Провежда ли се първоначално обучение на преизбран КУТ?

В статията „КУТ и ГУТ“ от поредицата „ЗБУТ – Азбука“ подробно разгледах нормативните изисквания, правата и задълженията на комитетите по условия на труд (КУТ) и групите по условия на труд (ГУТ).

Нека си припомним:

Едно от основните задължения на работодателите е да осигурят взаимодействие и сътрудничество с работещите по въпроси, свързани с трудовата безопасност, организацията на работата и т.н.  За целта в предприятия с поне 5 наети лица трябва да се учредят комитети или групи по условия на труд.

  • Ако работещите са над 50, учредяваме КУТ.
  • Ако работещите са от 5 до 50, учредяваме ГУТ.
  • Ако предприятието е голямо, със сложна структура, териториална разпокъсаност – можем да учредим КУТ / ГУТ в отделните му поделения.

Членовете на КУТ и ГУТ трябва да бъдат обучени при спазване на изискванията в Наредба № 4 от 3.11.1998 г. за обучението на представителите в комитетите и групите по условия на труд в предприятията.

Целта на обучението е придобиване на знания, умения и навици, необходими за осъществяване на правата и задълженията им, определени със Закона за здравословни и безопасни условия на труд.

Наредбата регламентира два вида обучения:

  • първоначално, което се провежда в срок от 1 месец след провеждането на избора;
  • ежегодно с цел опресняване на знанията.

Какво обаче трябва да предприемем, ако след изтичане на мандата и провеждане на избор се окаже, че КУТ / ГУТ е преизбран в същия състав?

От една страна Наредба 4 ни задължава да проведем първоначално обучение, защото КУТ / ГУТ е новоучреден (проведен е нов избор). Но от друга страна, първоначалното обучение има за цел придобиване на специфични знания, умения и т.н., а преизбраните лица вече притежават тези знания и умения, защото са преминали първоначално обучение в началото на предишния си мандат…

Въпрос с аналогично съдържание е зададен и на страницата за въпроси и отговори на Министерството на труда и социалната политика. Мнението на експертите:

Цитат

„… За преизбраните членове на КУТ, не е необходимо провеждането отново на първоначално обучение, доколкото им е проведено такова и е съхранена съответната документация за удостоверяването му. Това, наред с изпълнението на задълженията им през предходния мандат, както и включването им в ежегодни обучения предполага наличие и актуалност на техните знания, умения и навици, необходими за осъществяване на правата и задълженията им, определени със ЗЗБУТ…“.

С пълния текст на въпроса и отговора можете да се запознаете в нашия „ЗБУТ – Хипермаркет“, секция „Полезна информация“.

 

Още по темата:

КУТ и ГУТ

Можем ли да включваме външни лица в КУТ?

Учредява ли се КУТ в държавната администрация?