Изисквания при командироване в страната

Какво представлява командировката в страната? Най-общо, това е промяна на населеното мястото, в което работещият изпълнява трудовите си задължения.

Необходимостта от командироване определя работодателят. Важно е да се знае, че той не може да командирова бременна жена, работничка и служителка в напреднал етап на лечение ин-витро и майка на дете до 3-годишна възраст без нейното писмено съгласие (чл. 310 от Кодекса на труда).

Не се считат за командировани лица, които:

  • извършват постоянната си работа по време на пътуването (например шофьори, моряци, работещи в локомотивни и други превозни бригади…);
  • изпълняват служебни задачи в границите на населените места, където е мястото на работата им;
  • изпълняват длъжности като снабдители, доставчици, куриери, раздавачи и други, при които характерът на работата е свързан с пътуване между различни населени места.

Командироване в страната – нормативна уредба.

Приложимият нормативен документ тук е Наредба за командировките в страната. Приета е с ПМС № 72 от 30.12.1986 г., в сила от 01.01.1987г. Обнародвана е в Държавен вестник, бр. 11 / 10.02.1987г. (можете да ползвате безплатно актуализираното копие на тази наредба в нашата електронна библиотека “ЗБУТ – Хипермаркет”, секция “Нормативни документи”).

С нея се определят условията за командироване в страната, размерите на командировъчните пари (пътни, дневни и квартирни), редът за отчитането им, както и правата и задълженията на командироващите и командированите.

Командироване в страната – продължителност.

Продължителността на командировката се определя от командироващия. Съгласно чл. 121 от Кодекса на труда тя може да бъде:

  • не повече от 30 календарни дни без прекъсване, без за това да се иска съгласието на работещия;
  • повече от 30 календарни дни, но само ако за това е получено писменото съгласието на работещия.

Времето се определя в календарни дни и включва дните за изпълнението на задачата, дните на пътуването, както и почивните и празничните дни.

Ред за командироване.

Командировките се извършват въз основа на предварително издадена писмена заповед.Тази заповед може да се издаде и като електронен документ.

По изключение (при особени обстоятелства, налагащи незабавно заминаване) командироването може да започне и по устно нареждане на командироващия, който в 3-дневен срок е длъжен да издаде писмена заповед.

В заповедта за командироване се указват имената и длъжността на командирования, мястото и задачата на командироване, времетраенето, командировъчните пари  (пътни, дневни и квартирни), на които командированият има право и др.

Издаващият заповедта определя необходимостта от заверка на заповедта с подпис на оправомощено длъжностно лице на мястото на командироването.

Изменение на времетраенето на командировката или други промени могат да се извършват само с нова писмена заповед.

Командированият е длъжен в 3-дневен срок след завръщането си от командировка да даде отчет за извършената работа. Ръководителите от своя страна са длъжни в 5-дневен срок да вземат становище по отчета.

Командироване в страната – какво се изплаща на командированите.

По време на командировка лицата имат право на пътни, дневни и квартирни пари.

Пътни пари.

Те трябва да включват:

  • пътни пари за отиване до мястото на изпълнение на задачата и връщане обратно;
  • превозните разноски за обществен транспорт в чертите на населеното място.

Когато до мястото на командировка е възможно пътуване с различни видове / категории превозни средства (бърз / пътнически влак, автобус…), това, което трябва да се ползва, се определя от командироващия, а видът му се указва в заповедта за командировка.

Възможно е и пътуване с лично моторно превозно средство, в този случай се заплащат разходите за гориво. При ползване на безплатен (например служебен) транспорт, пътни пари не се изплащат.

Дневни пари.

Когато командированият остава да нощува в мястото на командировката, ежедневно му се изплащат дневни пари, чиито размер е указан в наредбата. Ако изпълнява служебните си задължения през по-голямата част от работното време в друго населено място, но без нощуване, се изплащат дневни пари в размер 50 % от указания размер.

В определени случаи размерът на дневните пари може да бъде завишен.

Не се заплащат дневни пари при ползване служебно на целодневна безплатна храна в мястото на командировката.

Квартирни пари.

На командирования се заплащат квартирни пари за нощуване в мястото на командировката в размер на действително платените срещу представен документ, издаден по установения ред, но не повече от утвърдената сума за една нощувка. Не се допуска компенсация между отделните нощувки.

Не се заплащат квартирни пари, ако е ползвана безплатна нощувка.

И тук размерът на квартирните пари може да бъде завишен.

Виж!
С постановление № 44 / 22.03.2023г. на Министерски съвет бяха приети нови важни изменения и допълнения в Наредба за командировките в страната. Постановлението е обнародвано в Държавен вестник, бр. 27 / 24.03.2023г.
Повече по темата – в публикацията ми “Наредба за командировките в страната – какво е новото?”.

 

Още по темата:

Кога (не) се изплащат дневни при командировка в страната без нощуване?