Командироване и изпращане на работа

Днес в „ЗБУТ – Видеоклуб“ ще изясним каква е разликата между командироване и изпращане на работа.

Командироване.

Най-общо командироването представлява промяна на мястото, където работещите лица изпълняват трудовите си задължения. Това става за определен период от време.

От своя страна командироването може да бъде в страната или в чужбина.

Какво трябва да се спазва при командироване в страната разгледах подробно в публикацията „Изисквания при командироване в страната“.

Командироването в чужбина по общия ред не се отличава много от командироването в страната. И тук имаме командировъчна заповед, задача, която трябва да се изпълни, командировъчни пари (пътни и дневни)…

Съществуват и т.н. дългосрочни командировки в чужбина, но на тези етап няма да ги разглеждам.

Командироване и изпращане в рамките на предоставяне на услуги.

Командироване в рамките на предоставяне на услуга.

Работещият е изпратен от своя работодател в друга държава в ЕС за изпълнение на определена работа, наречена услуга. Това може да е свързано с:

  • изпълнение на договор между работодателя и негов клиент зад граница;
  • работа за дружество, което е собственост на същия работодател, но находящо се в чужбина.

Необходимо е подписване на допълнително споразумение за изменение на трудовия договор на командированото лице. В него се определят условията за изпълнение на трудовата дейност по време на командироването, възнаграждението, настаняването, пътуването и др.

Изпращане в рамките на предоставяне на услуга.

В този случай работещият трябва да има сключен трудов договор с предприятие за временна работа, което го изпраща в предприятие-ползвател на територията на страна – членка на ЕС. Предприятието за временна работа задължително се регистрира по българското законодателство. Списъкът на предприятията, които имат право да осигуряват временна работа съгласно Закона за насърчаване на заетостта, може да се ползва от сайта на Агенцията по заетостта на този адрес.

Повече информация по темата ще намерите в издаденото от Изпълнителна агенция „Главна инспекция по труда“ (ИА ГИТ) ръководство „Командироване и изпращане на работници и служители“. Можете да го ползвате в нашия „ЗБУТ – Хипермаркет“, секция „Ръководства и добри практики“, както и от сайта на агенцията.

В популярен вид информацията е представена и в краткото видео:

 

Посочените по-горе материали са част от кампанията „Достоен труд – от теб зависи“ на Изпълнителна агенция „Главна инспекция по труда“. Тази кампанията има за цел повишаване информираността на работодатели и работещи за правата и задълженията им съгласно трудовото законодателство.

Разработени са в рамките на трансграничния проект DFPO-1.002-0002-C02 „Сътрудничество за достойни условия на труд“, в който България е партньор на Норвегия.