своите предложения ТУК. Краен срок на обсъждането – 01.03.2023г.

Виж!
Измененията и допълненията в Наредба за командировките в страната са вече обнародвани
Повече по темата – в публикацията ми “Наредба за командировките в страната – какво е новото?”.

 

Още по темата:

Изисквания при командироване в страната