Имуществена санкция за недокументиран инструктаж?

Нормативната уредба за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд (ЗБУТ) предвижда различни санкции при констатиране на допуснати нарушения.

Нека си припомним чл. 413 от Кодекса на труда (КТ):

  • съгласно текста на алинея 1 „Който наруши правилата за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труда, ако не подлежи на по-тежко наказание, се наказва с глоба в размер от 100 до 500 лв.“;
  • съгласно алинея 2 „Работодател, който не изпълни задълженията си за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд, ако не подлежи на по-тежко наказание, се наказва с имуществена санкция или глоба в размер от 1500 до 15000 лв., а виновното длъжностно лице, ако не подлежи на по-тежко наказание – с глоба в размер от 1000 до 10000 лв.“.

Тук е нормално да си зададем въпроса каква е разликата между „нарушаване на правилата за осигуряване на ЗБУТ“ и „неизпълнение на задълженията за осигуряване на ЗБУТ“?

Ще се опитам да я изясня с разглеждане на действителен случай от съдебната практика.

От Инспекция по труда правят проверка в предприятие. Констатират, че работодателят „не е осигурил в посоченото предприятие документирането на периодичен инструктаж с подписа на П.П.П., назначен на длъжност „пазач невъоръжена охрана“ в книга за инструктаж съгласно приложение № 1 към чл.11, ал.5 от Наредба № РД-07-2 от 16.12.2009г. за условията и реда за провеждането на периодично обучение и инструктаж на работниците и служителите по правилата за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд“. Издадени са Акт за установяване на административно нарушение и Наказателно постановление, с които на основание чл. 413(2) от КТ на работодателя е наложена имуществена санкция в размер на 2000лв. за нарушение на чл.11, ал.5 от Наредба № РД-07-2.

Имуществената санкция е отменена от районния съд, а решението за отмяната е оставено в сила и от съответния административен съд.

Основанията:

За да е налице съставомерно от обективна страна деяние, квалифицирано като нарушение по чл. 413, ал.2 от КТ във връзка с чл.11, ал.5 от Наредба № РД-07-2 и основание за ангажиране административнонаказателната отговорност на работодателя, е необходимо да бъде установено и доказано, че работодателят не е осигурил воденето на Книга за инструктаж съгласно приложение № 1 към чл.11, ал.5 от Наредба № РД-07-2 или че не е определил длъжностно лице по чл.11, ал.2 или по чл.14, ал.4 от Наредбата, което да провежда и документира инструктажите.

В случая от доказателствата по делото по несъмнен начин се установява, че в предприятието са водени нормативно изискуемите се книги за инструктаж по безопасност и здраве при работа, и че работодателят е определил съответното длъжностно лице, което да провежда инструктажите. С оглед на това фактически, правно и доказателствено обоснован е направеният извод, че липсва основание за ангажиране отговорността на работодателя по чл.413, ал.2 от КТ по повдигнатото административнонаказателно обвинение за допуснато нарушение на чл.11, ал.5 от Наредба № РД-07-2.

Тоест, съдебният състав обосновано е приел, че задължението на работодателя по чл.281, ал.5 от КТ да организира провеждането на периодично обучение или инструктаж на работниците и служителите по правилата за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд, съответно по чл.11, ал.1 от Наредба № РД-07-2, е различно от задължението за документиране на провежданите инструктажи, вменено на определените от работодателя длъжностни лица, на които е възложено извършването на инструктажите.

Ще преведа съдебната терминология по казуса на по-достъпен език:

  • Ако не е създадена организация за провеждане на инструктажи (не се водят инструктажни книги, няма определени лица за провеждане на инструктажите…) – това е неизпълнение на задължение за осигуряване на ЗБУТ и се налага имуществена санкция или глоба по чл.413(2) от КТ;
  • Ако организацията е създадена, но са констатирани нарушения (в случая – не е документиран инструктаж на конкретно лице), това е нарушаване на правилата за осигуряване на ЗБУТ и подлежите на глоба по чл.413(1) от КТ (е, ако сте родени под щастлива звезда, най-вероятно ще получите само предписание).

 

Още по темата:

Инструктажи

 Кой подлежи на санкция, ако инструктажът не е документиран?