Изисквания при командироване в страната

Какво представлява командировката в страната? Най-общо, това е промяна на населеното мястото, в което работещият изпълнява трудовите си задължения.

Необходимостта от командироване определя работодателят. Важно е да се знае, че той не може да командирова бременна жена, работничка и служителка в напреднал етап на лечение ин-витро и майка на дете до 3-годишна възраст без нейното писмено съгласие (чл. 310 от Кодекса на труда).

Не се считат за командировани лица, които:

  • извършват постоянната си работа по време на пътуването (например шофьори, моряци, работещи в локомотивни и други превозни бригади…);
  • изпълняват служебни задачи в границите на населените места, където е мястото на работата им;
  • пътуват като пласьори на материали, стоки, продукция и в други случаи по граждански договори без предварително определен маршрут и възнаграждението им се определя в процент върху реализирания приход-оборот.

Командироване в страната – нормативна уредба.

Приложимият нормативен документ тук е Наредба за командировките в страната. Приета е с ПМС № 72 от 30.12.1986 г., в сила от 01.01.1987г. Обнародвана е в Държавен вестник, бр. 11 / 10.02.1987г.

С нея се определят условията за командироване в страната, размерите на командировъчните пари (пътни, дневни и квартирни), редът за отчитането им, както и правата и задълженията на командироващите и командированите.

Командироване в страната – продължителност.

Продължителността на командировката се определя от командироващия. Тя може да бъде:

  • не повече от 30 календарни дни без прекъсване, без за това да се иска съгласието на работещия;
  • повече от 30 календарни дни, но само ако за това е получено писменото съгласието на работещия.

Времето се определя в календарни дни и включва дните за изпълнението на задачата, дните на пътуването, както и почивните и празничните дни.

Ред за командироване.

Командировките се извършват въз основа на предварително издадена писмена заповед.

По изключение (при особени обстоятелства, налагащи незабавно заминаване) командироването може да започне и по устно нареждане на командироващия, който в 3-дневен срок е длъжен да издаде писмена заповед.

В заповедта за командироване се указват имената и длъжността на командирования, мястото и задачата на командироване, времетраенето, командировъчните пари  (пътни, дневни и квартирни), на които командированият има право и др.

Тази заповед се представя за заверяване с подпис и печат в мястото, където лицето е командировано.

Командированият е длъжен в 3-дневен срок след завръщането си от командировка да даде отчет за извършената работа. Ръководителите от своя страна са длъжни в 5-дневен срок да вземат становище по отчета.

Командироване в страната – какво се изплаща на командированите.

По време на командировка лицата имат право на пътни, дневни и квартирни пари.

Пътни пари.

Те трябва да включват:

  • пътни пари за отиване до мястото на изпълнение на задачата и връщане обратно;
  • превозните разноски за обществен транспорт в чертите на населеното място.

Когато до мястото на командировка е възможно пътуване с различни видове / категории превозни средства (бърз / пътнически влак, автобус…), това, което трябва да се ползва, се определя от командироващия, а видът му се указва в заповедта за командировка.

Възможно е и пътуване с лично моторно превозно средство, в този случай се заплащат разходите за гориво. При ползване на безплатен (например служебен) транспорт, пътни пари не се изплащат.

Дневни пари.

Когато командированият остава да нощува в мястото на командировката, ежедневно му се изплащат дневни пари, чиито размер е указан в наредбата. Ако изпълнява служебните си задължения през по-голямата част от работното време в друго населено място, но без нощуване, се изплащат дневни пари в размер 50 % от указания размер.

В определени случаи размерът на дневните пари може да бъде завишен.

Не се заплащат дневни пари при ползване служебно на целодневна безплатна храна в мястото на командировката или когато тя се изпълнява в мястото, където фактически живее командированият или неговото семейство.

Квартирни пари.

На командирования се заплащат квартирни пари за нощуване в мястото на командировката в размер на действително платените срещу представен документ, издаден по установения ред, но не повече от утвърдената сума за една нощувка. Не се допуска компенсация между отделните нощувки.

Не се заплащат квартирни пари, ако:

  • е ползвана безплатна нощувка;
  • командировката е в населеното място, където живее командированият или семейството му.

И тук (например при придружаване на чуждестранни гости и др.) размерът на квартирните пари може да бъде завишен.