Изисквания за приемане на работа на непълнолетни лица

Продавачи на щанд, сервитьори в заведение… Всеки ден животът ни среща с млади момичета и момчета, които имат желание сами да заработят някой лев. Често те са на възраст под 18 години. Ето защо днес в нашия видеоклуб ви предлагам да разгледаме изискванията за приемане на работа на непълнолетни лица.

При назначаване на работа на непълнолетни лица трябва да се спазват определени специфични изисквания. Целта е гарантиране на тяхното здраве и правилното им физическо, умствено и нравствено развитие.

Какви са възрастовите граници за приемане на работа на непълнолетни лица?

Съгласно Кодекса на труда на специален режим подлежи приемането на работа на лица под 18 години.

Кодексът забранява приемане на работа на лица, ненавършили 16 години. Изключения могат да се правят при работа в циркове, филмови продукции, участие в театрални и други представления…

Нормативни изисквания.

Изискванията за приемане на работа на непълнолетни лица са регламентирани в Наредба № 6 / 24.07.2006г. за условията и реда за даване на разрешения за работа на лица, ненавършили 18 години.

Кодексът на труда също урежда правилата за специална закрила на непълнолетните в Глава XV, Раздел I.

Задължения на работодателите, приемащи на работа непълнолетни лица.

Работодателят оценява риска, на който могат да бъдат изложени във връзка с тяхната работа лицата, ненавършили 18 години. Оценката се извършва преди тези лица да са започнали работа и при всяка значителна промяна в условията на труд.

Наредба № 6 / 24.07.2006г. съдържа специални забрани относно работи, които се изпълняват от лица, ненавършили 18 години. Като приложение е даден неизчерпателен списък с работи, забранени за лица до 18 години, както и такъв за лица на възраст от 15 до 16 години.

За приемане на работа са необходими медицински преглед и медицинско заключение, че лицата са годни да извършват съответната работа и тя няма да увреди здравето и да попречи на правилното им физическо, нравствено и умствено развитие:

И нещо, което не трябва да се пропуска. Лицата, ненавършили 18 години, се приемат на работа само с разрешение на Изпълнителна агенция “Главна инспекция по труда” за всеки отделен случай. За целта работодателят подава в деловодството на териториалната дирекция “Инспекция по труда” или по електронен път искане за получаване на разрешение за постъпване на работа.

Териториалната дирекция “Инспекция по труда” може да откаже даване на разрешение за постъпване на работа на лице, ненавършило 18 години, или да отнеме вече издадено разрешение.

Повече информация по темата ще намерите в издаденото от Изпълнителна агенция „Главна инспекция по труда“ (ИА ГИТ) ръководство „Работа на непълнолетни лица“. Можете да го ползвате в нашия „ЗБУТ – Хипермаркет“, секция „Ръководства и добри практики“, както и от сайта на агенцията.

В популярен вид информацията е представена и в краткото видео:

Представените по-горе материали са част от кампанията „Достоен труд – от теб зависи“ на Изпълнителна агенция „Главна инспекция по труда“. Тази кампанията има за цел повишаване информираността на работодатели и работещи за правата и задълженията им съгласно трудовото законодателство.

Разработени са в рамките на трансграничния проект DFPO-1.002-0002-C02 „Сътрудничество за достойни условия на труд“, в който България е партньор на Норвегия.