Трудов договор

Какво трябва да знаем при сключването на трудов договор с работодателя? Това е поредната тема в „ЗБУТ – Видеоклуб“ днес.

Нормативната ни уредба регламентира няколко вида трудови договори.

Трудов договор за неопределено време (нарича се още безсрочен).

Той няма краен срок. Всеки трудов договор се счита за безсрочен, освен ако изрично в него не е уговорено друго. Важно е да се знае, че работодателят не може едностранно да промени безсрочния трудов договор в срочен.

Трудов договор за определено време (срочен трудов договор).

Има няколко вида срочни трудови договори:

  • Срочен договор за определен срок. Сключва се за изпълнение на временни, сезонни, краткотрайни и други дейности. Той може да се превърне в безсрочен, ако работникът продължи да работи след изтичане на уговорения срок 5 или повече работни дни без писмено възражение от страна на работодателя.
  • Срочен договор до завършване на определена работа. Той зависи от продължителността на работата. Може да се сключва както за работа, която е започнала и предстои да бъде завършена, така и за работа, която още не е започнала.
  • Срочен договор за заместване на отсъстващ работник или служител. Срокът му зависи от времето на отсъствие на титуляра. Прекратява се в първия работен ден, когато титулярът реално се завърне на работа.
  • Срочен договор за длъжност, която е конкурсна. Продължава дотогава, докато длъжността се заеме от лице, спечелило конкурса.

В трудовия договор може да се добави клауза за изпитване (т.н. изпитателен срок). Това става както по искане на работодателя (с цел проверка годността на работника да изпълнява работата), така и по искане на работника (за да се убеди дали работата е подходяща за него).

Едно лице може да работи по основен трудов договор и по договори за допълнителен труд. Договори за допълнителен труд могат да се сключват както с работодателя по основния трудов договор, така и с други работодатели. Общото работно време по всички договори не трябва да превишава нормативно регламентираната максимална продължителност. Задължително е да се спазват седмичната и междудневните почивки.

Възможно е и сключване на трудови договори за надомна работа или работа от разстояние.

Не трябва да се забравя, че трудовият договор между работодателя и работещия се сключва в писмена форма. Работа въз основа на устни договорки, „джентълменски споразумения“ и т.н. се счита за недеклариран труд и носи сериозни негативни последици и рискове за работещия (като неплащане на трудово възнаграждение, невнасяне на осигуровки, липса на защита при трудова злополука и много други).

Повече информация по темата ще намерите в издаденото от Изпълнителна агенция „Главна инспекция по труда“ (ИА ГИТ) ръководство „Работа на трудов договор“. Можете да го ползвате в нашия „ЗБУТ – Хипермаркет“, секция „Ръководства и добри практики“, както и от сайта на агенцията.

В популярен вид информацията е представена и в краткото видео:

Посочените по-горе материали са част от кампанията „Достоен труд – от теб зависи“ на Изпълнителна агенция „Главна инспекция по труда“. Тази кампанията има за цел повишаване информираността на работодатели и работещи за правата и задълженията им съгласно трудовото законодателство.

Разработени са в рамките на трансграничния проект DFPO-1.002-0002-C02 „Сътрудничество за достойни условия на труд“, в който България е партньор на Норвегия.